Hakiliga ma fakafehokotakiga o nā tino | Contact tracing

Ke iloa e koe te fakafehokotakiga o nā tino ma nā kogāmea e tatau ke iloa