Hukehukega kako hēki faimalaga mō nā tino e malaga mai ki Niu Hila | Pre-departure testing for travellers to New Zealand

Ko te tetekega o te hiama i fafo o Niu Hila ko he puipuiga tūmau lahi ia a ki tātou.

Ko te tokalahiga o nā tino faimalaga mai ki Niu Hila, e manakomia ke i ei ni ō lātou hukehukega e hē maua i te COVID-19 na fai i loto o te 72 itulā kako hēki malaga ki te atunuku muamua, e tatau ona kaumai te lipoti mai he faletuitoto aloakia.

Ko nā atunuku iēnei e hē manakomia ke fai ni hukehukega kako hēki faimalaga mai ai:

 • Anitātika
 • Kuki Ailani
 • Te Atu Maikonohia
 • Fiti
 • Kilipati
 • Te Atu Mahela
 • Naulu
 • Niu Kaletonia
 • Niue
 • Palau
 • Samoa
 • Holomona
 • Tokelau
 • Tonga
 • Tuvalu
 • Vanuatu

Kua fakamaonia mai e te Matāeke o te Ola Mālōlō nā itū kāigā hukehukega e taliagia mō nā atunuku uma vaganā ai ia Auhetalia ma nā atukunuku e fakapokepokegia lahi:

 • Nucleic Acid Amplification Testing (NAAT), e aofia ai nā mea iēnei PCR, RT-PCR mā te TMA, pē ko te
 • LAMP, pe ko
 • hukehukega e taku ko he antigen test (e mahani foki oi taku ko he hukehukega viral antigen).

Ko nā tino e faimalaga mai i Auhetalia e manakomia ke fai ni ō lātou hukehukega kako heki fai malaga, e taku ko he PCR pe ko he RT-PCR

Ko nā tino malaga uma mai nā atunuku e fakapokepokea lahi lele e tatau ke i ei he fakamāoniga e hē maua i te fāmai e fakaaogā ai nā hukehukega kui te ihu e igoa ki te RT-PCR, mai he faletuitoto aloakia. 

Hakili ki iētahi fakamatalaga āgai ki nā atunuku fakapokepokea lahi

Ko nā manakomia mo nā hukehukega e tatau ke fai kako hēki faimalaga

Ko nā tamaiti i lalo o te lua tauhaga (24 mahina) e he manakomia ke fai ni ō lātou hukehukega kako hēki faimalaga.

Ko nā tino faimalaga e kui mai i Niu Hila ke kui ai ki nā atunuku e olo ki ei kae e nonofo lava i loto o te koga e fakatalitali ai ki te lātou vakalele, e he manakomia ke fai ni ō lātou hukehukega kako hēki faimalaga.

Ko nā tino faimalaga e hē mafai ke fai ni ō lātou hukehukega ona ko ni māfuaga tau te ola mālōlō, e tatau ke kikila he fōmai i loto o he 72 itulā kako hēki faimalaga. E manakomia ke tuku atu e ki lātou he pepa tauale (medical certificate) ke tuhi mai ai e hē mafai e koe oi fai hō hukehukega ona ko ni mafuāga tau te ola mālōlō, ma e hē i ei ni ō āuga o te COVID-19.

Kāfai ko tō hukehukega kako heki faimalaga koe e lipotia mai ko koe kua maua i te fāmai, kae e talitonu koe e māfua ona ko koe nā tauale i te COVID-19 i he taimi kua teka, e tatau koe ke fano kikila he fōmai ke hiaki koe pe i ei ni ō āuga o te COVID-19 e i ei i te tāimi tēnā.

Kāfai e talitonu koe e hē i ei ni ō āuga o te fāmai COVID-19, e manakomia ke fōki atu e ki lātou nā mea iēnei:

 • he pepa tauale (medical certificate) e tuhi ai te aho muamua na lipotia mai ai ko koe na maua i te fāmai (kāfai e talafeagai, ma
 • he tuhi e tuhi ai, i te lātou manatu ko koe kua hē pīhia i te fāmai COVID-19.

Ko nā pepa tauale i nā tahi gagana e talia

Ko nā tino malaga e fautuagia malohi ke hiaki ki nā/te vakalele pe i ei ni iētahi hukehukega e manakomia ka ko hēki malaga kehe. E fautuagia foki ki lātou ke hiaki nā manakomia e iētahi atunuku e kui atu ai.

Aho 0 o nā manakoga mō kilātou e faimalaga ki Niuhila

I te taimi e taunuku mai ai ki Niuhila, ko te tokalahiga o nā tino malagavaganā ai nā tino e ōmai mai nā atunuku e hē manakomia ai ke nonofo-kehea (Quarantine-Free Travel),
e manakomia ke:

 • Kui i ā tātou fakagāhologa mō te ouipuiga mō nā aho e 14 e nonofo kehea ai
 • fai he hukehukega COVID-19 PCR i te aho kāmata (day 0), f.t. i te aho muamua e taunuku ai ki nā fale e nonofo kehea ai.
 • nonofo mau i nā potu ke maua mai te fakaikuga o te hukehukega tenā
 • kāfai e i ei ni ō lātou āuga i te aho e taunuku mai ai, e fakahahako ki he fale fakapitoa e nonofo kehe ai nā tino e i ei nā āuga

Ko nā līpoti e māhani lava maua mai i loto o he 24-48 itūlā.

Kāfai ko te lipoti e lelei, ko nā tino e nonofo ke kātoa na aho e 14 i nā fale fakapitoa e vēia lava ona mahani ai na tino e hē maua i te fāmai (manage isolation). E manakomia ke fai ni iētahi hukehukega fakaopoopo i te aho tona 3 o te lātou nonofo ai, ma toe fai pe ko te aho 12. Ko te tokalahiga o nā tino, e manakomia he lipoti e fakamaonia ai e hē maua i te fāmai, ma he fakamautinoaga mai te mātou kaufaigāluega tau te ola mālōlō, ko ki lātou e hē fakapokepokegia e taukave pe ōno fakapipihi e ki lātou te COVID-19, fātoā mafai ai koe ke teka ki tua mai inā fale nonofo kehea.

Kāfai ko te lipoti e taku mai ko te tino e maua i te fāmai, ko te tino tenā e vave lele te kavega ki he fale nofokehea ai mo nā tino e maua i te fāmai (quarantine facility), nailō mōnei ake e hē faia hē lātou hukehukega i te aho kāmata (day 0 test).

Kikila ki ni iētahi fakamatalaga āgai ki nā femalagākiga e hē manakomia ai ke nonofo kehea (Quarantine-Free Travel)

Ko iētahi fakamatalaga  

Mō ni iētahi fakamatalaga āgai ki nā fale nofo kehea, fakamolemole oi kikila ki te kupega https://www.miq.govt.nz/travel-to-new-zealand/arriving-in-nz/ (external link)

Last updated: