การขอรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ก่อนกำหนด | Applying for an early vaccination

วัคซีน COVID-19 เป็นของฟรี และมีให้ทุกคนที่อยู่ในนิวซีแลนด์ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป โปรดเข้าไปเยี่ยมเว็บไซต์ Book My Vaccine หรือโทรติดต่อสายด่วน COVID Vaccination Healthline เพื่อทำการจอง

ค้นหาข้อมูลว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องสมัครรับการฉีดวัคซีนก่อนกำหนดเพื่อที่จะเดินทางไปต่างประเทศด้วยเหตุผลที่น่าเห็นใจหรือด้วยเหตุผลที่เป็นความสำคัญระดับชาติ

ท่านไม่สามารถสมัครรับการฉีดวัคซีนก่อนกำหนดได้ด้วยเหตุผลอื่น

เดินทางไปต่างประเทศด้วยเหตุผลที่น่าเห็นใจ

ท่านสามารถสมัครขอรับการฉีดวัคซีนก่อนกำหนดด้วยเหตุผลที่น่าเห็นใจได้ หากต้องการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เข้ารับการดูแลรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยขั้นวิกฤตซึ่งหาไม่ได้ในนิวซีแลนด์ สำหรับตัวท่านเองหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะ (เช่น บุตรของท่าน)
  • เยี่ยมสมาชิกในครอบครัวสายตรงที่ใกล้จะเสียชีวิต 
  • ให้การดูแลและการป้องกันขั้นวิกฤตแก่ผู้ที่อยู่ในอุปการะ

หากท่านจะเดินทางไปต่างประเทศก่อน วันที่ 31 สิงหาคม ท่านสามารถยื่นสมัครออนไลน์เพื่อขอรับการฉีดวัคซีนล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health)

เดินทางด้วยเหตุผลที่เป็นความสำคัญระดับชาติ

ท่านอาจมีสิทธิ์ได้รับการฉีดวัคซีนก่อนกำหนด หากท่านต้องการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

  • ปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงในสิทธิการปกครองตนเองของนิวซีแลนด์
  • มีส่วนร่วมในความพยายามด้านมนุษยธรรมที่รัฐบาลอนุมัติโดยเป็นส่วนหนึ่งของพันธกรณีของนิวซีแลนด์ในการช่วยเหลือต่างประเทศ การตอบสนองต่อภัยพิบัติระหว่างประเทศ หรือการสนับสนุนประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกและประเทศในราชอาณาจักรให้ฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19
  • เข้าร่วมงานระดับนานาชาติที่สำคัญๆ ที่จำเป็นต้องมีการเดินทางไปเพื่อเป็นตัวแทนของนิวซีแลนด์
  • มีส่วนร่วมในการเจรจาการค้าที่สำคัญๆ ระดับประเทศ

หน่วยงานหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องจะต้องยื่นขอสมัครให้แก่ท่าน

การสมัครขอรับการฉีดวัคซีนก่อนกำหนด (external link)