Ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa bakuna | Vaccine basics

Ang bakuna laban sa COVID-19 ay libre, boluntaryo at makukuha ng lahat sa New Zealand na nasa edad na 12 taong gulang pataas.

Bumisita sa Book My Vaccine, o tawagan ang COVID Vaccination Healthline upang mag-book.

Sino ang aalukin ng bakuna?

Ang bakuna laban sa COVID-19 ay libre, boluntaryo at makukuha ng lahat sa New Zealand na nasa edad na 12 na taong gulang pataas.
 
Hindi mahalaga kung ano ang iyong visa o katayuan ng pagkamamamayan. Hindi namin gagamitin para sa mga layuning imigrasyon ang anumang impormasyong nakolekta.
 
Sino ang makakukuha ng bakuna laban sa COVID-19?

Kailan ka mababakunahan?

Ibinibigay namin ang bakuna nang yugtu-yugto. Lahat sa New Zealand na nasa edad na 12 na taong gulang pataas ay nasa 1 hanggang 4 na mga grupo ng pagbabakuna.

Una, poprotektahan namin ang mga pinaka-nanganganib magkaroon ng COVID-19 sa kanilang lugar ng trabaho. Mababawasan nito ang panganib ng pagsiklab at mga lockdown sa hinaharap.

Susunod, babakunahan namin ang mga tao na pinaka-nanganganib na magkasakit nang malubha kung mahahawahan sila ng virus.

Panghuli, babakunahan namin ang lahat pa sa Aotearoa na nasa edad na 12 na taong gulang pataas.

Ang bakuna ay libre para sa lahat, anuman ang iyong visa o katayuan ng pagkamamamayan.

Kung kailangan mong maglakbay sa ibang bansa sa dahilang pagdamay o sa mga dahilang may pambansang kahalagahan, maaari kang mag-aplay para sa maagang pagbabakuna.

Paano ang pag-aplay para sa maagang pagbabakuna

Ang bakuna at ang iyong trabaho

Aling bakuna ang ibibigay sa iyo

Ang bakunang Pfizer laban sa COVID-19 lamang ang bakunang naaprubahan para gamitin sa New Zealand. Nakakuha kami ng 10 milyong dosis – sapat para sa 5 milyong tao upang makuha ang 2 dosis na kailangan nila upang sila ay maprotektahan.

Gumagana ang bakuna sa pamamagitan ng pagtuturo sa iyong naturalesa (immune system) na kilalanin at labanan ang virus.

Ang bakunang Pfizer ay:

 • isang messenger RNA (mRNA) na bakuna
 • hindi nagtataglay ng anumang buhay, patay o di-aktibong virus
 • hindi makakapagbigay sa iyo ng COVID-19
 • hindi makakaapekto sa iyong DNA
 • hindi nagtataglay ng anumang produktong hayop.

Kailangan mong kunin ang iyong ikalawang dosis ng bakuna 42 araw man lamang (6 linggo) makaraan ang iyong unang dosis.

Alamin kung paano gumagana ang bakuna

Alamin kung ano ang maaasahan kapag ikaw ay magpapabakuna

Alamin kung ano ang maaasahan matapos kang mabakunahan

Alamin ang tungkol sa mga side effect ng bakuna

Kaligtasan at bisa ng bakuna

Ang Medsafe, ang awtoridad sa kaligtasan ng mga gamot sa New Zealand, ang tumatasa ng mga aplikasyon para sa lahat ng mga bagong bakuna. Kabilang dito ang mga bakuna.
 
Para maaprubahan ng Medsafe ang isang bakuna para gamitin sa New Zealand, dapat ay may tiwala ito na ang bakuna ay:

 • tumutugon sa lahat ng mga pagsusuri ng kaligtasan na mayroon tayo sa New Zealand
 • sumusunod sa pandaigdigang mga pamantayan para sa kaligtasan, bisa at kalidad.

 Ang bakunang Pfizer ay napakabisa kung ang mga tao ay kukuha ng dalawang dosis. Kapag ikaw ay lubos nang nabakunahan, mas malamang na hindi ka magkakasakit nang malubha.

Nagpakita ang mga pag-aaral na halos 95% ng mga tao na nakatanggap ng dalawang dosis ng bakuna ay protektado laban sa pagkakaroon ng mga sintomas ng COVID-19.

Alamin kung paano gumagana ang bakuna

Alamin kung paano nabuo at naaprubahan ang bakuna

Bakit mahalaga ang magpabakuna

Kapag ikaw ay nabakunahan, hindi lamang ang sarili mo ang iyong napoprotektahan. Ginagawa mo rin ang iyong makakaya sa pamamagitan ng pagbabawas sa panganib ng pagpasa ng COVID-19 sa iyong pamilya, mga kaibigan at komunidad.

Kailangan mo pa ring sundin ang pangunahing pangkalusugang mga pag-uugali matapos mabakunahan

Napakaaga pa upang malaman kung maaari mong ipasa ang virus matapos kang lubos na mabakunahan.

Upang tulungang protektahan ang iyong sarili, iyong pamilya at iba pa, kailangan mong ipagpatuloy ang pagtulong upang hadlangan ang pagkalat ng virus matapos kang mabakunahan. Tandaan na:

 • Hugasan nang mabuti ang iyong mga kamay
 • Umubo at bumahing sa iyong braso
 • Magsuot ng face mask sa pampublikong sasakyan
 • Tandaan kung saan-saan ka nagpunta
 • I-on ang Bluetooth tracing sa NZ COVID Tracer app
 • Manatili sa bahay at tawagan ang 0800 358 5453 kung ikaw ay may sakit

Pag-uulat ng maling impormasyon o mga scam tungkol sa bakuna

Maraming impormasyon sa online at social media tungkol sa bakuna. Maaari itong makalito at mahirap malaman kung ano ang maaasahan. Tiyaking ikaw ay kumukuha ng impormasyon mula sa mga mapagtitiwalaang mapagkukunan at huwag magbahagi ng anuman maliban kung alam mong ito ay totoo.

Paano hahanap ng mapagtitiwalaang impormasyon tungkol sa mga bakuna

Maging isang tagapagbakuna

Naghahanap kami ng ekstrang mga tagapagbakuna upang sumuporta sa pagbibigay ng bakuna.

Kung ikaw ay isang retiradong propesyonal ng kalusugan, o hindi nagtatrabaho sa kasalukuyan sa kalusugan at nais mong mag-boluntaryo, bisitahin ang website ng Ministri ng Kalusugan upang magrehistro ng iyong interes.

Magrehistro ng iyong interes na maging isang tagapagbakuna (external link)

Last updated: