Tagalog

Mag-sign up para sa mga alerto sa impormasyon tungkol sa COVID-19 na nakasalin sa wikang Tagalog

Update para sa Paglalakbay na Walang Kuwarentena

Ang Paglalakbay na Walang Kuwarentena buhat sa:

Australya (Australia) → New Zealand ay Suspendido (Suspended)

May 7-araw na pagkakataon para sa ‘green return flights’ mula sa lahat ng estado at teritoryo ng Australya (maliban sa NSW) na makukuha upang maiuwi ang mga manlalakbay.  Ang mga magsisibalik sa mga biyaheng ito sa eroplano ay hindi kakailanganing magbukod (isolate) pagdating, maliban kung ikaw ay maglalakbay buhat sa Victoria.

Mangyaring tingnang madalas ang pahina ng Paglalakbay na Walang Kuwarentena sa website ng Unite Against COVID-19 para sa pinakabagong impormasyon.

Kung naapektuhan ang iyong mga kaayusan sa paglalakbay, maaari mong kontakin ang eroplano, ahente ng paglalakbay at tagaseguro ng paglalakbay.

Pinakahuling mga update | Latest updates

Narito ang pinakahuling mga update tungkol sa COVID-19:

Bakuna laban sa COVID-19 | The COVID-19 vaccine

Ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa bakuna
Vaccine basics

Paano ang pagkuha ng bakuna
How to get a vaccine

Kaligtasan at pagbuo
Safety and development

Mga paskil ng bakuna at mga mapagkukunan
Vaccine posters and resources
 

Paglalakbay patungo at mula sa New Zealand | Travel to and from New Zealand

Paglalakbay na Walang Kuwarentena
Quarantine-Free Travel

Pagsusuri bago lumipad para sa mga manlalakbay patungo sa New Zealand
Pre-departure testing for travellers to New Zealand
 

Impormasyon tungkol sa COVID-19 | Information about COVID-19

Ang virus na COVID-19 at mga sintomas
The COVID-19 virus and symptoms

Mahalaga ang pagkuha ng tamang impormasyon
Getting the right information matters
 

Pagprotekta sa inyong komunidad | Protecting your community

Mga panakip sa mukha at mga mask
Face coverings and masks

Pagpapasuri
Testing

Ang mga Alert Level | The Alert Levels

Pamumuhay sa Level 1
Living at Level 1

Pamumuhay sa Level 2
Living at Level 2

Pamumuhay sa Level 3
Living at Level 3

Pamumuhay sa Level 4
Living at Level 4
 

Makukuhang suporta | Available support

Suporta para sa mga indibidwal at mga pamilya
Support for individuals and families

Suportang pinansyal para sa mga negosyo
Financial support for businesses
 

Mga poster at mapagkukunan | Posters and resources

Last updated: