Ang pagbabakuna at ang iyong trabaho | Vaccination and your job

Ang bakuna laban sa COVID-19 ay libre, boluntaryo at makukuha ng lahat sa New Zealand na nasa edad na 12 taong gulang pataas.

Bumisita sa Book My Vaccine, o tawagan ang COVID Vaccination Healthline upang mag-book.

Karamihan sa mga trabaho sa New Zealand ay kasalukuyang kinukumpleto ng mga tao na hindi pa nababakunahan.

Alamin ang mangyayari kung ang trabahong iyong ginagawa ay kailangang isagawa ng isang manggagawa na nabakunahan na laban sa COVID-19.

Dapat protektahan ng iyong tagapag-empleyo ang iyong pribasya

Hindi maaaring ibahagi kaninuman ng iyong tagapag-empleyo ang impormasyon tungkol sa katayuan ng iyong pagbabakuna, maliban kung may pahintulot sila na gawin ito mula sa iyo, o may exception sa ilalim ng Privacy Act.

Hindi mo kailangang sabihin sa iyong tagapag-empleyo kung ikaw ay nabakunahan na. Kung pipiliin mong hindi magpabakuna, hindi mo kailangang sabihin sa kanila kung bakit.

Kung ang iyong tungkulin ay kailangan lamang isagawa ng isang nabakunahang manggagawa ngunit pinili mong hindi ibunyag ang katayuan ng iyong pagbabakuna, ikaw ay maaaring ituring na hindi nabakunahan ng iyong tagapag-empleyo, ngunit kailangan nilang sabihin sa iyo na ito ang kanilang ginagawa.

Kung ang trabahong iyong ginagawa ay kailangang isagawa ng isang nabakunahang manggagawa

Kung ipinapalagay ng iyong tagapag-empleyo na ang partikular na trabaho ay maisasagawa lamang ng nabakunahang manggagawa, sa dahilang pangkalusugan at pangkaligtasan, dapat muna silang gumawa ng pagtasa sa panganib ng pagkalantad sa COVID-19. Ang pagtasang ito ay kailangang isagawa sa pakikipagtulungan ng mga manggagawa, mga unyon at iba pang mga kinatawan.

Kailangang isaalang-alang ng pagtasa ng panganib ang:

  • malamang na pagkalantad ng mga manggagawa sa COVID-19 habang isinasagawa ang tungkulin
  • maaaring kahihinatnan nito — halimbawa, pagkahawahan sa komunidad.

Ang WorkSafe ay may mas detalyadong gabay tungkol sa mga pagtasa ng panganib.

Pagtasa kung ang isang partikular na tungkulin ay kailangang isagawa ng isang nabakunahang manggagawa (external link)

Ipapatupad pa rin ang umiiiral na mga obligasyon sa batas ng pagtatrabaho. Kabilang dito ang:

  • paggawa ng mga pagbabago sa mga takda at mga kondisyon ng pagtatrabaho sa pamamagitan ng kasunduan
  • pagkonsulta na may matapat na layunin
  • pag-iwas sa labag sa batas na diskriminasyon laban sa mga manggagawa batay sa katayuan ng pagbabakuna
  • hindi paggawa ng aksyon na maaaring makadehado nang di-makatarungan sa mga manggagawa batay sa katayuan ng pagbabakuna.

Pagtatrabaho sa kapaligirang may mataas na panganib gaya ng hangganan (border) o Pinamamahalaang Pagbubukod at Kuwarentena (MIQ)

Bagama't ang pagbabakuna ay hindi sapilitan at ang mga indibidwal ay malayang makapipili kung nais nilang magpabakuna laban sa COVID-19, lahat ng trabaho sa MIQ o sa kapaligiran ng hangganan na may mataas na panganib ay dapat isagawa ng mga tao na nabakunahan na laban sa COVID-19. Kabilang dito ang mga manggagawang pampamahalaan sa mga internasyonal na airport, daungan at sa mga eroplano.

May ilang mga exception dito. Halimbawa, ang isang hindi nabakunahang tao ay maaaring pahintulutang pumasok at magsagawa ng trabaho kung ito ay kinakailangan upang pangalagaan o protektahan ang buhay ng isang tao, kalusugan o kaligtasan sa isang emerhensya; o awtorisado o iniutos ng batas.

Mga kahingian sa pagbabakuna para sa mga manggagawa sa mga kapaligiran ng hangganan na may mataas ang panganib

Paano haharapin ang isang alitan

Kung ikaw at ang iyong tagapag-empleyo ay hindi magkasundo kung ang partikular na trabaho ay kailangang isagawa lamang ng isang nabakunahang manggagawa, maaari mong ma-access ang Early Resolution Service (Serbisyo ng Maagang Paglutas). Ito ay nag-aalok ng libre at di-pormal na proseso upang sikapin at lutasin ang mga isyu.

Early Resolution Service (Serbisyo ng Maagang Paglutas) (external link)

Karagdagang impormasyon

Pagbabakuna laban sa COVID-19 at pagtatrabaho — Employment NZ (external link)