Pamumuhay sa Level 1 | Living at Level 1

Nasa paligid pa rin ang COVID-19

Lahat ng taga-New Zealand ay kailangang:

  • Madalas na maghugas at patuyuin ang iyong mga kamay upang patayin ang virus. Gumamit ng sabon at tubig nang mga 20 segundo. Patuyuin nang mabuti.
  • Takpan ang pag-ubo at pagbahing, halimbawa sa pamamagitan ng pag-ubo at pagbahing sa iyong braso.
  • Kung ikaw ay may mga sintomas ng sipon o trangkaso, manatili sa bahay, tawagan ang iyong doktor o Healthline at kumuha ng payo tungkol sa pagpapa-test. Huwag magbiyahe, pumasok sa paaralan o sa trabaho.
  • Tandaan kung saan ka nagpunta at sino ang iyong nakasalamuha. Gamitin ang NZ COVID Tracer app, isang buklet na COVID-19 tracer o mga tala.

Payo tungkol sa pagpapa-test

Payo tungkol sa contact tracing

Payo tungkol sa virus at ang mga sintomas nito

Mga Panakip sa Mukha at mga Mask 

Ang mga mask at panakip sa mukha ay sapilitang ipinasusuot sa mga pampublikong sasakyan sa buong New Zealand at sa lahat ng mga COVID-19 Alert Level. Ang paggamit ng mga mask at panakip sa mukha ay hinihikayat din kapag mahirap isagawa ang pisikal na pagdistansya, gaya ng kung nasa mga pamilihan o tindahan.

I-click dito para sa impormasyon tungkol sa mga mask at mga panakip sa mukha

Mga pagtitipon

Walang mga paghihigpit tungkol sa mga pagtitipon. Kabilang dito ang mga libing, kasal, mga pagtitipong pangrelihiyon at pangkomunidad, isport at paglilibang.

Magpanatili ng iyong distansya

Sa Alert Level 1, ang COVID-19 ay napigilan. Magandang ideya pa rin ang magpanatili ng ligtas na distansya sa mga taong hindi mo kilala habang ikaw ay nasa labas at naglilibot. Tutulong itong pabagalin ang pagkalat ng COVID-19 kung may mga kasong lilitaw sa komunidad.

Trabaho at negosyo

Ang mga negosyo at mga lugar ng trabaho ay maaaring patakbuhin gaya ng karaniwan. Dapat silang magdispley ng NZ COVID Tracer QR code at magbigay ng alternatibong mga sistema ng contact tracing sa bawat lugar.

Pagbiyahe at transportasyon

Ang mga pampublikong sasakyan ay dapat magdispley ng QR codes para sa contact tracing.

Kung ikaw ay may sakit, tawagan ang iyong doktor o Healthline para sa payo tungkol sa pagpapa-test bago ka magbiyahe. Manatili sa bahay at magpa-test kapag hinilingan kang gawin ito.

Edukasyon

Ang mga paaralan, mga serbisyong early learning at edukasyong pandalubhasaan ay makakapagbukas gaya ng karaniwan. Ligtas na papasukin sa paaralan ang mga bata.

Pagkuha ng tamang impormasyon

Kung minsan, ang impormasyon ay sadyang inilalathala upang bigyan ng maling impormasyon o linlangin ang mga tao. Ito ay makakasira sa atin sa panahong kailangan nating magtulungan upang labanan ang virus.

Payo tungkol sa pagkuha ng tamang impormasyon

Mga paghihigpit sa border (hangganan)

Ang COVID-19 ay hindi pa rin kontrolado sa ibang bansa. Ang mga hakbang natin sa ating border ay paiiralin pa rin upang mabawasan ang panganib na makapasok ang COVID-19 mula sa ibang bansa.

Ang mga taong darating sa New Zealand ay dapat pumunta sa isang pinamamahalaang pasilidad ng pagbubukod maliban kung sila ay ginawaran ng exemption (iksemsyon). Kung sila ay ginawaran ng exemption, dapat pa rin silang magbukod ng sarili.

Ang mga manggagawa sa pinamamahalaang mga pasilidad ng pagbubukod at kuwarentena, at ang mga may tungkuling nasa mas mataas na panganib sa border ay regular na nagpapa-test para sa COVID-19.

Last updated: