ድሕሪ ክታበትካ | After your vaccination

እንታይ ክስመዓካ ይኽእል እንታይ ክሕግዘካ ይኽእል እዚ መዓዝ ክጅምር ይኽእል
ኣብቲ ናይ መርፍእ መውግኢ ቦታ ቃንዛ፣ ርእሲ ሕማምን ናይ ድኻም ስምዒትን ምስማዕ።

እዚኦም ብተለምዶ ዝጽብጸቡ ጎድናዊ ሳዕቤናት እዮም።
ዝሑል፣ ዝተርከሰ ክዳን፣ ወይ በረድ ኣብቲ ዝትወጋእኻሉ ሳይት ንሓጺር ግዜ ግበሩሉ።

ነዚ ዝተወጋእኻሉ ቦታ ኣይትድረዞ ወይ ኣይትሕሰዮ።
ኣብ ውሽጢ 6 ክሳብ 24 ሰዓታት 
ናይ ጭዋዳ ቃንዛ፣ ብሓፈሻ ጽቡቅ ስምዒት ዘይምስማዕ፣ ምንቅጥቃጥ፣ ረስኒ፣ ናይ መጋጥም ቃንዛታትን ምቅልሽላሻት እውን ክፍጠሩ ይኽእሉ። ኣዕርፍ ብዙሕ ፈሳሲ ድማ ውሰድ።

ፓራሴታሞል ወይ ኣይቡፕሮፊን ምውሳድ ትኽእል፣ ናይቲ መምረቲ መምርሒታት ክትክተል ትኽእል።

ምልክታትካ እንተገዲዶም ካብ ናይ ጥዕና ሰብ ሞያኻ ምኽሪ ርኸብ።
ኣብ ውሽጢ 6 ክሳብ 48 ሰዓታት 


ከም ኩሎም መድሓኒታት፣ እቲ ክትባት እውን ኣብ ሓደ ሓደ ሰባት ጎናዊ ሳዕቤን ከምጽእ ይኽእል እዩ። እዚ ናይ ሰብነትካ ንቡር ምላሽ ዩ እቲ ክትባት ድማ ይሰርሕ ምህላዉ ዘርኢ እዩ።

እዞም ጎድናዊ ሳዕቤናት መብዛሕትኡ ግዜ ቀለልቲ፣ ነዊሕ ግዜ ኣይጸንሑን ካልኣይ ዶዝ ካብ ምውጋእ ወይ መዓልታዊ ምንቅስቃሳትካ ካብ ምግባር ድማ ደው ኣየብሉኻን።

ጎድናዊ ሳዕቤናት ድሕሪ እቲ ካልኣይ ናይቲ ክታበት ዶዝ ምውሳድ ልሙዳት እዮም።

ከበድቲ ኣላርጂክ ግብረ መልሲታት ይፍጠሩ እዮም ግን ኣዝዩ ሳሕቲ እዩ። ናይ ኒውዚላንድ ከተብቲና እዚኦም ክቆጻጸሩ ዝሰልጠኑ እዮም። ሓደ ሓደ ጎናዊ ሳዕቤናት ብግዜኣዊ መኪና ናይ ምዝዋር ወይ ማሽነሪታት ናይ ምጥቃም ጸገም ከምጸሎም ይኽእል። እዚ እንተተፈጢሩ፣ ብኽብረትካ ንሓላፊኻ ኣዘራርቦ።

ምስ COVID-19 ዝተተሓሓዙ ምልክታት እንተተራእይኩም፣ ከም ሓድሽ ቀጻላይ ሰዓል፣ ልዑል ሙቀት/ረስኒ ወይ ናይ ልሙድ ናይ ጣዕሚ ወይ ጨና ለውጢ እንተተፈጢሩ፣ ኣብ ገዛኹም ጽንሑ ናይ COVID-19 ምርመራ ድማ ግበሩ።

ንናይ COVID-19 ክታበት ዘይተጸበኻዮ ግብረ መልሲ እንተጋጢሙካ፣ ከታቢኻ ወይ ናይ ጥዕና ሰብ ሞያኻ ናብ ናይ ጎናዊ ሳዕቤን ግብረመልሲታት ምቁጽጻር (CARM) ሪፖርት ክገብሮ አለዎ።

ትጽቢት ዘይገበርካሎም ግብረ መልሲታት ናይ ኦንላይን ሪፖርት መግበሪ ቅጥዒ ወይ ኣብ ናይ CARM ዌብሳይት ሪፖርት ምግባር ይከኣል: otago.ac.nz/carm (external link).

ብዛዕባ ምልክታትካ ርግጸኛ እንተዘይኮይንካ ወይ እንተገዲድካ፣ ናብ Healthline ብ 0800 358 5453 ደውል።

ብዛዕባ ጥዕናኻ ቀጥተኛ ስግኣት እንተሊካ፣ ናብ 111 ደውሉ፣ ብኣግባቡ ንክግምግሙኻ ምእንታይ ናይ COVID-19 ክትባት ከምዝወሰድኩም ምንጋርኩም ኣረጋግጹ።

ክትባታት ኣብ ኩሉ ዕድመ ክልል ዘሎ ሰብ ኣንጻር ካልኦት ተላበድቲ ሕማማት እውን የከላኸሉ፣ ከም ንፍዮን ፍሉን።

ንስኻን whānau ኻን ብዛዕባ እዚ ክትባትኩም እዋናዊ ዝኾነ ሓበሬታ ከምዘለኩም ምስ ናይ ጥዕና ኣቅራቢኹም ብምዝርራብ ኣረጋግጹ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ናብ health.govt.nz/immunisation (external link) ብጽሑ።

ቅድሚ ካልእ ክትብት ምውሳድኩም እንተንኢሱ ናይ COVID-19 ክትባት ካልኣይ ዶዝ ድሕሪ ምውሳድኩም ክልተ ሰሙን ተጸበዩ።