Paano hahanap ng mapagtitiwalaang impormasyon at maiwasan ang mga scam | How to find trustworthy information and avoid scams

Ang bakuna laban sa COVID-19 ay libre, boluntaryo at makukuha ng lahat sa New Zealand na nasa edad na 12 taong gulang pataas.

Bumisita sa Book My Vaccine, o tawagan ang COVID Vaccination Healthline upang mag-book.

Maraming impormasyon sa online at social media tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19. Maaari itong makalito at mahirap malaman kung ano ang maaasahan. Tiyaking ikaw ay kumukuha ng impormasyon mula sa mga mapagtitiwalaang mapagkukunan at huwag magbahagi ng anuman maliban kung alam mong ito ay totoo.

Saan makakakita ng mapagtitiwalaang impormasyon

Maaari kang makakita ng mapagtitiwalaan, batay sa siyentipikong impormasyon sa sumusunod na mga lugar:

Sa Ministri ng Kalusugan

Ang Ministri ng Kalusugan ang namumuno sa sistema ng kalusugan at kapansanan sa New Zealand, at may panlahat na responsibilidad para sa pamamahala at pagbuo ng sistemang iyon.

Mga bakuna laban sa COVID-19 — Ministri ng Kalusugan (external link)

Ang Immunisation Advisory Centre (IMAC)

Ang IMAC ay isang pambansang organisasyon na nasa School of Population Health sa The University of Auckland. Ito ay nagbibigay ng independiyente, totoong impormasyong batay sa siyentipikong pananaliksik na internasyonal at sa New Zealand tungkol sa mga sakit na nahahadlangan ng bakuna, ang mga benepisyo at mga panganib ng imyunisasyon.

Ang Immunisation Advisory Centre (external link)

Ang World Health Organization (WHO)

Ang WHO ay isang ahensya ng United Nations, at responsable para sa pandaigdigang pampublikong kalusugan.

Mga bakuna laban sa COVID-19 — WHO (external link)

Mga scam (panlilinlang) sa bakuna laban sa COVID-19

May ilang mahalagang mga bagay na kailangan mong malaman tungkol sa mga scam sa bakuna:

  • Hindi ka kailanman pagbabayarin para sa bakuna o pagbayarin upang makasiguro ng iyong puwesto sa pila.
  • Ang opisyal na impormasyon tungkol sa bakuna ay manggagaling mula sa isang mapagtitiwalaang tagapagbigay ng pangkalusugang nilalaman, gaya ng Ministri ng Kalusugan, Unite Against COVID-19 o sa iyong district health board (DHB).
  • Hindi kailanman bibisita sa iyong bahay ang isang manggagawa ng kalusugan upang ikaw ay bakunahan, maliban kung isinaayos ito sa iyo nang abanse.
  • Hindi ka kailanman hihingan ng personal na impormasyon sa pamamagitan ng text o email. Kung makikita mo ito, isumbong ito sa CERT NZ at huwag sagutin ang mensahe.
  • Kung makakatanggap ka ng email, tawag sa telepono o SMS na humihiling ng mga detalye ng pinasya tungkol sa bakuna, ito ay isang scam. Isumbong ito kaagad sa CERT NZ.

Kung may makikita ka tungkol sa bakuna na tila hindi tama, isumbong ito sa CERT NZ (external link)

O kaya, maaari mo silang tawagan sa 0800 237 869.

Alamin ang higit pa tungkol sa mga scam sa bakuna laban sa COVID-19 (external link)