Mga side effect ng mga bakuna laban sa COVID-19 | Side effects of COVID-19 vaccines

Alamin ang tungkol sa mga side effect ng pagbabakuna at ano ang dapat gawin kung makaranas ka ng mga ito.

Ang bakuna laban sa COVID-19 ay libre, boluntaryo at makukuha ng lahat sa New Zealand na nasa edad na 12 taong gulang pataas.

Bumisita sa Book My Vaccine, o tawagan ang COVID Vaccination Healthline upang mag-book.

Karaniwang mga side effect

Katulad ng lahat ng mga gamot, maaari kang makaranas ng banayad na mga side effect 1—2 araw matapos kang mabakunahan. Ito ay karaniwan, at isang palatandaan na ang iyong katawan ay natututong labanan ang virus.

Karamihan sa mga side effect ay hindi nagtatagal, at hindi pipigil sa iyo sa pagkuha ng ikalawang dosis o magpatuloy sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang ilang mga side effect ay maaaring pansamantalang makaapekto sa kakayahan mong magmaneho o gumamit ng makinarya.

Ang pinaka-karaniwang naiulat na mga reaksyon ay:

 • pananakit o pamamaga sa bandang ininiksyunan
 • nakaramdam ng pagkapagod o pagkahapo
 • sakit ng ulo
 • pananakit ng kalamnan
 • pangingiki
 • pananakit ng kasukasuan
 • lagnat
 • pamumula sa bandang ininiksyunan
 • pagduruwal.

 Ang ilang mga side effect ay mas karaniwang nangyayari makaraan ang ikalawang dosis.

Hindi pangkaraniwan at bihirang mga side effect — Ministri ng Kalusugan (external link)

Kung hindi ka komportable, maaari kang:

 • magtapal sandali ng malamig, basang tela o ice pack sa bandang ininiksyunan
 • magpahinga at uminom ng maraming tubig at iba pa
 • uminom ng paracetamol o ibuprofen.

Kailan hihingi ng tulong

Kung ikaw ay may mga alalahanin o sumama ang iyong pakiramdam matapos kang mabakunahan, makipag-usap sa iyong doktor ng pamilya o sa iba pang mga propesyonal ng kalusugan, o tumawag sa Healthline sa 0800 358 5453.

Kung ikaw ay nag-aalala tungkol sa iyong kaligtasan, tumawag sa 111. Sabihin mo sa kanila na ikaw ay nabakunahan na laban sa COVID-19 upang masuri ka nila nang maayos.

Mga allergic reaction

Ang malubhang mga allergic reaction ay nangyayari ngunit ang mga ito ay labis na bihira.

Kung ikaw ay nagkaroon dati ng malubha o kaagad na allergic reaction sa anumang bakuna o pag-iniksyon, sabihin mo ito sa iyong tagapagbakuna pagdating mo sa iyong appointment sa pagbabakuna.

Kung ikaw ay nagkaroon ng reaksyon kapag nagpabakuna laban sa COVID-19, may pangkalusugang manggagawa na titingin sa iyo at titiyaking ikaw ay okey.

Pag-uulat ng mga side effect

Ang Centre for Adverse Reactions Monitoring (CARM) ay isang database ng impormasyon tungkol sa mga masamang reaksyon (mga side effect) sa mga gamot at mga bakuna sa New Zealand.

Sinusubaybayan ng CARM ang impormasyong ito upang tukuyin ang anumang mga isyu na tutulong sa ligtas na paggamit at pagrereseta ng mga gamot. 

Kung nais mo, maaari mong iulat ang iyong mga side effect. Ang pag-uulat ng iyong mga side effect ay aambag sa mga datos na kinokolekta sa mundo at tutulong tumukoy sa mga pattern sa New Zealand at sa anumang maaaring maging isyu sa kaligtasan.

Iulat ang iyong mga side effect sa CARM (external link)

Naiulat na mga side effect sa New Zealand (external link)