Fakamoʻui ʻa e founga muimuiʻi Bluetooth | Turn on Bluetooth tracing

Kuo fakafoʻou ʻa e NZ COVID Tracer app ke fakakau ki ai ʻa e tekinolosia ki hono muimuiʻiʻaki ʻa e Bluetooth. ʻOku lava ʻi he founga muimuiʻi Bluetooth ke ke maʻu atu ai ha fakatokanga kapau naʻá ke vā ofi mo ha tokotaha kehe ʻokú ne ngāueʻaki ʻa e app ʻa ia kuo sivi ʻo ʻilo ʻokú ne maʻu (positive) ʻa e COVID-19.

ʻOku ʻikai fakataumuʻa ia ke fetongi ʻe he founga muimuiʻi Bluetooth ʻa ʻemau ngaahi founga ngāue lolotonga ki hono muimuiʻi ʻo e feohi vā ofí pe ko e ngaahi kouti NZ COVID Tracer QR. ʻE kei fiemaʻu atu pē ia ke ke hiki ʻata (scan) ʻa e ngaahi kouti QR ke muimuiʻi ʻa e ngaahi feituʻu kuó ke ʻalu ki aí. Ko e founga Bluetooth ki hono muimuiʻi ʻo e fefonongaʻakí ko ha meʻangāue ia kuo tānaki mai — ʻoku tokoni ia ki hono muimuiʻi ʻo e kakai kuo tau vā ofi mo iá.

Ko e anga ʻo ʻene ngāué

Ko hoʻo fakamoʻui pē ko ia ʻo e founga muimuiʻi Bluetooth, ʻoku ngāue leva ia ʻaki haʻá ne fakahoko atu kiate koe ha kouti ID ʻikai fakafaʻahinga pau (random) fakatāutaha mo malu. ʻOku hangē eni ia ko ha tā-nima (high-five) fakaʻilekitulōnika atu ʻa hoʻo telefoní ki he ngaahi telefoni kehe ʻokú ke ofi atu ki aí. ʻOku lekooti ʻe he founga muimuiʻi Bluetooth ʻa e tuʻunga naʻe ofi atu ʻaki ʻe he telefoni ʻe tahá, mo hono lōloá. Ko e ngaahi telefoni ʻokú ke ofi ki aí ʻe fiemaʻu ia ke fakamoʻui foki mo ʻenau founga muimuiʻi Bluetooth.

ʻOku ʻuhinga ʻeni ko e taimi ko ia ʻoku maʻu ai ha tokotaha ʻe he COVID-19, ʻe lava ke ne tuku atu ha ngaahi fekau ʻo ʻikai meí ha tokotaha pau ʻo ʻi ai ʻa e ngaahi ID ʻikai fakafaʻahinga pau ko ia naʻe ʻoatu mei heʻenau telefoní ʻi he ʻaho ʻe 14 kimuʻa ange aí. Kapau ʻe fakatokangaʻi ʻo ʻilo ʻe hoʻo telefoní ha taha ʻi he ngaahi ID ko ʻení, pea naʻá ke ofi feʻunga atu ki ai ʻo ke ala pihia ai, te ke maʻu atu ha fekau fakatokanga. ʻE faleʻi atu ʻi he fekau fakatokangá ni ʻa e meʻa ke ke fai ke tauhi ai koe mo ho fāmilí ke mou hao ai.

Mamata ʻi heʻemau vitiō ki he founga muimuiʻi Bluetooth ʻi he peesí ni ke ke vakai ai ki he anga ʻo ʻene ngāué (external link)

Founga ʻo hono fakamoʻuí

Ko e ngaahi telefoni lahi te nau fakafoʻou fakahangatonu pē ʻe kinautolu ia ʻa e app. ʻE lava ke ke fili ke fakafoʻou ʻa hoʻo app ʻe koe pē (manually) mei hoʻo maʻuʻanga app pe ko e play store.

Hili pē ʻa hoʻo fakafoʻou ʻení, ʻe ʻeke atu ʻe hoʻo app pe ʻokú ke fie fakamoʻui ʻa e founga muimuiʻi Bluetooth. Ko e taimi pē te ke fakamoʻui ai ʻení, ʻe kei ngāue pē ia neongo ai pē kapau ʻoku tāpuni ʻa hoʻo app ia ʻa ʻau.

ʻE ʻikai ngāueʻaki ʻi he founga muimuiʻi Bluetooth ia ʻa e ʻinitaneti ʻi hoʻo telefoní, pea ʻe ʻikai te ne holoki ʻe ia ʻa e maka ʻo hoʻo telefoní he ʻoku siʻisiʻi pē ʻa e ivi ia ʻokú ne ngāueʻakí (Bluetooth Low Energy).

ʻOku malu pē ho ngaahi fakamatalá ia ʻo ʻou

ʻI he taimi ʻokú ke fakangofua ai ʻa e founga muimuiʻi Bluetooth, ʻoku malu maʻu pē ho ngaahi fakamatalá ia ʻo ʻou — ʻoku ʻikai ke ne lava ʻe ia ʻo vahevahe atu ʻa e feituʻu ʻokú ke ʻi aí, ho hingoá pe ko ha toe meʻa kehe ange felāveʻi mo koe. ʻOku ʻikai foki ke lekooti ʻe he founga muimuiʻi Bluetooth ia pe ko hai ʻokú ke ofi ki aí, pe ko e feituʻu naʻá ke ʻi aí.

ʻOku ʻuhinga ʻeni, kapau te ke maʻu atu ha fekau fakatokanga koeʻuhí he naʻá ke ofi atu ki ha tokotaha kuo sivi ʻokú ne maʻu ʻa e COVID-19, ʻe ʻikai toe ʻiloʻi ʻe ha taha ia kehe ange meiate koe naʻá ke maʻu atu ʻa e fekaú. Ko e ngaahi fakamatala kotoa pē ʻokú ke tānaki ʻi he app ki he feohi vā ofí ʻoku tauhi malu ia ʻi hoʻo telefoní, pea ko e fili maʻu pē ia ʻa ʻau pe ko e hā ʻa e fakamatala te ke fili ke vahevahe atú.