Codsashada tallaalka hore ee COVID-19 | Applying for an early COVID-19 vaccine

Tallaaka COVID-19 waa bilaash, waxana heli kara qof walba oo New Zealand degan oo jira 12 sano iyo ka weyn.

Booqo Book my vaccine, ama soo wac qadka caafaadka tallaalka COVID si aad u heshid balantaada.

Ogow waxa la sameeyo haddii aad u baahantahay inaad codsatid tallaal hore si aad ugu safartid dibadaha oo ku saabsan sababo dhaqaale ama sababaha muhiimada qaranka.

Uma codsan kartid tallaalka horaanta sabab kale.

Ugu safrida dibadaha sababo dhaqaale

Waad codsan kartaa tallaalka horaanta oo sababaha dhaqaalaha haddii aad u baahantahay inaad u safartid dibadaha si aad:

  • u heshid daryeelka caafimaadka muhiimka ah ee aadan ka heli karin New Zealand nafsadaada ama qof kugu tiirsan (tusaale ahaan, canugaaga)
  • booqatid xubinta qoyska kuugu dhow ee dhimanayo
  • u siisid daryeelka muhiimka ah iyo illaalo qof kugu tiirsan.

Haddii aad u safreysid dibadaha ka hor 31 Agoosto, waxaad ka codsan kartaa onleenka tallaalka horaanta websaydka Wasaarada Caafimaadka. 

U safrida sababaha muhiimada qaranka

Waad u qalmi kartaa tallaalka hore haddii aad u baahantahay inaad u safartid dibada si aad:

  • u illaalisid xaquuqda badqabka iyo amniga New Zealand si ay usu maamusho
  • aad ku lug yeelatid dadaalada bani’aadannimada Dowladda sida ka qeyb ah balanqaadyada New Zealand ee gargaarka ajaanibta, jawaabaha masiibooyinka caalamiga ah, ama taageerida wadamada Baasifiga iyo Madaxa banaan si aad uga soo kabsatid cudurka safmarka COVID-19
  • ka qeybqaadatid dhacdooyinka caalamiga ah ee weyn meeshaas oo safarka muhiim u yahay in la metelo New Zealand
  • uga qeybgashid wadahadalada ganacsiga muhiimka ah qaran ahaan. 

Wakaalada ama ururka quseyso ayaa u baahanayo inuu ku codsado matalaadaada.

Codsiyada tallaalka hore (external link)

Last updated: