Paglalakbay na Walang Kuwarentena | Quarantine-Free Travel

Ang Paglalakbay na Walang Kuwarentena buhat sa:

Australya (Australia) → New Zealand ay Suspendido (Suspended)

Mangyaring tingnang madalas ang pahina ng Paglalakbay na Walang Kuwarentena sa website ng Unite Against COVID-19 para sa pinakabagong impormasyon.

Kung naapektuhan ang iyong mga kaayusan sa paglalakbay, maaari mong kontakin ang eroplano, ahente ng paglalakbay at tagaseguro ng paglalakbay.

Paano gumagana ang Paglalakbay na Walang Kuwarentena?

Sa kasalukuyan, ang New Zealand ay may mga kaayusang Paglalakbay na Walang Kuwarentena sa:

 • Australya
 • Cook Islands
 • Niue (ngunit mula Niue patungong New Zealand lamang)

Sa Paglalakbay na Walang Kuwarentena ay maaari kang pumunta sa mga bansa nang hindi na pumapasok sa pinamamahalaang pagbubukod (managed isolation) o pagbubukod ng sarili (self-isolation) pagdating mo. Hindi mo kailangang magkaroon ng negatibong resulta ng pagsusuri bago umalis.

Sinuman ay makapaglalakbay nang walang kuwarentena kung matutugunan nila ang mga panukat sa pagiging marapat at mga kahingian ng imigrasyon sa patutunguhang bansa.

Sa ngayon, ang Paglalakbay na Walang Kuwarentena ay nagagawa lamang sa pagitan ng New Zealand at isa pang indibidwal na bansa. Halimbawa, bagama't maaaari kang makapaglakbay nang Walang Kuwarentena sa pagitan ng Cook Islands at New Zealand, kakailanganin mong magparaan ng 14 na araw sa New Zealand bago ka makapaglakbay nang walang kuwarentena patungong Australya.

Maliban kung ikaw ay exempt, dapat kang magsuot ng face mask o panakip sa mukha kapag naglalakbay patungo o buhat sa New Zealand. Dapat ka ring magsuot ng face mask sa lahat ng mga pampublikong sasakyan sa New Zealand. Ang ilang mga tao ay hindi kailangang magsuot ng panakip sa mukha.

Kung may pagbabago sa Alert Level sa New Zealand, o ang sitwasyon ay magbabago sa isang bansa na may Paglalakbay na Walang Kuwarentena, ipapaalam ito ng Covid19.govt.nz (website na ito) at mga website ng balita.

Kung may mangyayaring mga kaso sa komunidad sa New Zealand o sa isang bansa na may Paglalakbay na Walang Kuwarentena, maaaring itigil sandali ng Pamahalaan ang Paglalakbay na Walang Kuwarentena upang matasa ang panganib, o maaari nitong isuspindi ang paglalakbay nang mas matagal. Ang mga manlalakbay ay dapat magplano at maging handa sa pagkabalam ng mga plano sa paglalakbay.

Alamin ang pinakabagong impormasyon tungkol sa Paglalakbay na Walang Kuwarentena

Paglalakbay na Walang Kuwarentena patungong New Zealand

Upang makapagbiyahe patungong New Zealand nang walang kuwarentena, ikaw ay dapat:

 • matugunan ang lahat ng mga kahingian ng imigrasyon
 • magkaroon ng negatibong pagsusuri bago lumipad sa loob ng 72 oras ng paglipad kung ikaw ay maglalakbay buhat sa Australya
 • magparaan ng 14 na buong mga araw sa New Zealand o sa bansa na iyong patutunguhan. Halimbawa, kung ikaw ay maglalakbay buhat sa Australya, kailangan mong magparaan ng 14 na araw man lamang sa Australya o sa New Zealand upang maging marapat para sa paglalakbay na walang kuwarentena. Maaari kang magbiyahe mula sa ika-15 araw
 • hindi ka nagpositibo para sa COVID-19 sa 14 na araw bago ka umalis. Kung nagpositibo ka, ikaw ay dapat mayroong nakasulat na payo mula sa isang doktor na ikaw ay hindi na nakahahawa
 • hindi naghihintay pa sa mga resulta ng pagsusuri sa COVID-19
 • magkumpleto ng isang deklarasyon sa paglalakbay (external link) — ikaw ay hindi makasasakay sa eroplano kung hindi mo pa ito nakukumpleto
 • sagutin ang mga tanong tungkol sa iyong kalusugan sa oras ng pag-alis (departure). Kung ikaw ay may kondisyong-medikal na nagpapaliwanag ng anumang mga sintomas na maaaring mayroon ka, dalhin ang sertipikong-medikal upang maiwasan ang hindi pagpapasakay sa iyo sa eroplano.

Alamin ang higit pa tungkol sa pagsusuri bago lumipad

Pagdating mo sa New Zealand

Tandaan kung saan-saan ka nagpunta

Mag-download at gamitin ang NZ COVID Tracer app. Hindi mo kailangan ang teleponong pang-New Zealand o Apple o Google account sa New Zealand upang mag-download ng NZ COVID Tracer.

Mag-download ng NZ COVID Tracer App sa App Store (external link)

Mag-download ng NZ COVID Tracer App sa Google Play (external link)

Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit

Kung ikaw ay may sipon, trangkaso o mga sintomas na tila-COVID-19, manatili sa bahay at tawagan ang:

 • Healthline nang libre sa 0800 358 5453
 • ang iyong doktor, o
 • ang iyong your iwi health provider.

Isang propesyonal ng kalusugan ang magpapayo kung natugunan mo ang mga panukat para sa pagsusuri. Tawagan muna ang iyong doktor bago ka magpatingin kung ikaw ay may anumang mga sintomas.

Paglalakbay patungong Australya na Walang Kuwarentena

Upang maglakbay sa Australya nang walang kuwarentena, ikaw ay dapat:

 • tumugon sa mga kahingian ng imigrasyon
 • magparaan ng 14 na buong mga araw sa New Zealand o sa Australya bago ka umalis — ibig sabihin, ikaw ay makapaglalakbay mula sa ika-15 araw at kasunod
 • magkumpleto ng isang deklarasyon ng paglalakbay mga 72 oras man lamang bago umalis sa New Zealand (https://covid19.homeaffairs.gov.au/australia-travel-declaration (external link))
 • walang anumang mga palatandaan ng mga sintomas ng COVID-19
 • hindi nagkaroon ng kontak sa isang kumpirmadong kaso ng COVID-19
 • tiyaking ang estado o teritoryo na iyong patutunguhan ay tumatanggap ng mga biyahe sa eroplano na Walang Kuwarentena. 

Pagdating mo sa Australya

Habang ikaw ay nasa Australya, may ilang mga bagay na kailangan mong gawin upang panatilihing ligtas mula sa COVID-19 ang iyong sarili, ang iyong whānau at ang mga komunidad, kabilang ang mga kagawian sa wastong kalinisan at contact tracing.

Upang humanap ng impormasyon tungkol sa COVID-19, mga lokasyon ng interes, mga kondisyon sa paglalakbay (kabilang ang domestikong paglalakbay) at pagsusuri, bisitahin ang website para sa estado na iyong kinaroroonan. Impormasyon tungkol sa COVID-19 ayon sa estado o teritoryo:

Tandaan kung saan-saan ka nagpunta

May isang contact tracing app para sa buong Australya, ngunit karamihan sa mga estado at teritoryo ay gumagamit ng kani-kanilang mga app. Maaari kang mag-download at gumamit ng karamihan sa mga app na ito gamit ang isang New Zealand SIM card. Maaaring kailanganin mo ang isang Australian SIM card o mga detalye ng kontak sa Australya upang gamitin ang ilan sa mga app na ito.

Inirerekomenda namin na panatilihin mo ang mga app sa iyong telepono nang hanggang 1 buwan, sakaling makatanggap ka ng alerto matapos kang umalis sa estado.

Kung hindi mo maaaring gamitin, o pipiliin mong hindi gamitin ang app, tiyaking ikaw ay nag-sign in sa mga negosyo at lugar gamit ang kanilang alternatibong sistema ng contact tracing. 

Mag-download ng mga contact tracing app na partikular para sa estado:

Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit

Kung masama ang iyong pakiramdam, manatili sa iyong akomodasyon at tumawag sa doktor para sa payo.

Tawagan ang National coronavirus at COVID-19 vaccine helpline sa 1800 020 080. Libre ang mga tawag mula sa Australya. Maaari kang tumawag 24 na oras isang araw, 7 araw sa isang linggo.

Paglalakbay patungong Cook Islands na Walang Kuwarentena

Upang maglakbay patungo sa Cook Islands na walang kuwarentena, ikaw ay dapat:

 • tumugon sa mga kahingian ng imigrasyon
 • magparaan ng 14 na buong mga araw sa New Zealand o sa Cook Islands bago ka umalis — ibig sabihin, ikaw ay makapaglalakbay mula sa ika-15 araw at kasunod
 • hindi ka nagpositibo para sa COVID-19 sa 14 na araw bago ka umalis. Kung nagpositibo ka, ikaw ay dapat mayroong nakasulat na payo mula sa isang doktor na ikaw ay hindi na nakahahawa
 • hindi naghihintay ng mga resulta ng pagsusuri sa COVID-19.

Pagdating mo sa Cook Islands

Habang ikaw ay nasa Cook Islands, may ilang mga bagay na kailangan mong gawin upang panatilihing ligtas mula sa COVID-19 ang iyong sarili, ang iyong whānau at ang mga komunidad, kabilang ang mga kagawian sa wastong kalinisan at contact tracing.

Alamin ang higit pang impormasyon sa website ng Pamahalaang Cook Islands (external link)

Tandaan kung saan-saan ka nagpunta

Ang Cook Islands ay gumagamit ng kakaibang sistema sa New Zealand. Kakailanganin mong:

 • magparehistro at dalhin ang iyong natatanging CookSafe QR Card upang mag-scan in sa mga lugar na iyong bibisitahin
 • I-on ang Bluetooth tracing sa CookSafe+ app.

Ang CookSafe+ app at ang NZ COVID Tracer app ay nagtutulungan. Anumang mga Bluetooth code (o 'mga key') na ipinadala o kinolekta mula sa iyong telepono gamit ang isang app ay maaaring ma-access ng isa pa. Nagtutulungan ang mga app upang matiyak na ikaw ay tatanggap ng alerto kung nalapit ka sa isa pang gumagamit ng app na nagpositibo para sa COVID-19.

Karagdagang impormasyon tungkol sa CookSafe QR Card (external link)

Mag-download ng CookSafe+ app sa App Store (external link)

Mag-download ng CookSafe+ app sa Google Play (external link)

Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit

Kung sumama ang iyong pakiramdam habang nasa Cook Islands, manatili sa iyong akomodasyon at magsuot ng panakip sa mukha, kung mayroon ka nito. Huwag gumamit ng pampublikong sasakyan upang umuwi.

Tawagan ang Cook Islands Healthline sa 29667 para sa payo.

Last updated: