Hīakiga | Testing

Kāfai koe e i ei ni ō āuga vēia ko te fulū, fakamolemole oi nofo i te fale ma telefoni te Healthline e hēai he totogi 0800 358 5453 pe ko tō fōmai kāiga mo ni fautūaga pe tatau ke fai hō hīakiga. Manatua, e hē i ei he totogi ke fai he hīakiga.

E tāua lele te mafai e kimātou ke maua te hiama pe ko fea lava te iei ai i te komiunitī. Ko tona ūiga ko kimātou e talohaga ki hō he tino e iei ni ona āuga o te COVID-19 ke fai hona hīakiga, e tuha lava pe ko koe he hitiheni NiuHila, e nofo i NiuHila pe he tino tafao mai.

Ko nā hīakiga ma te kikīlaga tau te COVID-19 e heai he totogi ma, e āvanoa ki nā tino uma lele ei NiuHila e aofia ai nā tino kua hē i ei ni ō lātou visa.

Ko ō fakamātalaga e hē takua ki te Ofiha ō Femālagākiga o NiuHila, e tuha foki lava kāfai koe kua maua i te fāmai.

E hē manakomia ke i ei hō numela falemai fakapitoa (NHI) pe fakahino ni fakamāoniga (ID) oi fatoā fai ai hō hīakiga. Kae e tatau ke foki ō fakamātalaga ki nā tino e faia nā hīakiga kae ke fakailoa atu ai te lipoti o tō hīakiga.

Ko fea te mafai ke fai ai hō hīakiga

Ko nā koga e mafai ke fai ai hō hīakiga e fai ma tāhuihui. Ko nā koga pito hili ona lelei ke iloa ai e koe te lihi o nā koga e fai ai nā hīakiga i hō he taimi, ko te falemai (District Health Board) ma te Ofiha o te Ola Lelei o tagata lautele (Public Health Unit) i te kogāfenua e nofo ai koe.

E mafai ke maua na fakamātalaga iēnei i kinei

Na kogāfenua i Mātū

Na kogāfenua i Haute

E vēhea te faiga o nā hīakiga

Kāfai e manakomia ke fai hō hīakiga o te COVID-19, e i ei te tāmā mea tōtino (sample) ō koe e kave ke hiaki.

E lahi atu i te 1 ni auala e kavekehe ai he mea tōtino. Ko te auala e takalahi ko te holoia ia tua o tō ihu. Ko te mea e holoia ai e vēia ko nā mea fai taliga kae mau la i he mealākau loa.

Ko te mea tōtino e kave ki te fale hīaki hiama ma nā toto (lab) ke hukehuke. Ko te lipoti mai te fale hīaki hiama ma nā toto (lab) e ōno tuai maua.

Kāfai koe e hīaki, e fakailoa atu pe ko āfea ma vēhea foki ona fakailoa atu tō lipoti. E tuha lava pe ko tō lipoti e lelei pe kino, e fakailoa atu lava tō lipoti.

Kāfai e fai tō hīakiga, e tatau koe ke mulimuli ki nā fautūaga e foki atu ki au mea e tatau ke fai.

Ko he ā te tutupu kāfai ko tō lipoti e hē lelei (positive)

Kāfai ko tō hīakiga e lipotia mai ko koe kua maua i te fāmai, e telefoni atu he tino o te kaufaigāluega tau te Ola Mālōlō ma talanoa atu pe ko he ā te uiga o tō lipoti, e aofia ai:

  • pe fia te leva e tatau ai koe ke nofo kekea
  • ni faifaiga nofo kehea mo koe ma nā tino o tō kāiga
  • nā tino uma lele na feōaki pe nae tafapili koe ki ei mulimuli.

Ko koe e fakatalohagagia ke fano nofo kehe i he koga e taukikila e te mālō ka koi tauale koe. E fakafaigōfie ai ke fehoahoani ki nā kāiga ma fakataigole te āvanoa o te hiama ke pipihi. E fehoahoani ke puipuia ai tō kāiga ma te komiunitī ke haogalēmū mai te COVID-19.

Kāfai ko he tamaiti pe ko ona mātua pe ko ni mātua tauhi e maua i te COVID-19 ma e tatau ke olo nonofo kehea i nā fale nofo kehea e taukikila e te mālō, ko mātou e gālulue fakatahi ke fakamautinoa ko nā tamaiti e fakaauau ke kikila fakalelei e ō lātou mātua pe ko nā mātua tāuhi.

Last updated: