Tagalog

Mag-sign up para sa mga alerto sa impormasyon tungkol sa COVID-19 na nakasalin sa wikang Tagalog

Update para sa Paglalakbay na Walang Kuwarentena

Ang Paglalakbay na Walang Kuwarentena buhat sa:

Australya (Australia) → New Zealand ay Suspendido (Suspended)

Mangyaring tingnang madalas ang pahina ng Paglalakbay na Walang Kuwarentena sa website ng Unite Against COVID-19 para sa pinakabagong impormasyon.

Kung naapektuhan ang iyong mga kaayusan sa paglalakbay, maaari mong kontakin ang eroplano, ahente ng paglalakbay at tagaseguro ng paglalakbay.

Pinakahuling mga update | Latest updates

Narito ang pinakahuling mga update tungkol sa COVID-19:

Bakuna laban sa COVID-19 | The COVID-19 vaccine

Ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa bakuna
Vaccine basics

Paano ang pagkuha ng bakuna
How to get a vaccine

Kaligtasan at pagbuo
Safety and development

Mga paskil ng bakuna at mga mapagkukunan
Vaccine posters and resources
 

Paglalakbay patungo at mula sa New Zealand | Travel to and from New Zealand

Paglalakbay na Walang Kuwarentena
Quarantine-Free Travel

Pagsusuri bago lumipad para sa mga manlalakbay patungo sa New Zealand
Pre-departure testing for travellers to New Zealand
 

Impormasyon tungkol sa COVID-19 | Information about COVID-19

Ang virus na COVID-19 at mga sintomas
The COVID-19 virus and symptoms

Mahalaga ang pagkuha ng tamang impormasyon
Getting the right information matters
 

Pagprotekta sa inyong komunidad | Protecting your community

Mga panakip sa mukha at mga mask
Face coverings and masks

Pagpapasuri
Testing

Ang mga Alert Level | The Alert Levels

Pamumuhay sa Level 1
Living at Level 1

Pamumuhay sa Level 2
Living at Level 2

Pamumuhay sa Level 3
Living at Level 3

Pamumuhay sa Level 4
Living at Level 4
 

Makukuhang suporta | Available support

Suporta para sa mga indibidwal at mga pamilya
Support for individuals and families

Suportang pinansyal para sa mga negosyo
Financial support for businesses
 

Mga poster at mapagkukunan | Posters and resources

Last updated: