การฉีดวัคซีนและงานของท่าน | Vaccination and your job

วัคซีน COVID-19 เป็นของฟรี และมีให้ทุกคนที่อยู่ในนิวซีแลนด์ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป โปรดเข้าไปเยี่ยมเว็บไซต์ Book My Vaccine หรือโทรติดต่อสายด่วน COVID Vaccination Healthline เพื่อทำการจอง

ปัจจุบันงานส่วนใหญ่ในนิวซีแลนด์สามารถทำได้โดยผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

ค้นหาข้อมูลว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากงานที่ท่านทำจำเป็นต้องดำเนินการโดยคนงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เรียบร้อยแล้ว

นายจ้างของท่านต้องปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน

นายจ้างของท่านไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการฉีดวัคซีนของท่านให้กับใครก็ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่าน หรือมีข้อยกเว้นภายใต้พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว

ท่านไม่จำเป็นต้องบอกนายจ้างของท่านว่าท่านได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ หากท่านเลือกที่จะไม่รับการฉีดวัคซีน ท่านไม่จำเป็นต้องบอกเหตุผลให้แก่นายจ้าง

หากท่านทำหน้าที่การงานที่จำเป็นต้องดำเนินการโดยพนักงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนเท่านั้น แต่เลือกที่จะไม่เปิดเผยสถานะการฉีดวัคซีนของท่าน นายจ้างของท่านสามารถปฏิบัติต่อท่านเหมือนกับว่าท่านยังไม่ได้รับวัคซีนได้ แต่นายจ้างจะต้องแจ้งให้ท่านทราบว่าเขาปฏิบัติต่อท่านในลักษณะนั้น

หากงานที่ท่านทำจำเป็นต้องทำโดยคนงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว

หากนายจ้างของท่านคิดว่างานหนึ่งๆ จำเป็นต้องทำโดยคนงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพและความปลอดภัย นายจ้างต้องทำการประเมินความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ COVID-19 เสียก่อน การประเมินนี้ต้องทำร่วมกับคนงาน สหภาพแรงงาน และตัวแทนอื่นๆ

การประเมินความเสี่ยงจะต้องพิจารณาดังนี้

  • โอกาสที่คนงานจะติดเชื้อ COVID-19 ในขณะปฏิบัติหน้าที่
  • ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมา เช่น การแพร่ระบาดภายในชุมชน

หน่วยงาน WorkSafe มีคำแนะนำอย่างละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง

การประเมินว่าบทบาทการทำงานบางอย่างจำเป็นหรือไม่ที่ต้องปฏิบัติโดยคนงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว (external link)

ภาระผูกพันตามกฎหมายการจ้างงานที่มีอยู่ยังคงมีผลบังคับใช้เช่นเดิม ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

  • การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างงานตามข้อตกลง
  • ร่วมปรึกษาหารือด้วยความจริงใจ
  • หลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติที่ผิดกฎหมายต่อคนงานด้วยการพิจารณาจากสถานภาพการฉีดวัคซีน
  • ไม่ดำเนินการที่อาจทำให้คนงานเสียเปรียบอย่างไม่ยุติธรรม ตามสถานภาพการฉีดวัคซีน

ทำงานอยู่ที่พรมแดนที่มีความเสี่ยงสูงหรืออยู่ในสถานที่แยกกักและสถานที่กักตัวของรัฐ (MIQ)

แม้ว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้เป็นการบังคับ และบุคคลมีอิสระในการเลือกว่าตนเองต้องการรับวัคซีน COVID-19 หรือไม่ การทำงานทั้งหมดใน MIQ หรือสถานที่พรมแดนที่มีความเสี่ยงสูงต้องดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท่าอากาศยานนานาชาติ ท่าเรือ และบนเครื่องบิน

มีข้อยกเว้นบางประการสำหรับเรื่องนี้ ตัวอย่างเช่น บุคคลที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอาจได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำงานในที่ที่จำเป็นเพื่อรักษาหรือคุ้มครองชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งๆ ในกรณีฉุกเฉิน หรือบุคคลนั้นได้รับอนุญาตหรือถูกกำหนดตามกฎหมาย

ข้อกำหนดการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พรมแดนที่มีความเสี่ยงสูง

วิธีการจัดการกับข้อพิพาท

หากท่านกับนายจ้างไม่เห็นพ้องกันว่างานหนึ่งๆ ต้องปฏิบัติโดยคนงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น ท่านสามารถเข้าถึงหน่วยงานบริการแก้ปัญหาในระยะเริ่มแรก (Early Resolution Service) ได้ หน่วยงานนี้ให้บริการฟรีและเป็นกระบวนการที่ไม่เป็นทางการเพื่อพยายามแก้ไขปัญหา

หน่วยงาน Early Resolution Service (external link)

ข้อมูลเพิ่มเติม

การฉีดวัคซีน COVID-19 และการจ้างงาน — หน่วยงาน Employment NZ (external link)