Taageerada dhaqaalaha ee ganacsiyada | Financial support for businesses

Taageerada ganacsiyada uu saameeyay faafitaanka COVID-19

Taageerada kala duwan ee ganacsiga ayaa laga heli karaa Shaqada iyo Dakhliga.

  • Lacag bixinta Maqnaashaha Xiliga Gaaban (external link) - COVID-19 Lacag bixinta Maqnaanshaha Xiliga Gaaban waxaa loo heli karaa ganacsiyada, ay ku jiraan dadka iskood u shaqaysta, si loo caawiyo inay mushahar siiyaan shaqaalahooda kuwaas oo aan ka shaqayn karin xaga guriga marka ay sugayaan natiijada baadhidaanka COVID-19.
  • Mashruuca Taageerada Fasaxa (external link) - Mashruuca Taageerada Fasaxu wax auu dabolaa shaqaalaha u qalma, oo ay ku jiraa kuwa iskood u shaqaysta, oo aan ka soo shaqayn karin xaga guriga oo buuxiya heerka qiimaynta caafimaadka gaarka ah, tusaale ahaan, waxay qabaan COVID-19 ama waxay yihiin xidhiidhka dhow qof loo sheegay inuu iskarintiimeeyo ilaa 14 maalmood.
  • Soo celinta Lacag bixinta Taageerada (external link) - Lacag bixinta Soo celinta Taageerada ee Dakhliga Gudaha waxa uu caawiyaa ganacsiyada wadanka oo dhan ee ay saamaysay Heerka Digniinta kordhaysa.

Taageerada dheeraadka ah ee ka timid Shaqada iyo Dakhliga

  • Caawinta waxaa laga heli karaa Shaqada iyo websaydka Dakhliga, kala xidhiidh xarunta 0800 559 009 iyo MyMSD.
  • Xarumaha adeega Shaqada iyo Dakhliga way furan yihiin Heerarka Digniinta 1 iyo 2 oo waxay xidhan yihiin Heerka Digniinta 3 iyo 4.
  • Ballamaha muddada Heerka Digniinta 3 iyo 4 waxaa lagu qaban doonaa telefoonka wakhtiga la qorsheeyay, ballamaha lagu qabtay Heerka 1 iyo 2 waxay u socon doonaan sida caadiga ah.
  • Lacag bixinta joogtada ah ee Shaqada iyo Dakhliga waxay u socon doontaa sida caadiga ah.
  • Shaqada iyo websaydka dakhliga (external link) waxay muujisaa waxay tahay lacag bixinta la heli karo. Lacag bixinta sidoo kale waxaa laga heli karaa dadka iskood u shaqaysta.

Last updated: