ትግርኛ | Tigrinya

ናይ COVID-19 ክታበት ሓበሬታ ብትግርኛ

ኣብ ጉጅለ 3 እንተኾይንካ እሞ ንክታበት እንተዘይተመዝጊብካ ናብ ናይ COVID ክታበት Healthline ብ 0800 28 29 26 ኣብ መንጎ 8am ን 8pm ን ብምድዋል ናይ ክታበት ቆጸሮ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ። ኣድላዪ እንተኾይኑ ኣስተርጎምቲ ኣለዉ እዮም።

እዞም ዝስዕቡ ተማልእ እንተ ኾይንካ ኣብ ጉጅለ 3 ኢኻ ትምደብ:

  • ዕድሜኻ 65 ወይ ልዕሊኡ።
  • ምስዚ ዝተሓሓዝ ሕዱር ናይ ጥዕና ኩነታት ኣለካ።
  • ስንኩል ኢኻ ወይ ንክልን ንዘለዎ ሰብ ትሕብሕብ ኣለኻ።
  • ጥንስቲ ኢኺ (ኣብ ዝኾነ ትራይሜስተር)።