Ku noolaanshaha Heerka 3 | Living at Level 3

Haddii aad qabto hergabka ama calaamadah ama COVID-19, fadlan jog guriga oo si lacag la’aan ah ku wac Khadka Cafiimaadka (Healthline) 0800 358 5453 ama dakhtarkaaga wixii talo ah oo ku saabsan barista. xusuusnow, baarista waa lacag la’aan.

Haddii aad xaalad gurmad ah hayso, soo wac 111 isla markaaba.

Heerka Digniinta 3 waa inaad:

 • U jirso 2 mitir dadka kale dibada guriga.
  iyo 1 mitir goobbaha shaqada.
 • Xidho daboolka wejiga gaadiidka dad waynaha iyo meelaha laga safro, duulimaadyada, gudaha tagsiyada ama baabuurta lawada kiraysto raacidooda, xaga xarumaha caafimaadka iyo ganacsiyada weli furan. Waxaa lagu talinayaa inaad xidhato mid marka kala fogaanshaha jidhku uu adag yahay.
 • Dhaq gacmahaaga oo qalaji gacmahaaga si caadi ah.
 • Raad raac halka aad tagto iyo cida aad aragto. Isticmaal abka Raad raacaha NZ COVID, buug yaraha raad raacaha Covid-19, ama qoraalada qoran.

Haddii aad jiran tahay, joog guriga. Ha shaqo tegin ama ha tegin dugsiga. Dadka la kulmin.

Haddii laguu sheegay inaad is go’doomiso waa inaad sharci ahaan isla markaaba sidaas sameeysaa.

Haddii aad iska baadho COVID-19, waa inaad sharci ahaan joogtaa guriga oo aad iskarantiil ilaa aad hesho natiijooyinkaaga.

Riix halkan wixii macluumaad ah ee ku saabsan fayraska COVID-19 iyo astaamaha

Riix halkan macluumaadka dheeraadka ah ee ku saabsan Baadhitaanka

Riix halkan macluumaadka dheeraadka ah ee ku saabsan raad raacida Bluetooth

Isku imaanshaha

Isku imaanshaha ilaa 10 qof way sii socon karaa, laakiin keliya adeegyada arooska, geerida aaska ah iyo xaflada baroor diiqda ah.  Kala fogaanshaha jidhka iyo tallaabooyinka caafimaadka dad waynaha sharci ahaan waa in la ilaaliyaa.

Heerka Digniinta 3, sharci ahaan waa inaad la joogtaa gudaha dadka qoyskaaga mar kasta oo aanad joogin xaga shaqada ama dugsiga. Waxaad tan u balaadhin kartaa:

 • inaad ku xidho qoyska dhow iyo qoyska balaadhan
 • inaa dkeento daryeelayaasha, ama
 • taageerto dadka la karantiilo.

Waa muhiim inaad ilaaliso dadka aad wada kulantaan. Gaar ka dhigo dadka aad la kulanto oo kaliya ku dar dadka halka ay badbaado iyo caafimaad qab ku ilaalin karto adiga iyo iyaga.

Waji daboolka iyo Masgarooyinka

Xaga Digniinta Heerka 3, daboolada wejiga sharci ahaan waa in la xidhaa:

 • guudka gaadiidka dad waynaha iyo xaga xarumaha laga safro, tusaalahaan istaanada tareenada iyo meelaha basku joogsado
 • marka aad booqanayso xarumaha daryeelka caafimaadka
 • xaga ganacsiyo kasta ama adeegyada weli furan oo ku lug leh xidhiidhka macmiilka, ay ku jirto dukaanada subarmaarkadka, farmasiiyada iyo kaalmaha shidaalka.

Xidhashada daboolada wejiga sidoo kale waxaa la dhiirigeliyaa markasta oo aad ka baxdo gurigaaga.

Riix halkan wixii macluumaad ah ee ku saabsan maskareetada iyo daboolada wejiga

Waxbarashadda xaga Heerka Digniinta 3

Xarumaha Waxbarshadda Hore, dugsiyada xanaanada iyo dugsiyada kala sareeya waxay u furan yihiin carruurta shaqaalaha lama huraanka ah oo keliya. Waa u badbaado carruurtan inay dugsiga joogaan.

Ukala dhex safarka gobolada

Heerka Digniinta 3 u kala dhex safarka gobolada si xoogan ayaa loo xayiray.

Safarka gaarka ah ee lagu tegato ama lagaga baxayo aaga Digniinta 3 si adag ayay u xadidan tahay. Tani waxaa lagu caawinayaa joojinta faafida fayraska. Waxaad u baahan kartaa oggolaansho dheeraad ah inaad raadsato si aad u dhammaystirto safarka dhammaan aagaga Heerka Digniinta. 

Dhismayaasha dad waynaha

Dhismayaasha dad waynahu sharci ahaan waa inay xidhaan. Kuwan waxaa ka mid ah makatabaddaha, sinimooyada, goobaha cuntada, jiimka, berkadaha, garoomada iyo suuqyada.

Hadda waa wakhtiga la qaadanayo dhowr hawleed oo xusub, ama naftaada aad gaadhsiinayso ama dadka kugu xeeran khatar kasta. Waxaad samayn kartaa hawlaha fal celinta khatarta yar gudaha aagaaga maxaliga ah.

Goobaha shaqada iyo ganacsiyada

Heerka Digniinta 3, waxaa jira xayiraado lagu badbaadinayo shaqaalaha, lagu xadido is dhegalka macaamiisha oo caawisa ka hortagga faafida COVID-19. Waxaanu ku talinaynaa shaqaalahu inay ka soo shaqeeyaanguiriga hadidi ay karaa.

Ku Jira xaaladd degdeg ah

Adeegyada lama huraanka ah ee ay ku jiraan adeegyada caafimaadka, adeegyada gurmadka, adeegyada guriga iyo badeecada gaadiidka way sii shaqayn doonaan doonaan. Loo shaqeeyayaasha iyo qaybahan waa inay sii wadaan inay buuxiyaan dhammaan waajibaadyada caafimaadka iyo badbaadada. Haddii uu jiro gurmad (tusaale, dab, dhul gariid, sunaami iwm.) raac nidaamyada gurmadka caadiga ah. Shuruudaha gurmadku waxay tirtiraan shuruudaha nidaamka Digniinta COVID-19, laakiin halka ay suuragal tahay kala fogaanshaha jidhka waa in la ilaaliyaa.

Ma ubaahan tahay taageero?

Haddii ay dhibaato kaa haysato lacagta, cuntada, fayo qabkaagadhimirka ama jidha waxa uu kuu noqon karaa taageero.

Riix halkan macluumaadka ku saabsan taageerada shakhsiyaadka

Riix halkan macluumaadka ku saabsan taageerada ganacsiyada

Last updated: