Te hiama COVID-19 ma ona āuga | The COVID-19 virus and symptoms

Ko he ā te COVID-19

Ko te COVID-19 ko he hiama fōu e ō te kaukāiga hiama e taku ko te coronavirus, ni hiama e āfāina ai te māmā ma nā alā ea.

Ko nā hiama coronavirus ko he kaukāigā hiama fuaefa mā kehekehe e māfua ai nā tauale vēia ko te fulū māhani.

Nā āuga o te COVID-19

Ko nā āuga e aofia ai:

 • he tale fōu ma gaholo e kino
 • he fiva e pā ki te 38°C te maualuga
 • tau puni te mānava
 • tīgā te fāī
 • mafatua ma tafe te ihu
 • hē hogitia he manogi (e fano e uma kāfai e toe mālohi)

Ko nā āuga iēnei e hē vēake ai ko koe kua maua i te COVID-19. Ko nā āuga e tali tutuha ma iētahi tauale e takalahi vēia ko te makalili (e fiva ma tafe te ihu) ma te fulū.

Kāfai e tau puni te mānava ko he fakailoga e mahalomia ai pe ko he niumōnia ma e tatau ke kikila vave e he fōmai.

Kāfai koe e tauale makalili, fulū pe i ei ni ō āuga o te COVID-19, telefoni tō fōmai kāiga pe ko te telefoni a te Matāeke tau Ola Mālōlō (Healthline) i te numela 0800 611 116 ke maua ni au fautūaga pe tatau ke fai hō hiakiga.

Ko nā āuga iēia e hē takalahi

E i ei nā tino e fokotahi oioti hō lātou āuga kae e hē takalahi vēia ko te:

 • fiva
 • manava tatā
 • tīgā te ulu
 • tīgāgā nā maho
 • fakafaufaua pe puai
 • nunumi te māfaufau ma māitaita.

Ko heki tātou iloa lava pe fia te leva ote maua o he tino i te hiama kae fātoā kitea ni ona āuaga. Ko nā iloiloga a te Fakalāpotopotoga tau te Ola Mālōlō a te Lalolagi (WHO) i te taimi nei e mātau pe 2 ki te 10 aho.

Ko te COVID-19 e fakapipihi e ni tamā moti vai

Ko te COVID-19 e fakapipihi e ni tamā moti vai mai tētahi tino ki tētahi tino. E mafai ke maua na tino i te hiama kui atu i nā mata, ihu pe ko te gutu.

Kāfai he tino kua maua i te fāmai e tale, mafatua pe tautala, e ōno fakahalalau ai nā tamā moti vai iēnei e i loto ai te hiama. Ko nā tamā moti vai iēnei e fuaēfa ātili ke tūmau i te ea mo he taimi mataloa, oi e vave pākukū ai lā ki luga oni kogāmea e tafapili ki te tino tenei.

Last updated: