Pag-aplay para sa maagang pagbabakuna laban sa COVID-19 | Applying for an early vaccination

Ang bakuna laban sa COVID-19 ay libre, boluntaryo at makukuha ng lahat sa New Zealand na nasa edad na 12 taong gulang pataas.

Bumisita sa Book My Vaccine, o tawagan ang COVID Vaccination Healthline upang mag-book.

Alamin ang gagawin kung kailangan mong mag-aplay para sa maagang pagbabakuna upang makapaglakbay sa ibang bansa sa mga dahilang pagdamay o para sa mga dahilang may pambansang kahalagahan.

Hindi ka maaaring mag-aplay para sa maagang pagbabakuna para sa anumang iba pang dahilan.

Paglalakbay sa ibang bansa sa mga dahilang pagdamay

Maaari kang mag-aplay para sa maagang pagbabakuna sa mga dahilang pagdamay kung kailangan mong maglakbay sa ibang bansa upang:

  • makakuha ng kritikal na pangangalagang medikal na hindi makukuha sa New Zealand para sa iyong sarili o sa isang umaasa (dependant) (halimbawa, ang iyong anak)
  • bumisita sa isang malapit na miyembro ng pamilya na malapit nang mamatay
  • magbigay ng kritikal na pangangalaga para sa isang umaasa.

Kung ikaw ay maglalakbay sa ibang bansa bago ang ika-31 ng Agosto, maaari kang mag-aplay online para sa maagang pagbabakuna sa website ng Ministri ng Kalusugan.

Paglalakbay para sa mga dahilang may pambansang kahalagahan

Ikaw ay maaaring marapat para sa maagang pagbabakuna kung kailangan mong maglakbay sa ibang bansa upang:

  • protektahan ang kaligtasan at seguridad ng karapatan ng New Zealand na pamahalaan ang sarili
  • sumangkot sa mga makataong pagsisikap na naaprubahan ng Pamahalaan bilang bahagi ng mga pangako ng New Zealand sa tulong panlabas, mga tugon sa pandaigdigang mga kapahamakan, o pagsuporta sa mga bansa at lupaing Pasipiko sa kanilang muling pagbangon mula sa pandemyang COVID-19
  • lumahok sa mahalagang pandaigdigang mga kaganapan kung saan kailangang maglakbay upang kumatawan sa New Zealand
  • sumangkot sa pag-aayos ng pakikipagkalakalan na mahalaga para sa bansa.

 Ang kaugnay na ahensya o samahan ay kailangang mag-aplay para sa iyo.

Mga aplikasyon para sa maagang pagbabakuna (external link)