Faamaumauga o Tagata sa Fesootai | Contact tracing

Saili faiga e faafesootai ai tagata sa fesootai vavalalata ma se isi ua aafia ma nofoaga ua afaina