தொடர்புகளை கண்காணித்தல் | Contact tracing

தொடர்புகளை கண்காணித்தல் மற்றும் கவனிக்கப்பட வேண்டிய இடங்களை பற்றி கண்டறியவும்