Kāfai e uma te fai o tō tui puipuia | After your immunisation

Ko te tui puipuia ki te COVID-19 e hē totogia, e āvanoa foki ki tagata uma lele i luga o Niu Hila e taki 12 tauhaga te mātutua ma ova atu.

Ahiahi ki te Book My Vaccine, pe telefoni ki te COVID Vaccination Healthline ke fakatonu hō āvanoa.

Ni fakalogoaga vēhea te ōno ke lāgona Ni ā ni mea e mafai ke fehoahoani E ōno kamata āfea
Ogohia pe tigā te mea na fai ki ei te tui, tigā te ulu, fitā ma vaivai te tino.

Ko nā āuga takalahi iēnei e lipotia mai.
Tuku he meakie mālūlū pe huhū, pe he pepa aiha ki luga o te koga na fai ki ei te tui mohe taimi pukupuku.

Nahe milia pe fofō te mea na fai ki ei te tui.
I loto o he 6 ki te 24 itūlā 
Tigāgā nā maho, lagona hē mālohi, makalili tauale, fiva, tigāgā nā pogāivi ma e ōno tutupu foki te fia puai. Mālōlō lelei ma lahi hau vai e inu.

E mafai koe ke inu ki nā fuālākau paracetamol pe ko nā ibuprofen, kae mulimuli ki nā fakatonuga i te puha fuālakau ki te inuga o nā fuālākau.

Hakili fautuaga mai te kaufaigāluega o te ola mālōlō kāfai ko ō āuga kua fakalalahi.
I loto o he 6 ki te 48 itūlā 

E vēia lava ko nā vailākau uma lele, ko te tui puipuia e ōno i ei ai ni āuga mō ni tino. Ko he vāega mahani lava tēnei ea te tino o te tagata, auā e taku mai ai ko te tui puipuia e aogā.

Ko nā āuga e mahani lava e hē fakapokepokegia, e hē mataloa foki te i ei ma e hē taofia ai foki koe ke nahe faia te vaitui tona lua, pe fakataunuku au fekau i nā aho takitahi.

Ko nā āuga e ōno takalahi kāfai e uma te fai o te vaitui tona lua o te tui puipuia.

Ko nā āuga iēia e fakapokepokegia lahi e mafai ke tutupu, kae e heāheā lele oi tutupu. Ko nā tino Niu Hila e faia nā tui puipuia kua koleni ke fōgia nā tūlaga iēnei. Ko iētahi āuga e ōno āfaina ai te kavekave tāvale pe fakaaogā ni mahini, i he taimi pukupuku. Einā teki lava e tutupu te mea tēnei, fakamolemole oi talanoa ki tō pule gāluega.

Kāfai e kē lāgona ko ō āuga e vēia e fetaui ki te COVID-19, vēia he tale fōu kae hohoko lava, maualuga tō vevela/fiva, pe kua hē ke lagona pe kua hui tau tomi pe ko tau hogitia ki nā manogi, nofo i te fale ma fai hō hukehukega ki te COVID-19.

Kāfai e i ei ni hūiga hē lelei na pa atu i te taimi na fai ai tō tui puipuia, e tatau te tino na ia faia tō tui pe ko he tino faigāluega tau te ola mālōlō, oi fakailoa pe lipoti te tūlaga tēnei ki te ofiha e fakamaumaua nā tūlaga venā (Centre for Adverse Reactions Monitoring (CARM).

E mafai foki oi fakailoa pe lipoti e koe hō he hūiga e heki fuafua e tutupu atu ki te ofiha tēnei, fakaaogā te lātou pepa fai lipoti i luga o te lātou kupega, CARM website: otago.ac.nz/carm (external link).

Kāfai e hē kē mautinoa nā uiga o ō āuga pe kua fakalalahi, talanoa ki tō fōmai kāiga pe telefoni te Healthline i te numela 0800 358 5453.

Kāfai e i ei ni mea e popole ai koe i te taimi tenā ki tō haogalēmū, telefoni ki te 111 ma fakamautinoa e fakailoa ki ei na fai tō tui puipuia ki te COVID-19 kae ke mafai ai ke iloilo koe fakalelei.

Ko nā tui puipuia e fehoahoani ke puipui ai nā tino uma lele e tuha pe fia te matua mai iētahi fāmai pipihi foki, vēia ko te mihela ma te fulū.

Hiaki ki tō fōmai kāiga pe kua kātoa nā tui puipuia o ko koe ma tō kāiga. Ahiahi te health.govt.nz/immunisation (external link) mō ni iētahi fakamatalaga.

E tatau koe ke fakatali pe ko he lua vaiaho talu te fai o tō vaitui tona lua o te tui puipuia o te COVID-19, fātoa fai ai ni ō tahi tui puipuia.

Last updated: