ภาษาไทย | Thai

การลงชื่อเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อมูล COVID-19 ที่แปลเป็นภาษาไทย

การเดินทางแบบที่ไม่ต้องมีการกักตัว

การเดินทางแบบที่ไม่ต้องมีการกักตัว  จาก :

ออสเตรเลีย (Australia) นิวซีแลนด์ สถานภาพ ระงับอยู่ชั่วคราว (Suspended)

กรุณาตรวจสอบ หน้าการท่องเที่ยวแบบที่ไม่มีการกักตัว ที่เว็บไซต์ Unite Against COVID-19 อย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด

หากท่านได้รับผลกระทบในการจัดเตรียมการเดินทางของท่าน โปรดติดต่อสายการบิน ตัวแทนท่องเที่ยว และบริษัทประกันการเดินทางของท่าน

การเดินทางทั้งไปและกลับจากนิวซีแลนด์ | Travel to and from New Zealand

ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 | Information about COVID-19

การปกป้องชุมชนของท่าน | Protecting your community

ความช่วยเหลือที่มี | Available support

โปสเตอร์และทรัพยากร | Posters and resources

Last updated: