Tokoni fakapa‘anga ma‘á e ngaahi pisinisí | Financial support for businesses

Tokoni ma‘á e ngaahi pisinisi kuo uesia mei he toutou mafola atu ‘a e COVID-19

‘Oku ‘atā atu ‘a e ngaahi tokoni kehekehe ki he ngaahi pisinisí mei he Work and Income.

  • Vahe ki he ‘ikai ma‘u Ngāue Taimi Nounou (Short Term Absence Payment) (external link) - ‘Oku ‘atā atu ‘a e COVID-19 Vahe ki he ‘ikai ma‘u Ngāue Taimi Nounou ki he ngaahi pisinisi, kau ai mo kinautolu ‘oku nau ngāue pe ma‘a kinautolu, ke tokoni ki hono totongi atu e vahe ‘enau kau ngāue ‘oku ‘ikai ala lava ke nau ngāue mei ‘api lolotonga ‘oku nau tali ki he ma‘u ‘a e ola ‘o honau sivi ki he COVID-19.
  • Tokoni ki he Liví (Leave Support Scheme) (external link) - Ko e Tokoni ki he Liví ‘oku kau ki ai ‘a e kau ngāue ‘oku nau ‘atā ki he tokoní, kau ai mo kinautolu ‘oku nau ngāue pē ma‘a kinautolú, pea ‘ikai ala lava kenau ngāue mei ‘api mo a‘usia ‘a e ngaahi fiema‘u fakamo‘ui lelei, e.g. kapau ‘oku nau ma‘u ‘a e COVID-19 pe ko ha ‘tokotaha feohi vāofi‘ (‘close contact‘) kuo fekau ke nofo fakamavahe‘i ‘i he ‘aho ‘e 14
  • Totongi Tokoni ki he Feliuliuaki (Resurgence Support Payment) (external link) - Ko e Totongi Tokoni ki he Feliuliuaki mei he Potungāue ki he Tukuhau Vāhenga (Inland Revenue) ‘oku tokoni ia ki he ngaahi pisinisi ‘i he kotoa ‘o e fonuá ‘oku uesia mei he ngaahi hiki ki ‘olunga ‘i he Fakatokanga Lēvolo.

Ngaahi tokoni lahi ange mei he Work and Income

  • ‘Oku ‘i ai ‘a e tokoni ‘oku ma‘u atu ‘i he uepisaiti ‘a e Work and Income, senitā fetu‘utaki ki he sēvesí ‘i he telefoni 0800 559 009 mo e MyMSD.
  • ‘Oku ava ‘a e ngaahi senitā fakahoko sēvesi ‘a e Work and Income ‘i he Fakatokanga Lēvolo 1 mo e 2 pea tāpuni ‘i he Fakatokanga Lēvolo 3 mo e 4.
  • Ko e ngaahi ‘apoinimeni ‘e hoko ‘i he lolotonga ‘o e Fakatokanga Lēvolo 3 mo e 4 ‘e fakahoko ia ‘i he telefoni ‘i he taimi na‘e ‘osi palani pē ki ai, ko e ngaahi ‘apoinimeni ‘e hoko ‘i he lolotonga ‘o e Fakatokanga Lēvolo 1 mo e 2 ‘e kei hoko atu pē ‘i he founga mahení.
  • ‘E kei hokohoko atu pē ‘a hono ma‘u atu ‘o e ngaahi totongi anga maheni mei he Work and Income.
  • Ko e ‘oku fakamatala‘i atu ‘i he uepisaiti ‘a e Work and Income (external link) website ‘a e ngaahi totongi ‘oku malava ke ma‘u atú. ‘Oku ‘atā foki mo e ngaahi tokoni fakapa‘anga ko ‘ení ki he kakai ‘oku nau ngāue pē ma‘a kinautolú.

Last updated: