Pamumuhay sa Level 3 | Living at Level 3

Kung ikaw ay may sipon, trangkaso, o mga sintomas ng COVID-19, mangyaring manatili sa bahay at tawagan ang Healthline nang libre sa 0800 358 5453 o ang iyong doktor para sa payo tungkol sa pagpapasuri. Tandaan, libre ang pagpapasuri.

Kung mayroon kang emerhensya, tawagan kaagad ang 111.

Sa Alert Level 3, ikaw ay dapat:

 • Magpanatili ng 2-metrong distansya sa ibang tao kapag nasa labas ng bahay, o 1-metro sa mga lugar ng trabaho.
 • Magsuot ng panakip sa mukha kung:
  • ikaw ay may edad na 12 taon pataas sa mga panloob na mga pampublikong pasilidad katulad ng mga aklatan, museo at shopping mall.
  • ikaw ay isang kawani na humaharap sa kostumer sa mga dausan ng hospitalidad o mga pampublikong pasilidad.
  • Mahirap ang pisikal na pagdistansya (ito ay hindi ipinag-uutos, ngunit lubos na inirerekomenda).
 • Tandaan kung saan ka nagpunta at sino ang iyong nakasalamuha. Gamitin ang NZ COVID Tracer App, buklet ng NZ COVID tracer, o nakasulat na mga tala.
 • Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit. Huwag pumasok sa trabaho o sa paaralan. Huwag makihalubilo.
 • Tawagan ang Healthline upang mag-iskedyul ng pagpapasuri kung ikaw ay may anumang sintomas ng COVID-19. Kung ikaw ay nagpasuri para sa COVID-19, manatili sa bahay na nakabukod ang sarili hanggang sa matanggap mo ang iyong mga resulta.
 • Magbukod ng sarili kaagad kapag sinabihan ka na gawin ito.
 • Maghugas at patuyuin nang madalas ang iyong mga kamay.

Alamin ang higit pa tungkol sa:

Ang iyong bubble

Sa Alert Level 3, ikaw ay ligal na dapat manatili sa loob ng bubble ng iyong sambahayan tuwing ikaw ay wala sa trabaho o paaralan.

Ang bubble ng iyong sambahayan ay ang grupo ng mga tao na mayroon kang pisikal na pakikipag-ugnay araw-araw. Sa Alert Level 3, kabilang dito ang mga tao na kasambahay mo at, kung kinakailangan, ang malapit na pamilya, mga taong nakahiwalay o mga tagapagbigay ng pangangalaga. Dapat mong panatilihing maliit ang iyong bubble hangga't maaari.

Hindi mo maaaring anyayahan sa iyong bahay ang mga kaibigan, whānau at mga kamag-anak na wala sa iyong bubble.

Pakikipagkita sa mga kaibigan at whānau sa Alert Level 3

Mga pagtitipon

Ang mga pagtitipon ng hanggang 10 tao ay maipagpapatuloy, ngunit para lamang sa mga serbisyo ng pagkakasal, libing at tangihanga.  Ang pisikal na pagdistansya at mga hakbang sa pampublikong kalusugan ay dapat panatilihin ayon sa batas.

Alamin ang higit pa tungkol sa mga pagtitipon sa Alert Level 3

Pagbiyahe at Paggala

Ang personal at pang-negosyong paggala sa Alert Level 3, at sa pagitan ng mga pook na nasa Alert Level 3 at iba pang mga pook ng Alert Level, ay limitado. Ito ay upang mapigilan ang pagkalat ng virus.

Ilang mga biyaheng pang-negosyo ay pinapahintulutan, halimbawa, kung ikaw ay nagtatrabaho para sa isang negosyo o serbisyo sa Alert Level 4.

Ang ilang personal na pagbiyahe ay pinapahintulutan, halimbawa, para sa pangangalagang pangkalusugan, emerhensya, pagbibigay ng pangangalaga o suporta para sa isang tao na may kondisyong kritikal o hindi na gagaling o magkasalong childcare (pangangalaga ng bata). 

Kung magbibiyahe para sa pinapahintulutang mga kadahilanan, tiyaking mayroon kang angkop na katibayan.

Kung ang dahilan ng iyong pagbiyahe ay hindi pinapahintulutan, maaari kang mag-aplay para sa iksemsyon (exemption). Kailangang matugunan ng iyong aplikasyon ang nauugnay na mga panukat.

Alamin ang higit pa tungkol sa pagbiyahe, paggala at mga iksemsyon

Ehersisyo at Libangan

Sa Alert Level 3, maaari kang mag-ehersisyong mag-isa sa inyong pook, o kasama ng mga tao sa bubble ng iyong sambahayan.

Ang pinakamahalaga ay manatiling ligtas at manatiling malapit sa iyong bahay. Magpunta sa inyong lokal na parke o tabing-dagat, hindi sa iyong paboritong lugar. Gumawa ng mga aktibidad na may mababang panganib upang hindi ka mangailangan ng pagliligtas o pangangalagang medikal.

Isport at libangan sa Alert Level 3

Mga mask at panakip sa mukha

Kinakailangan ang mga panakip sa mukha sa ilang mga lugar, kabilang ang pampublikong sasakyan, pagbisita sa mga pasilidad ng pangkalusugang pangangalaga, at mga supermarket, at sa iba pang pampublikong dausan.

Ikaw ay hinihikayat din naming magsuot ng panakip sa mukha at magpanatili ng 2-metrong distansya sa ibang tao kapag lumalabas ka ng iyong bahay. Lalo na kung mahirap magpanatili ng pisikal na distansya sa iba. Halimbawa, kapag kumukuha ng mga takeaway.

Alamin kung kailan mo kailangang magsuot ng panakip sa mukha

Suporta sa pagkain at pamumuhay

Kung ikaw ay may problema tungkol sa pera, pagkain, iyong kagalingang pangkaisipan o pisikal, maaaring may suporta para sa iyo.

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa suporta para sa mga indibidwal

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa suporta para sa mga negosyo

Edukasyon

Ang mga Early Learning Centre, pre-school, paaralan at mga pasilidad ng pangdalubhasaang edukasyon ay bukas para sa mga anak na wala pang 14 na taong gulang ng mga magulang at tagapag-alaga lamang na kailangang muling pumasok sa trabaho nang harapan. Ligtas para sa mga batang ito na pumasok sa paaralan, at magtatayo ng maliliit na mga bubble ng mga bata at guro.

Mga pampublikong lugar ng kaganapan

Ang mga pampublikong dausan ay sarado. Kabilang dito ang mga aklatan, museo, sinehan, kainan, gym, swimming pool, palaruan at pamilihan.

Hindi ngayon ang panahon upang magsimula ng bagong mga aktibidad, o maglantad ng iyong sarili o ng iyong bubble sa anumang panganib. Maaari mong gawin sa inyong lokal na pook ang mga panlibangang aktibidad na may mababang panganib.

Mga lugar ng trabaho at mga negosyo

Sa Alert Level 3, lahat ay dapat magtrabaho mula sa bahay kung maaari. Kung ang iyong negosyo ay nagsasangkot ng pisikal na kontak, hindi ito maaaring magbukas. Lahat ng iba pang mga negosyo ay maaaring patakbuhin, ngunit may mga paghihigpit. Kabilang dito ang:

 • pagtugon sa kautusang pisikal na pagdistansya
 • pagkakaroon ng dagdag na mga hakbang sa kalinisan
 • regular na paglilinis at pagdisimpekta ng mga pinagsasaluhang mga ibabaw ng mga bagay
 • pagkakaroon ng walang kontak na mga opsyon para sa pag-order, pag-pick-up, paghahatid at pagbabayad
 • pagtiyak na ang mga kawani, kostumer at bisita ay may suot na panakip sa mukha kung sila ay inaatasan. 

May maliit na bilang lamang ng mga negosyo ang maaaring magkaroon ng mga kostumer sa kanilang mga lugar, alamin kung alin ang mga negosyong ito. Dapat ding matugunan ng mga negosyo ang lahat ng iba pang mga obligasyon sa kalusugan at kaligtasan, panatilihing ligtas at walang sakit ang mga empleyado at matugunan ang minimum na mga pamantayan sa pagtatrabaho. Ang mga negosyo ay hinihikayat na makipag-usap sa mga empleyado upang tukuyin ang mga panganib at mga paraan ng pamamahala sa mga ito

Sapilitang pagtatala para sa mga negosyo at mga serbisyo

Ang ilang mga negosyo at tagapag-ayos ng kaganapan ay ligal na dapat magkaroon ng mga proseso para maitala mo ang iyong pagbisita. Dapat kang magkaroon ng higit sa isang paraan para maitala ng mga tao ang kanilang pagbisita, lalo na para sa mga tao na hindi kayang mag-scan ng mga QR code.

Kabilang dito ang mga cafe, restoran, bar, casino, concert, aged care (pangangalaga ng matatanda), mga pasilidad ng pangkalusugang pangangalaga (hindi kasama ang mga pasyente), barbero, pasilidad sa pag-ehersisyo, nightclub, aklatan, korte, ahensya ng lokal at sentrong pamahalaan, at tagapagbigay ng mga serbisyong panlipunan na may mga counter para sa kostumer.

Kabilang sa mga paraan upang maitala mo ng iyong pagbisita ang: 

 • paghiling sa mga tao na mag-scan gamit ang NZ COVID Tracer app
 • pasulat na pagtala ng pagbisita at mga detalye ng iyong mga kostumer at bisita
 • pagbibigay ng papel na form para sa mga kostumer at bisita upang punan ang kanilang mga detalye at ilagay sa isang pangkoleksyong kahon 
 • paggamit ng iyong kasalukuyang mga sistema ng pagtatabi ng mga tala, gaya ng swipe card access o mga iskedyul ng appointment.

Kailangan pa ring ipagpatuloy ng mga negosyo ang pagpaskil ng QR code kahit na hindi ito kailangan upang mangolekta ng mga tala ng kostumer.

Ang mga tala ng kontak ay personal na impormasyon. Ang mga ito ay kailangang kolektahin, gamitin, imbakin, isiwalat, at itapon nang ligtas at may seguridad alinsunod sa Privacy Act 2020. 

Ang alternatibong mga sistema ng pagtatala ay nangangailangan ng mas higit na pag-iingat upang panatilihing ligtas at may seguridad ang mga ito.

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa pagtatabi ng tala at contact tracing para sa mga negosyo

Mga serbisyong pang-emerhensya sa lahat ng mga Alert Level

Patatakbuhin ang mga serbisyong pang-emerhensya sa lahat ng mga Alert Level.

Kung may emerhensya, sundin ang karaniwang pang-emerhensyang mga patnubay o payo mula sa mga pang-emerhensyang awtoridad. Nangunguna ang iyong kaligtasan.

Kapag ligtas ka na, mag-ingat upang pigilan ang pagkalat ng COVID-19, gaya ng pisikal na pagdistansya o pagsusuot ng panakip sa mukha.

Kung may banta sa iyong buhay o ari-arian, laging i-dial ang 111 at humiling ng Pulisya, Bumbero o Ambulansya.

Alamin kung ano ang gagawin sa isang emerhensya

Sa Alert Level 3, ikaw ay dapat:

 • Magpanatili ng 2-metrong distansya sa ibang tao kapag nasa labas ng bahay, at 1-metro sa mga lugar ng trabaho.
 • magsuot ng panakip sa mukha sa pampublikong sasakyan at sa mga lugar ng alisan, sa mga eroplano, sa mga taksi o sa ride-share na mga sasakyan, at sa mga pasilidad ng healthcare (pangangalagang pangkalusugan) at sa mga negosyo na bukas pa. Inirerekomenda na ikaw ay magsuot din ng panakip sa mukha kapag mahirap magsagawa ng pisikal na pagdistansya.
 • Maghugas at patuyuin ang iyong mga kamay nang madalas.
 • Tandaan kung saan ka nagpunta at sino ang iyong nakasalamuha. Gamitin ang NZ COVID Tracer app, isang buklet ng Covid-19 tracer, o mga tala.

Kung ikaw ay may sakit, manatili sa bahay. Huwag pumasok sa trabaho o sa paaralan. Huwag makihalubilo.

Kung ikaw ay sinabihan na magbukod ng sarili, dapat mo itong gawin kaagad ayon sa batas.

Kung ikaw ay nagpasuri para sa COVID-19, dapat kang manatili at magbukod ng sarili sa bahay ayon sa batas hanggang sa matanggap mo ang iyong mga resulta.

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa virus na COVID19 at mga sintomas

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa Pagpapasuri

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa Bluetooth tracing

Mga pagtitipon

Ang mga pagtitipon ng hanggang 10 tao ay maipagpapatuloy, ngunit para lamang sa mga serbisyo ng pagkakasal, libing at tangihanga.  Ang pisikal na pagdistansya at mga hakbang sa pampublikong kalusugan ay dapat panatilihin ayon sa batas.

Sa Alert Level 3, ayon sa batas, ikaw ay dapat manatili sa bubble ng inyong sambahayan kapag ikaw ay wala sa trabaho o paaralan. Mapapalawak mo ito upang:

 • iugnay ang malalapit mong kapamilya at whānau
 • isali ang mga tagapagbigay ng pangangalaga, o
 • suportahan ng mga nakahiwalay na tao.

Mahalagang protektahan ang inyong bubble. Panatilihing eksklusibo ang inyong bubble at ibilang lamang ang mga tao kung mapapanatili nitong ligtas at malusog kayo at sila. 

Mga Panakip sa Mukha at mga Mask 

Sa Alert Level 3, ang mga panakip sa mukha ay legal na dapat isuot:

 • sa mga pampublikong sasakyan at mga lugar ng alisan, halimbawa, mga istasyon ng tren at mga hintuan ng bus
 • kapag pumupunta sa mga pasilidad ng healthcare
 • sa anumang negosyo o serbisyo na bukas pa rin na may kontak sa kostumer, kabilang ang mga supermarket, mga botika at mga gasolinahan.

Ang pagsusuot ng mga panakip sa mukha ay hinihikayat din tuwing aalis ka ng iyong bahay.

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa mga mask at mga panakip sa mukha

Edukasyon sa Alert Level 3

Ang mga Early Learning Centre, pre-school, at paaralan ay bukas para lamang sa mga anak ng mga kinakailangang manggagawa. Ligtas para sa mga batang ito na pumasok sa paaralan.

Pagbiyahe sa ibang mga rehiyon

Sa Alert Level 3, ang pagbiyahe sa ibang rehiyon ay lubos na hinihigpitan.

Ang personal na pagbiyahe papunta at palabas sa isang pook na nasa Alert Level 3 ay mahigpit na nililimitahan. Ito ay upang mapigilan ang pagkalat ng virus. Ikaw ay maaaring mangailangan ng karagdagang pahintulot upang magkumpleto ng pagbiyahe sa mga pook na nasa Alert Level. 

Mga pampublikong lugar ng kaganapan

Ayon sa batas, ang mga pampublikong lugar ng kaganapan ay dapat magsara. Kabilang dito ang mga aklatan, museo, sinehan, kainan, gym, swimming pool, palaruan at pamilihan.

Hindi ngayon ang panahon upang magsimula ng bagong mga aktibidad, o maglantad ng iyong sarili o ng iyong bubble sa anumang panganib. Maaari mong gawin ang mga panlibangang aktibidad na may mababang panganib sa inyong lokal na pook.

Mga lugar ng trabaho at mga negosyo

Sa Alert Level 3, may mga paghihigpit upang panatilihing ligtas ang mga manggagawa, limitahan ang interaksyon sa mga kostumer at tumulong hadlangan ang pagkalat ng COVID-19. Inirerekomenda namin na magtrabaho ang mga kawani mula sa bahay kung magagawa nila.

Sa isang emerhensya

Patuloy na patatakbuhin ang mga serbisyo, kabilang ang mga serbisyong pangkalusugan, mga serbisyong pang-emerhensya, mga utility at transportasyon para sa mga kalakal. Ang mga tagapag-empleyo sa mga sektor na ito ay dapat patuloy na tugunan ang lahat ng mga obligasyon sa kalusugan at kaligtasan. Kung mayroong emerhensya (hal. sunog, lindol, tsunami, atbp.), sundin ang karaniwang mga pamamaraang pang-emerhensya. Ang mga kahingian sa emerhensya ay nananaig sa mga kahingian sa COVID-19 Alert System, ngunit dapat magpanatili ng pisikal na pagdistansya hangga't maaari. 

Kailangan mo ba ng suporta?

Kung ikaw ay may problema tungkol sa pera, pagkain, iyong kagalingang pangkaisipan o pisikal, maaaring may suporta para sa iyo.

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa suporta para sa mga indibidwal

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa suporta para sa mga negosyo

Last updated: