Saameynaha caafimaadka tallaalada COVID-19 | Side effects of COVID-19 vaccines

Tallaaka COVID-19 waa bilaash, waxana heli kara qof walba oo New Zealand degan oo jira 12 sano iyo ka weyn.

Booqo Book my vaccine, ama soo wac qadka caafaadka tallaalka COVID si aad u heshid balantaada.

Wax ka ogow saameynaha caafimaadka tallaalka iyo waxa la sameeyo haddii aad la kulantid.

Saameynaha caafimaadka caadiga ah

Sida daawooyinka oo dhan, waxaad la kulmi kartaa qaar ka mid ah saameynaha caafimaadka dhexaadka ah 1—2 maalmood qaadashada tallaalkaaga kadib. Tani waa caadi, oo ay aastaan u tahay in jirkaaga baranayo la dagaalanka fayraska.

Inta badan saameynaha caafimaadka ma raagaan waqti dheer oo kaama joojin doonaan inaad qaadatid garoojada labaad ama wadista nolol maalmeedkaada. Qaar ka mid ah saameynaha caafimaadka ayaa si ku meelgaar ah u saameyn kara kartidaada gaari lagu ka xaeeyo ama lagu isticmaalo mashiinada.

Falcelinada ugu badan ee la soo sheegay ayaa ah:

 • xanuunka ama bararka aaga irbada
 • dareemida daal ama daalan
 • madax xanuun
 • muruq xanuun
 • qarqaryada
 • xubno xanuun
 • qandho
 • gaduudashada aaga irbada
 • lalabo. 

Qaar ka mid ah saameynaha caafimaadka ayaa caadi ah garoojada labaad kadib.

Saameynadh caafimaadka aan caadiga aheyn iyo marmarka — Wasaarada Caafimaadka (external link)

Haddii aad dareentid raaxo la’aan, waxaad:

 • saari kartaa dhar qabooban, qoyan ama bac baraf ah aaga cirbida oo waqti gaaban
 • naso oo cab biyo badan
 • qaado barastamool ama iburufen. 

Marka caawimo la raadinayo

Haddii aad qabtid walaacyo ama dareentid jiro tallaalkaaga kadib, la hadal dhaqtarkaaga qoyska ama xirfadlayaasha kale ee caafimaad, ama ka soo wac qadka Caafimaadka 0800 358 5453.

Haddii aad ka walaacsantahay badqabkaaga, soo wac 111. U sheeg iyaga inaad qaadatay tallaalka COVID-19 si markaas ay kuugu qiimeeyaan si ku haboon. 

Falcelinta xasaasiyada

Falcelinada xasaasiyada halista ah ayaa dhaco laakin aad ayay dhif u tahay.

Haddii uu kugu dhacay falcelinta xasasiyada daran ama dhow oo tallaal walba ah ama irbid walba ee waqtiga la soo dhaafay, u sheeg tallaalahaaga markii aad timaadid balanta tallaalkaaga.

Haddii aad qabtid falcelin markii aad qaadaneysid tallaalka COVID-19, shaqaalaha caafimaadka ayaa halkaas u joogayo si uu kuu daryeelo oo hubi inaad wanaagsantahay. 

Ka warbixinta saameynaha caafimaadka

Xarunta Kormeerida Falcelinada Xun (CARM) waa keydka macluumaadka ku saabsan falcelinada xun (saameynaha caafimaadka) illaa daawooyinka iyo tallaalada New Zealand.

CARM ayaa kormeerto maclumaadkan si ay u aqoonsadaan xaalad walba si ay uga caawiyaan isticmaalka badqabka ah oo u qoro daawooyin. 

Haddii aad rabtid, waad ka warbixin kartaa saameynaha caafimaadkaaga. Ka warbixinta saameynaha caafimaadkaaga waxay ku deeqeysaa xogta laga aruuriyay caalam ahaan, oo ka caawiya aqoonsashada noocyada ee New Zealand iyo arimo walboo badqabka ee suuragalka ah.

Uga warbixi saameynahaa caafimaadkaaga CARM (external link)

Saamaynaha laga warbixiyay ee caafimaadkaaga ee New Zealand (external link)

Last updated: