እዚ ናይ COVID-19 ክትባት ምርካብ: እንታይ ክጽበ ኣለኒ | Getting your COVID-19 vaccine: what to expect

ክትባታት ኣንጻር COVID-19 ለበዳ ካብ ንዋግአሎምን ናይ ኮምና ደሕንነት ንሕልወሎምን መገዲታት ሓደ እዩ።

ሓለዋ

ናይ COVID-19 ክትባታት ንኩሎም ኣብ ኒውዚላንድ ዘለዉ ሰባት ብናጻ ቅሩባት እዮም።

ክትባታት ጥዕናኹም ይሕልዉን ሕማም ይከላኸሉን ምስ ናይ ሰብነትኩም ተፈጥሮኣዊ ሕማም ናይ ምክልኻል ብቅዓት ብምትሕብባር ነቲ ቫይረስ ንምውጋእ ድልው ንክትኮኑ፣ እንተተቃሊዕኩም።

እዚ ናይ COVID-19 ክትባት ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቅሚኻ ኣንጻር COVID-19 ቫይረስ ዝሰርሑ ኣንቲቦዲታትን ናይ ደም ዋህዮታትን ንከምርት ይድፍኦ።

ናይ COVID-19 ክትባት ምውሳድ ዓርስኻ ካብ ዝተፈላልዩ ናይቲ ቫይረስ ጽልዋታት እትሕልወሉ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ።

ሓደ ግዜ ምስተኸተብካ፣ ናይቲ COVID-19 ምስርጫው ንምቅናስ ግን ቅድመ ጥንቃቀታት ምውሳደካ ቀጽል። ኣእዳውካ ብኣግባቡ ተሓጺብካ ኣድርቆም። ናብ ኩርናዕ ኢድካ ስዓል ወይ ኣሀንጥስ ጽቡቅ ስምዒት ዘይስመዓካ እንተልዩ ድማ ካብ ገዛኻ ኣይትውጻእ። እዚ ንዓኻ፣ whānauንካን ካልኦትን ክሕልወልካ እዩ።

ናይ COVID ተኸታታሊ ኣፕ ምጥቃምካ ቀጽል፣ ናይ ተሌፎንካ ብሉቱዝ ኣብሪህካ፣ ናይ ገጽ መሸፈኒ ወይ ማስክ ጌርካ ክትንቀሳቀስ ኣለካ።

ደሕንነት

Medsafe ክትባታት ኣብ ኒውዚላንድ ንምጥቃም ደሕንነቶም ዝተሓለዉን ኣድማዕቲን ከምዝኾኑ ምስ ኣመነሎም እዩ ፈቃድ ዝህብ። ኩሎም ናይ COVID-19 ክትባታት ተመሳሳሊ ናይ ደሕንነት ምርመራ ይገብሩ ተመሳሳሊ ረቋሒታት ድማ ይጥቀሙ።

ፋይዘር ክትባት

እዚ ክትባት እዚ COVID-19 ኣየትሕዘካን እዩ። ክልተ ዶዝ ከድልየካ እዩ፣ እንተንኢሱ በቢ ሰለስተ ሰሙን ኣፈላላይ። ብሉጽ ቅድመ ጥንቃቀ ከምዝገበርኩም ንምርግጋጽ፣ ክልቲኦም ናይቲ ክትባት ዶዛት ምውሳድኩም ኣረጋግጹ።

ኣብ ቆጸሮኹም ክትርከቡ ዘይትኽእሉ እንትኾይንኩም፣ ብዝትኸኣለኩም ፍጥነት ካልእ ቆጸሮ ሓዙ።

ክትባትኩም ቅድሚ ምውሳድኩም ኣብ ግምት ክተእትውዎም ዘለዉኹም ነገራት

ንምንም ዓይነት ክትባት ወይ መርፍእ ምውጋእ ቅድሚ ሕዚ ከቢድ ወይ ቅልጡፍ ናይ ኣለርጂክ ግብረ መልሲ እንተርኢኹም፣ ብኽብረትኩም ብዛዕባ እዚ ንከታቢኹም ኣዘራርብዎ።

ደም መቅጠኒ መድሓኒት ትውስዱ እንተሊኹም ወይ ናይ ደም ምፍሳስ ጸገም እንትሊኩም፣ ብኽብረትኩም ነቲ ከታቢኹም ኣዘራርብዎ።

ጥንስቲ እንተኾይንኪ፣ ብኽብረትኪ ንከታቢኺ፣ GP ወይ ሚድዋይፍ ኣዘራርቢ።

ኣብዚ ግዜ እዚ ንትሕቲ 12 ዓመቶም መናእሰይ ፋይዘር ኣይንህብን ዘለና።

ናይ COVID-19 ምልክታት እንተሃሊካ፣ ተመርሚርካ ውጽኢትካ ክሳብ ትረክብ ኣብ ገዛ ጽናሕ። ውጽኢትካ ኔጋቲቭ ምስኮነ ክትክተብ ትኽእል ኢኻ።

ድሕሪ ምኽታበይ እንታይ የጋጥመኒ?

ድሕሪ ክታበትካ እንተንኢሱ 20 ድቃይቅ ክትጽበ ኣለካ ዝኾነ ናይ ኣላርጂክ ግብረ መልሲ ንከይህልወካ ናይ ሕክምና ሰራሕተኛታት ንክሪኡኻ ምእንታይ።

ናይ ክትባት ወይ ኣብ ሕሉፍ ንካልኦት ምህርቲታት ከቢድ ግብረ መልሲ እንተርኢኻ፣ ወይ ድሕሪ እቲ ክትባት ነዊሕ ናይ ጉዕዞ መግዲ እንተሊካ ንውሕ ንዝበለ ግዜ ክትረአ ኣለካ።

ከጋጥሙ ዝኽእሉ ጎናዊ ጽልዋታት

ከም ኩሎም መድሓኒታት፣ እቲ ክትባት እውን ኣብ ሓደ ሓደ ሰባት ጎናዊ ሳዕቤን ከምጽእ ይኽእል እዩ። እዚኦም ልሙዳት እዮም፣ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ነዊሕ ግዜ ኣይጸንሑን ካልኣይ ዶዝ ካብ ምውጋእ ወይ መዓልታዊ ምንቅስቃሳትካ ካብ ምግባር ድማ ደው ኣየብሉኻን።

እቶም ኣዝዮም ልሙዳት ዝኾኑ ዝተጸብጸቡ ግብረ መልሲታት ከም ኣብ መውግኢ ቦታ ቃንዛ፣ ቃንዛ ርእሲን ናይ ድኻም ስምዒትን ድኻምን እዮም።

ናይ ጭዋዳ ቃንዛ፣ ብሓፈሻ ጽቡቅ ስምዒት ዘይምስማዕ፣ ምንቅጥቃጥ፣ ረስኒ፣ ናይ መጋጥም ቃንዛታትን ምቅልሽላሻት እውን ክፍጠሩ ይኽእሉ። እዚ እቲ ክትባት ይሰርሕ ከምዘሎ የርኢ። እዚኦም መብዛሕትኡ ግዜ ድሕሪ ካልኣይ ዶዝ ዝጽብጸቡ እዮም።

ሓደ ሓደ ጎናዊ ሳዕቤናት ብግዜኣዊ መኪና ናይ ምዝዋር ወይ ማሽነሪታት ኣብ ምጠቃም ጸገም ከምጸሎም ይኽእል።

ከበድቲ ኣላርጂክ ግብረ መልሲታት ይፍጠሩ እዮም ግን ኣዝዩ ሳሕቲ እዩ። ከተብቲና እዚኦም ክቆጻጸሩ ዝሰልጠኑ እዮም።

ተወሰኽቲ ሓገዝን ሓበሬታታን

ምስ COVID-19 ዝተተሓሓዙ ምልክታት እንተተራእይኩም፣ ከም ሓድሽ ቀጻላይ ሰዓል፣ ልዑል ሙቀት/ረስኒ ወይ ናይ ልሙድ ናይ ጣዕሚ ወይ ጨና ለውጢ እንተተፈጢሩ፣ ኣብ ገዛኹም ጽንሑ ናይ COVID-19 ምርመራ ድማ ግበሩ።

ብዛዕባ ምልክታትካ ርግጸኛ እንተዘይኮይንካ ወይ እንተገዲድካ፣ ናብ Healthline ብ 0800 358 5453 ደውል።

ብዛዕባ ጥዕናኻ ቀጥተኛ ስግኣት እንተሊካ፣ ናብ 111 ደውሉ፣ ብኣግባቡ ንክግምግሙኻ ምእንታይ ናይ COVID-19 ክትባት ከምዝወሰድኩም ምንጋርኩም ኣረጋግጹ።

ትኽክለኛ ሓበሬታ ምርካብ ኣገዳሲ እዩ

ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ካልኦት ቦታታትን ብዛዕባ ዝልቀቁ ትኽክለኛ ዘይኮኑ ሓበሬታታት ተጠንቀቁ።

ትኽክለኛን እሙንን ሓበሬታ ኣብ ዝስዕብ ምርካብ ትኽእሉ:

covid19.govt.nz/vaccine

health.govt.nz/covid-vaccine (external link)

ወይ ናብ Healthline ብ 0800 358 5453 ደውሉ።

Last updated: