Mga bakuna laban sa COVID-19: pagbuo, pag-apruba at kaligtasan | COVID-19 vaccines: development, approval and safety

Ang bakuna laban sa COVID-19 ay libre, boluntaryo at makukuha ng lahat sa New Zealand na nasa edad na 12 taong gulang pataas.

Bumisita sa Book My Vaccine, o tawagan ang COVID Vaccination Healthline upang mag-book.

Paano nabuo nang mabilis at ligtas ang mga bakuna laban sa COVID-19

Wala pang naganap na ganitong antas ng pandaigdigang pagtutulungan ng mga siyentipiko at mga pamahalaan sa pagbuo ng bakuna. Napabuti nito ang bilis ng pagkabuo, mga klinikal na pagsubok, at mga pag-apruba ng bakuna sa buong mundo.

Ang mga bakuna ay nabuo nang napakabilis ngunit walang ginawang anumang mga shortcut sa mga kinakailangang proseso o pagkompromiso ng kaligtasan.

Ang mga mananaliksik ay nakagamit ng kanilang kaalaman sa iba pang mga coronavirus at pagbuo ng bakuna upang sila ay makapagsimula.

Ang mga klinikal na pagsubok ay nagawang mangalap ng maraming mga boluntaryo nang mas mabilis kaysa karaniwan dahil sa malasakit at pag-aalala ng mundo tungkol sa COVID-19. Ang ilang mga klinikal na pagsubok ay nagawa nang sabay-sabay sa halip na paisa-isa. Nangahulugan ito na mabilis na natukoy ng mga siyentipiko kung ang bakuna ay mabisa sa maikling panahon – sa ilalim ng normal na mga sirkumstansya ito ay maaaring magtagal nang maraming buwan o kaya ay mga taon.

Ang malaking mga planta na pangmanupaktura ay nabuo, upang ang mga bakuna ay magawa nang mas mabilis at mas marami kaysa dati.

Pagtasa sa bakuna at pag-apruba sa New Zealand

Ang Medsafe ang awtoridad sa kaligtasan ng mga gamot sa New Zealand. Tinatasa nito ang mga aplikasyon para sa lahat ng mga bagong gamot, kabilang ang mga bakuna, upang tiyaking natutugunan ng mga ito ang mga internasyonal na pamantayan at mga lokal na kahingian.

Ang Medsafe ay nagbibigay lamang ng pagsang-ayon para gumamit ng bakuna sa Aotearoa, kapag sila ay nasiyahang natugunan nito ang istriktong mga pamantayan para sa kaligtasan, bisa at kalidad. Ito ang kaparehong proseso na ginagamit upang tasahin ang iba pang mga gamot, gaya ng bakuna laban sa trangkaso.

Walang ginagawang mga shortcut sa pagbibigay ng pag-apruba.

Ang bakunang Pfizer ay matagumpay na nagamit ng milyun-milyong tao sa buong mundo. Patuloy itong sinusubaybayan para sa kaligtasan.

Paano gumana ang mga pagsubok sa bakunang Pfizer

Natuklasan ng mga klinikal na pagsubok na mabisa ang bakuna sa lahat ng edad, lahi, etnisidad at mga tao na may mga umiiral na kondisyong medikal.

Nagpakita ang mga pag-aaral na halos 95% ng mga tao na nabigyan ng dalawang dosis ng bakuna, ay protektado laban sa pagkakaroon ng mga sintomas ng COVID-19. Nangangahulugan ito na kapag ikaw ay lubos nang nabakunahan, mas malamang na hindi ka magkakasakit nang malubha.

Sa lahat ng mga klinikal na pagsubok, ang bakunang Pfizer ay pinag-aralan sa halos 44,000 na kalahok. Kalahati sa mga taong ito ang tumanggap ng bakuna at ang natirang kalahati ay tumanggap ng saline placebo. Ang mga kalahok ay may iba't ibang etnisidad, edad, kasarian at umiiral na mga kondisyong medikal.

Sumailalim ang bakunang Pfizer sa 3 phase (yugto) ng pagsusuri:

  • Tinasa ng Phase 1 at 2 ang kaligtasan at immunogenicity (ang tugon ng naturalesa makaraan ang bawat dosis) ng iba't ibang antas ng dosis ng bakuna sa isang maliit na populasyon.
  • Tinasa ng Phase 2 at 3 ang kaligtasan at bisa ng bakuna laban sa may sintomas ng COVID-19 makaraan ang 2 dosis ng piniling antas, na ibinigay 21 araw ang pagitan, sa isang mas malaking populasyon.

Upang maunawaan ang pangmatagalang bisa at kaligtasan ng bakuna, ang mga kalahok sa mga klinikal na pagsubok ay susubaybayan sa susunod pang 2 taon makaraan ang kanilang ikalawang dosis ng bakunang Pfizer.