Pamumuhay sa Level 4 | Living at Level 4

Kung ikaw ay may sipon, trangkaso, o mga sintomas ng COVID-19, mangyaring manatili sa bahay at tawagan ang Healthline nang libre sa 0800 358 5453 o ang iyong doktor para sa payo tungkol sa pagpapasuri. Tandaan, libre ang pagpapasuri.

Kung mayroon kang emerhensya, tawagan kaagad ang 111.

Sa Alert Level 4, ikaw ay dapat:

 • manatili sa bahay maliban kung para sa mga kailangang-kailangang lalakaring pesonal
 • panatilihing eksklusibo ang inyong bubble. Mahalagang protektahan ang lahat ng nasa inyong bubble
 • lumayo nang 2 metro man lamang sa ibang tao na nasa ibang bubble kapag lumalabas ng bahay para sa mga kailangang-kailangang lalakaring personal
 • manatili sa inyong lokal na pook para mag-ehersisyo
 • mamili sa inyong lokal na pook
 • magtrabaho at mag-aral mula sa bahay. Ang ilang mga manggagawa ay maaaring magpatuloy pumasok sa trabaho ngunit may matinding mga paghihigpit para dito.
 • magsuot ng panakip sa mukha sa pampublikong sasakyan at sa mga lugar ng alisan, sa mga eroplano, sa mga taksi o sa ride-share na mga sasakyan, at sa mga pasilidad ng healthcare (pangangalagang pangkalusugan) at sa mga negosyo na bukas pa. Inirerekomenda na ikaw ay magsuot din ng panakip sa mukha kapag mahirap magsagawa ng pisikal na pagdistansya.
 • maghugas at patuyuin nang madalas ang iyong mga kamay. Mahalaga na ikaw ay sumunod sa mga hakbang sa batayang kalinisan, kabilang ang paghuhugas ng iyong mga kamay, pag-ubo o pagbahing sa singit ng iyong siko at regular na paglilinis ng ibabaw ng mga bagay.
 • subaybayan kung saan-saan ka nagpunta sa pamamagitan ng paggamit ng NZ COVID Tracer app, ng COVID-19 tracer booklet, o mga tala. Ito ay tutulong sa mabilis na contact tracing kung kakailanganin

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa virus na COVID-19 at mga sintomas

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa pagpapasuri

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa Bluetooth tracing

Magpabakuna kung mayroon kang appointment

Maaari ka pa ring magpabakuna sa Alert Level 4 kung mayroon kang appointment. Bukas ang mga klinika ng pagbabakuna. Ang mga ito patatakbuhin alinsunod sa mga paghihigpit sa Alert Level 4. Hinihikayat ka naming magpabakuna gaya nang nakaplano.

Magsuot ng panakip sa mukha

Sa Alert Level 4, ang mga panakip sa mukha ay legal na dapat isuot:

 • sa mga pampublikong sasakyan at mga lugar ng alisan, halimbawa, mga istasyon ng tren at mga hintuan ng bus
 • kapag pumupunta sa mga pasilidad ng healthcare
 • sa anumang negosyo o serbisyo na bukas pa rin na may kontak sa kostumer, kabilang ang mga supermarket, mga botika at mga gasolinahan.

Ang pagsusuot ng mga panakip sa mukha ay hinihikayat din tuwing aalis ka ng iyong bahay.

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa mga panakip sa mukha

Pinapahintulutang paggala sa Alert Level 4

Limitado ang paglalakbay sa Alert Level 4, maliban sa pinapahintulutang mga dahilan na nakalarawan sa ibaba. Kung ikaw ay maglalakbay para sa isa sa pinapahintulutang mga dahilan, hindi mo kailangan ng iba pang pag-apruba upang maglakbay. Ngunit dapat kang magdala ng ilang katibayan ng iyong dahilan sa paglalakbay.

Kung ikaw ay may mga sintomas ng COVID-19, naging malapitang kontak ng isang tao na nagpositibo para sa COVID-19 o nagpositibo ang iyong pagsusuri para sa COVID-19, hindi ka dapat maglakbay – kahit na ito ay pinapahintulutan – at dapat kang magbukod, at tumawag sa Healthline para sa payo at magpasuri.

Kailangan mo ba ng suporta?

Kung ikaw ay may problema tungkol sa pera, pagkain, iyong kagalingang pangkaisipan o pisikal, maaaring may suporta para sa iyo.

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa suporta para sa mga indibidwal

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa suporta para sa mga negosyo

Last updated: