Muimuiʻi ʻo e feohi vā ofí | Contact tracing

Fekumi fekauʻaki mo e muimuiʻi ʻo e fehokotakí mo e ngaahi feituʻu ʻoku fai ki ai ʻa e tokangá