Pagsusuri bago lumipad para sa mga manlalakbay patungo sa New Zealand | Pre-departure testing for travellers to New Zealand

Ang hindi pagpapapasok ng virus sa New Zealand ang atin pa ring pinakamahusay na proteksyon.

Bago umalis patungong New Zealand, karamihan ng mga manlalakbay ay kinakailangang magkaroon ng negatibong pagsusuri sa COVID-19 mula sa isang laboratoryong akreditado, sa loob ng 72 oras ng kanilang internasyonal na paglipad.

Ang sumusunod na mga bansa ay exempt (may iksemsiyon) sa pagsusuri bago lumipad:

 • Antarctica
 • Cook Islands
 • Federated States of Micronesia
 • Fiji
 • Kiribati
 • Marshall Islands
 • Nauru
 • New Caledonia
 • Niue
 • Palau
 • Samoa
 • Solomon Islands
 • Tokelau
 • Tonga
 • Tuvalu
 • Vanuatu

Kinumpirma ng Ministri ng Kalusugan na ang sumusunod na mga klase ng pagsusuri ay katanggap-tanggap para sa lahat ng mga bansa maliban sa Australya at mga bansang may napakataas na panganib:

 • Ang Nucleic Acid Amplification Testing (NAAT), na kabilang ang PCR, RT-PCR at TMA, o
 • LAMP, o
 • pagsusuring antigen (ang mga ito ay tinatawag ding viral antigen na mga pagsusuri).

Ang mga manlalakbay buhat sa Australya ay kinakailangang kumuha ng mga pagsusuring PCR o RT-PCR bago lumipad.

Ang mga manlalakbay buhat sa mga bansang may napakataas na panganib ay dapat may ebidensya ng negatibong pagsusuring nasopharyngeal RT-PCR (PCR) mula sa isang laboratoryong akreditado.

Alamin ang higit pa tungkol sa mga bansang may napakataas na panganib

Pangkalahatang mga kahingian para sa mga pagsusuri bago lumipad

Ang mga bata na wala pang dalawang taong gulang (24 na buwan) ay exempt sa pagsusuri bago lumipad.

Ang mga manlalakbay na tuma-transit sa New Zealand patungo sa pinakahuli nilang destinasyon at nananatili sa tarmac (airside) ay exempt sa pagsusuri bago lumipad.

Ang mga manlalakbay na hindi maaaring magpasuri dahil sa medikal na dahilan ay kailangang magpatingin sa isang doktor sa loob ng 72 oras ng kanilang paglipad. Kailangang bigyan ka ng doktor ng isang sertipikong medikal na nagsasaad na hindi ka maaaring magpasuri dahil sa mga medikal na dahilan at wala kang mga sintomas ng COVID-19.

Kung positibo ang iyong pagsusuri bago lumipad, ngunit naniniwala kang ito ay dahil sa nakaraang impeksyon ng COVID-19, kailangan mong magpatingin sa isang doktor na susuri sa iyo para sa kasalukuyang mga sintomas ng COVID-19.

Kung tiwala ang doktor na ikaw ay walang impeksyon ng COVID-19 sa kasalukuyan, kailangan ka niyang bigyan ng:

 • isang sertipikong medikal na may petsa ng iyong nakaraang positibong pagsusuri, kung naaangkop, at
 • dokumentasyon na nagsasaad na ikaw ay itinuturing niyang hindi na nakakahawa ng COVID-19.

Ang mga sertipikong nasa ibang wika ay tatanggapin.

Ang mga manlalakbay ay lubos na pinapayuhan na alamin mula sa kanilang (mga) eroplano ang anumang karagdagang mga kahingian sa pagsusuri bago lumipad. Sila rin ay pinapayuhan na alamin ang mga kahingian ng ibang mga bansa kung saan sila ay magta-transit. 

Mga kahingian sa pagsusuri sa Day 0 para sa mga maglalakbay patungo sa NZ 

Pagdating sa New Zealand, karamihan ng mga manlalakbay, maliban sa mga paparating bilang bahagi ng Walang Kuwarentenang Paglalakbay, ay kinakailangang:

 • Dumaan sa aming proseso ng 14 na araw na pinamamahalaang pagbubukod at kuwarentena
 • magkaroon ng pagsusuring PCR para sa COVID-19 sa day 0, ibig sabihin, sa unang pagdating nila sa pinamamahalaang pagbubukod
 • manatili sa kanilang kwarto hanggang makumpleto ang pagsusuring iyon
 • Kung asymptomatic sila sa pagdating, sila ay diretsong pupunta sa isang pasilidad ng kuwarentena.

Ang mga resulta ng pagsusuri ay karaniwang malalaman sa loob ng 24-48 oras.

Kung negatibo ang pagsusuri, kukumpletuhin ng mga tao ang natitira sa kanilang 14 na araw sa pinamamahalaang pagbubukod gaya ng karaniwang nangyayari. Sila ay kailangang sumailalim sa karagdagang pagsusuri sa day 3 ng kanilang pananatili at uulitin ito sa day 12. Sa halos lahat ng mga kaso, kailangan ang negatibong resulta ng pagsusuri sa COVID-19 at kumpirmasyon mula sa aming pangkat-pangkalusugan na sila ay may mababang panganib ng pagkakaroon o pagkakalat ng COVID-19 bago sila palabasin sa pasilidad.

Kung positibo ang resulta, ang tao ay ililipat sa isang pasilidad ng kuwarentena nang mas maaga kaysa kung walang pagsusuri sa day 0.

Alamin ang higit pa tungkol sa Walang Kuwarentenang Paglalakbay

Karagdagang impormasyon 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pinamamahalaang pagbubukod at kuwarentena, mangyaring bisitahin ang
https://www.miq.govt.nz/travel-to-new-zealand/arriving-in-nz/ (external link)

Last updated: