Boodhadhka tallaalka iyo ilaha | Vaccine posters and resources

Tallaaka COVID-19 waa bilaash, waxana heli kara qof walba oo New Zealand degan oo jira 12 sano iyo ka weyn.

Booqo Book my vaccine, ama soo wac qadka caafaadka tallaalka COVID si aad u heshid balantaada.

Ballansashada Tallaalka COVID-19 [PDF, 638 KB]
Booking your COVID-19 vaccination

Tallaalkaaga COVID-19: Waxwalba aad u baahantahay inaad ogaatid [PDF, 476 KB]
Your COVID-19 vaccination: everything you need to know

Helida Tallaalkaaga COVID-19: waxa laga filanayo [PDF, 83 KB]
Getting your COVID-19 vaccine: what to expect

Tallaalkaaga kadib [PDF, 74 KB]
After your vaccination

Asturnaan [PDF, 107 KB]
Privacy statement