Sino ang maaaring bakunahan laban sa COVID-19? | Who can get a COVID-19 vaccine?

Ang bakuna laban sa COVID-19 ay libre, boluntaryo at makukuha ng lahat sa New Zealand na nasa edad na 12 taong gulang pataas.

Bumisita sa Book My Vaccine, o tawagan ang COVID Vaccination Healthline upang mag-book.

Ang bakuna laban sa COVID-19 ay libre, boluntaryo at makukuha ng lahat sa New Zealand na nasa edad na 12 na taong gulang pataas. Hindi mahalaga kung ano ang iyong visa o katayuan ng iyong pagkamamamayan. Hindi namin gagamitin ang alinman sa impormasyong makokolekta para sa mga layuning pang-imigrasyon at ang iyong pribasya ay mapoprotektahan.

Kapag ikaw ay nagpabakuna, pinoprotektahan mo ang iyong sarili at binabawasan ang panganib ng pagpasa ng COVID-19 sa iyong pamilya, mga kaibigan at komunidad.

Makikita mo rito ang mahahalagang impormasyon kung sino ang makakakuha ng bakuna, kabilang ang mga salik na gaya ng iyong edad, kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, kung nagkaroon ka dati ng allergic reaction sa isang bakuna, at kung ikaw ay may umiiral na mga kondisyong-medikal.

Kung ikaw ay wala pang 12 na taong gulang

Ang mga taong wala pang 12 na taong gulang ay hindi makakakuha ng bakunang Pfizer sa panahong ito. 

Kung ikaw ay mahigit 65 taong gulang

Ang bakuna ay nagpakitang napakabisa at ligtas sa mga taong mahigit sa 65 taong gulang.

 Kung ikaw ay vegetarian o may mga allergy

Ang bakuna ay bagay para sa mga vegetarian. Hindi ito nagtataglay ng mga produktong hayop.

Ito rin ay hindi nagtataglay ng mga antibayotiko, mga produkto ng dugo, DNA, mga protina ng itlog, mga fetal material, gluten, mga produktong baboy, mga preservative, soy, o latex (ang vial stopper ay yari sa sintetikong goma – bromobutyl).

Hanapin ang buong listahan ng mga sangkap ng bakunang Pfizer (external link)

Kung ikaw ay buntis

Kung ikaw ay buntis, maaari kang magpabakuna laban sa COVID-19 sa anumang yugto ng iyong pagbubuntis.

Ang mga datos mula sa malaking bilang ng mga buntis na nabakunahan na sa buong mundo ay nagpapakita na walang dagdag na pangkaligtasang mga alalahanin sa pagbibigay ng mga bakuna laban sa COVID-19.

Ang pagbabakuna sa panahon ng pagbubuntis ay maaari ring makatulong para sa sanggol, dahil may ebidensya ng paglipat ng antibody sa dugo ng cord at gatas ng suso, na maaaring magbigay ng proteksyon sa mga sanggol sa pamamagitan ng passive immunity.

Kung ikaw ay may anumang mga tanong o alalahanin, talakayin ito sa iyong propesyonal ng kalusugan.

Kung ikaw ay nagsisikap magbuntis

Kung ikaw ay nagpaplanong magbuntis, maaari kang mabigyan ng bakunang Pfizer.

Ang bakunang Pfizer ay hindi makakaapekto sa iyong genes o kakayahang mabuntis. Ang mRNA mula sa bakuna ay hindi papasok sa pinakaubod ng anumang selula, na kung saan naroon ang iyong DNA.

Walang bahagi ng bakuna o ng nalikhang spike protein ang makakarating sa obaryo o sa testes.

Kung ikaw ay nagkaroon na dati ng allergic reaction sa anumang bakuna

Kung ikaw ay nagkaroon na dati ng malubha o kaagad na allergic reaction sa anumang bakuna o iniksyon, talakayin ito sa iyong doktor, propesyonal ng kalusugan o tagapagbakuna.

Kung ikaw ay may kasaysayan ng anaphylaxis

Hindi ka dapat magpabakuna kung ikaw ay may kasaysayan ng anaphylaxis:

  • sa anumang sangkap ng bakunang Pfizer
  • sa nakaraang dosis ng bakunang Pfizer.

Ano ang nasa bakunang Pfizer — Ministri ng Kalusugan (external link)

Kung masama ang iyong pakiramdam o may lagnat

Kung masama ang iyong pakiramdam sa araw ng iyong appointment o may lagnat na mahigit 38°C, dapat mong ipagpaliban ang iyong pagbabakuna laban sa COVID-19 hanggang sa bumuti na ang iyong pakiramdam.

Kung ikaw ay kukuha ng iba pang bakuna

Hindi ka maaaring magpabakuna laban sa COVID-19 na kasabay ng iba pang mga bakuna. Dapat kang magpalipas ng panahon depende sa bakuna.

Ang bakuna laban sa trangkaso

Magpalipas ng 2 linggo man lamang sa pagitan ng pagbakuna laban sa COVID-19 at sa pagbakuna laban sa trangkaso (flu).

Kung ikaw ay may appointment para sa pagbabakuna laban sa COVID-19, kunin mo muna ang dalawang dosis ng bakuna laban sa COVID-19 – ang mga dosis na ito ay ibinibigay nang 3 linggo man lamang ang pagitan. Maaari kang magpabakuna laban sa trangkaso makalipas ang 2 linggo makaraan ang iyong ikalawang dosis.

Kung wala kang appointment para sa pagbabakuna laban sa COVID-19, magpabakuna ka muna laban sa trangkaso. Maaari mong kunin ang iyong unang dosis ng bakuna laban sa COVID-19 makaraan ang 2 linggo.

Ang bakuna laban sa Tigdas, Beke at Rubella (Measles, Mumps and Rubella - MMR)

Inirerekomenda naming kunin mo muna ang dalawang dosis ng bakuna laban sa COVID-19 – 3 linggo man lamang ang pagitan ng mga dosis na ito.

Kung kukunin mo muna ang bakuna laban sa COVID-19, kailangan mong maghintay ng 2 linggo man lamang makaraan ang ikalawang dosis bago ka magpabakuna laban sa MMR.

Kung kukunin mo muna ang bakuna laban sa MMR, kailangan mong maghintay ng 4 na linggo man lamang bago mo kunin ang iyong unang dosis ng bakuna laban sa COVID-19.

Kung ikaw ay may umiiral na kondisyong medikal

Napag-alaman ng mga klinikal na pagsubok na mabisa ang bakuna sa lahat ng edad, lahi, etnisidad at mga tao na may mga umiiral na kondisyong medikal.

Maaari kang kumuha ng maagang pag-access sa bakuna kung ikaw ay 16 na taong gulang pataas, at natutugunan ang isa o higit pa sa sumusunod na mga panukat:

  • Ikaw ay may kondisyong medikal na nangangahulugang marapat ka para sa bakuna laban sa trangkaso na may pampublikong pondo, kabilang ang mga buntis.
  • Ikaw ay nadayagnos na may malubhang karamdaman sa kaisipan (na kinabibilangan ng schizophrenia, major depressive disorder, bipolar disorder o schizoaffective disorder, at nasa hustong gulang na tao na kasalukuyang gumagamit ng pangalawa at pangatlong antas ng mga serbisyo ng kalusugang pangkaisipan at adiksyon).
  • Mayroon kang hindi masyadong nakokontrol na hypertension o matinding hypertension (hypertension ay isa pang tawag sa alta-presyon). Sa kasong ganito, ang matindi ay ipinapaliwanag bilang nangangailangan ng 2 o higit pang mga gamot na pangkontrol.
  • Ikaw ay labis-labis na mataba (inilarawan bilang BMI ≥40).

 Para sa karagdagang payo tungkol sa pagpapabakuna kung ikaw ay may iba pang malubhang kondisyong medikal, ikaw ay ginagamot, nag-scan o umiinom ng gamot, bisitahin ang website ng Ministri ng Kalusugan.

Payo sa bakuna para sa partikular na mga grupo at mga kondisyong medikal — Ministri ng Kalusugan (external link)

Last updated: