Pamumuhay sa Level 2 | Living at Level 2

Kung ikaw ay may sipon, trangkaso, o mga sintomas ng COVID-19, mangyaring manatili sa bahay at tawagan ang Healthline nang libre sa 0800 358 5453 o ang iyong doktor para sa payo tungkol sa pagpapasuri. Tandaan, libre ang pagpapasuri.

Kung mayroon kang emerhensya, tawagan kaagad ang 111.

Sa Alert Level 2, ikaw ay dapat:

 • Magpanatili ng 2-metrong distansya sa ibang tao kapag nasa labas ng bahay, o 1-metro sa mga lugar ng trabaho.
 • Magsuot ng panakip sa mukha kung:
  • ikaw ay may edad na 12 taon pataas sa mga panloob na mga pampublikong pasilidad katulad ng mga aklatan, museo at shopping mall.
  • ikaw ay isang kawani na humaharap sa kostumer sa mga dausan ng hospitalidad o mga pampublikong pasilidad.
  • Mahirap ang pisikal na pagdistansya (ito ay hindi ipinag-uutos, ngunit lubos na inirerekomenda).
 • Tandaan kung saan ka nagpunta at sino ang iyong nakasalamuha. Gamitin ang NZ COVID Tracer App, buklet ng NZ COVID tracer, o nakasulat na mga tala.
 • Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit. Huwag pumasok sa trabaho o sa paaralan. Huwag makihalubilo.
 • Tawagan ang Healthline upang mag-iskedyul ng pagpapasuri kung ikaw ay may anumang sintomas ng COVID-19. Kung ikaw ay nagpasuri para sa COVID-19, manatili sa bahay na nakabukod ang sarili hanggang sa matanggap mo ang iyong mga resulta.
 • Magbukod kaagad ng sarili kapag sinabihan kang gawin ito.
 • Maghugas at patuyuin nang madalas ang iyong mga kamay.

Alamin ang higit pa tungkol sa:

Mga pagtitipon

Ang mga pagtitipon, kaganapan at mga pasilidad ng kaganapan ay maaaring magkaroon ng pinakamaraming bilang na:

 • 100 katao sa alinmang tinukoy na panloob na espasyo, at
 • 100 katao sa alinmang tinukoy na panlabas na espasyo.

Ang mga paghihigpit na ito ay nalalapat sa lahat ng mga kaganapan, kabilang ang mga kasalan, libing at tangihanga, serbisyong panrelihiyon, pang-isport at panlibangang aktibidad sa komunidad, pampamilyang kaganapan at pribadong pagdiriwang.

Ang tinukoy na espasyo ay isang panloob o panlabas na espasyo na nakahiwalay sa iba pang mga espasyo.

Kung ang isang lugar ay may mahigit sa 1 tinukoy na espasyo, kung gayon, ang mga tao ay hindi maaaring makipagsalamuha sa pagitan ng mga espasyo. Kabilang dito ang pagpasok, pag-alis, o pagpunta sa banyo.

Ang mga manggagawang nagbibigay ng mga serbisyo sa kaganapan ay hindi kabilang sa mga limitasyon sa panloob at panlabas na mga pagtitipon.

Kung mayroong mga tao sa panloob at panlabas na mga espasyo, kailangan mong tiyakin na ang dalawang grupo ay hindi magsasama-sama sa anumang oras. Nangangahulugan ito ng pagtiyak na mayroon kang magkahiwalay na pasukan para sa mga pinagsasaluhang mga lugar — halimbawa, mga banyo o mga counter kung saan nagpupunta ang mga tao para umorder o magbayad.

Alamin ang higit pa tungkol sa mga pagtitipon sa Alert Level 2

Pagbiyahe at paggala

Kung ikaw ay may sakit, manatili sa bahay. Kung ikaw ay walang sakit, maaari kang magbiyahe sa Alert Level 2, kabilang ang sa anumang iba pang rehiyon na nasa Alert Level 2. Tiyaking gagawin mo ito nang ligtas.

Ang personal na pagbibiyahe patawid sa Alert Level na hangganan ay istriktong nililimitahan. Ito ay upang mapigilan ang pagkalat ng virus. Maaari ka lamang magbiyahe patawid sa Alert Level na hangganan kung ang pagbiyaheng iyon ay pinapahintulutan.

Ilang mga biyaheng pang-negosyo ay pinapahintulutan. Ilang personal na pagbiyahe ay pinapahintulutan, halimbawa, para sa pangangalagang pangkalusugan, mga emerhensya, pagbibigay ng pangangalaga o suporta para sa isang tao na may kondisyong kritikal o hindi na gagaling o magkasalong childcare (pangangalaga ng bata). 

Kung ang biyaheng patawid sa hangganan ay para sa pinapahintulutang mga kadahilanan, tiyaking mayroon kang katanggap-tanggap na katibayan.

Kung ang dahilan ng iyong biyahe patawid sa hangganan ay hindi pinapahintulutan, maaari kang mag-aplay para sa iksemsyon (exemption). Kailangang matugunan ng iyong aplikasyon ang nauugnay na mga panukat.

Alamin ang higit pa tungkol sa pagbiyahe, paggalaw at mga iksemsyon

Ehersisyo at Libangan

Sa Alert Level 2, maaari mong gawin ang karaniwan mong mga aktibidad sa isport at libangan, kung magagawa mo ang mga ito nang ligtas. Ngunit kung ikaw ay may sakit, manatili sa bahay. 

Maaari mong gawin ang mga aktibidad katulad ng:

 • paglalakad, pagbisikleta at pangangaso sa pampublikong lupain ng konserbasyon
 • paglangoy sa pampublikong swimming pool, ngunit may mga paghihigpit
 • pagpunta sa gym, ngunit may mga paghihigpit
 • pamamangka at de-motor na mga pantubigang isport

Dapat matugunan ng isport at libangan ang mga patnubay sa mga pagtitipon at pagtatabi ng mga tala.

Mahirap mag-ehersisyo at maglaro ng isport kung may suot na panakip sa mukha, kaya ang kautusang magsuot ng panakip sa mukha ay hindi paiiralin kapag nag-eehersisyo.

Sa mga gym, hindi kailangang magpanatili ang mga tao ng 2-metrong distansya sa iba, ibig sabihin, maaaring kailangang limitahan ng panloob na mga gym ang bilang ng tao na maaaring dumalo.

Kapag nag-eehersisyo sa publiko, magpanatili ng 2-metrong distansya sa mga taong hindi mo kilala hangga't maaari.

Mga mask at panakip sa mukha

Kinakailangan ang mga panakip sa mukha sa ilang mga lugar, kabilang ang pampublikong sasakyan, pagbisita sa mga pasilidad ng pangkalusugang pangangalaga, at mga supermarket, at sa iba pang mga pampublikong dausan.

Ikaw ay hinihikayat din naming magsuot ng panakip sa mukha at magpanatili ng 2-metrong distansya sa ibang tao kapag lumalabas ng iyong bahay. Lalo na kung mahirap magpanatili ng pisikal na distansya sa iba. Halimbawa, kapag kumukuha ng mga takeaway.

Alamin kung kailan mo kailangang magsuot ng panakip sa mukha

Suporta sa pagkain at pamumuhay

Kung ikaw ay may problema tungkol sa pera, pagkain, iyong kagalingang pangkaisipan o pisikal, maaaring may suporta para sa iyo.

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa suporta para sa mga indibidwal

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa suporta para sa mga negosyo

Edukasyon

Ang mga Early Learning Centre, pre-school, paaralan at mga pasilidad ng edukasyong pangdalubhasaan ay bukas para sa lahat ng mga grupo ng edad.

Ligtas para sa mga bata na pumasok sa paaralan.

Ang mga bata o kabataan ay dapat manatili sa bahay kung sila ay:

 • may sakit
 • may mga sintomas ng COVID-19
 • nagbubukod ng sarili
 • naghihintay ng mga resulta ng pagsusuri para sa COVID-19.

Lubos na inirerekomenda na ang mga tao na may edad na 12 taon pataas ay magsuot ng panakip sa mukha sa paaralan.

Mga lugar ng trabaho at mga negosyo

Ang mga lugar ng negosyo na tumutugon sa mga kautusan sa pampublikong kalusugan ay maaaring magbukas para sa mga kawani at kostumer.

Kabilang sa mga kautusan sa pampublikong kalusugan ang:

 • pagpaskil ng NZ COVID-Tracer app QR code at ang pagkakaroon ng alternatibong mga sistema ng contact tracing; at
 • pagpapanatili ng mga hakbang sa kalinisan gaya ng paghuhugas ng kamay at regular na paglilinis ng mga ibabaw ng mga bagay, at
 • pagsunod sa mga patnubay sa pisikal na pagdistansya.

Ang mga serbisyong ibinibigay sa lugar ng mga kostumer (halimbawa, sa bahay nila) at mga serbisyong malapit ang kontak (halimbawa, mga beautician at tagapagkulot) na tumutugon sa mga hakbang sa pampublikong kalusugan ay maaaring magpatakbo ng serbisyo. Sinumang nagtatrabaho sa isang serbisyo na malapit ang kontak ay dapat magsuot ng panakip sa mukha.

Kung hindi matutugunan ng isang lugar ng trabaho ang mga hakbang na ito, hindi ito maaaring patakbuhin.

Lahat ng mga negosyo ay hinihikayat na gumamit ng alternatibong mga paraan ng pagtatrabaho kung maaari at kausapin ang mga empleyado upang tukuyin ang mga panganib at mga paraan ng pamamahala ng mga ito.

Dapat ding matugunan ng mga negosyo ang lahat ng iba pang mga obligasyon sa kalusugan at kaligtasan, panatilihing ligtas at walang sakit ang mga empleyado at matugunan ang minimum na mga pamantayan sa pagtatrabaho.

Sapilitang pagtatala para sa mga negosyo at mga serbisyo

Ang ilang mga negosyo at tagapag-ayos ng kaganapan ay ligal na dapat magkaroon ng umiiral na mga proseso para maitala mo ang iyong pagbisita. Dapat kang magkaroon ng higit sa isang paraan para maitala ng mga tao ang kanilang pagbisita, lalo na para sa mga tao na hindi magawang mag-scan ng mga QR code.

Kabilang dito ang mga cafe, restoran, bar, casino, concert, aged care (pangangalaga ng matatanda), mga pasilidad ng pangkalusugang pangangalaga (hindi kasama ang mga pasyente), barbero, mga pasilidad sa pag-eehersisyo, nightclub, aklatan, korte, ahensya ng lokal at sentrong pamahalaan, at tagapagbigay ng mga serbisyong panlipunan na may mga counter para sa kostumer.

Kabilang sa mga paraan kung paano ka makapagtatala ng iyong pagbisita ang: 

 • paghiling sa mga tao na mag-scan gamit ang NZ COVID Tracer app
 • pasulat na pagtala ng pagbisita at mga detalye ng iyong mga kostumer at bisita
 • pagbibigay ng papel na form para sa mga kostumer at bisita upang punan ng kanilang mga detalye at ilagay sa isang pangkoleksyong kahon 
 • paggamit ng iyong kasalukuyang mga sistema ng pagtatabi ng mga tala, gaya ng swipe card access o mga iskedyul ng appointment.

Kailangan pa ring ipagpatuloy ng mga negosyo ang pagpaskil ng QR code kahit na hindi ito kailangan upang mangolekta ng mga tala ng kostumer.

Ang mga tala ng kontak ay personal na impormasyon. Ang mga ito ay kailangang kolektahin, gamitin, imbakin, isiwalat, at itapon nang ligtas at may seguridad alinsunod sa Privacy Act 2020. 

Ang alternatibong mga sistema ng pagtatala ay nangangailangan ng mas higit na pag-iingat upang panatilihing ligtas at may seguridad ang mga ito.

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa pagtatabi ng tala at contact tracing para sa mga negosyo

Mga serbisyong pang-emerhensya sa lahat ng mga Alert Level

Patatakbuhin ang mga serbisyong pang-emerhensya sa lahat ng mga Alert Level.

Kung may emerhensya, sundin ang karaniwang pang-emerhensyang mga patnubay o payo mula sa mga pang-emerhensyang awtoridad. Nangunguna ang iyong kaligtasan.

Kapag ligtas ka na, mag-ingat upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19, gaya ng pisikal na pagdistansya o pagsusuot ng panakip sa mukha.

Kung may banta sa iyong buhay o ari-arian, laging i-dial ang 111 at humiling ng Pulisya, Bumbero o Ambulansya.

Alamin kung ano ang gagawin sa isang emerhensya

Last updated: