ʻAmnåk ne mou se Quarantine-Free Travel | Quarantine-Free Travel

Quarantine Free Travel 'e:

Osetirelia (Australia) → Niu Sirḁgi se Toak'åk pḁu (Suspended)

Figalelei ma sḁkior se Quarantine-Free Travel page 'e website ne Unite Against COVID-19 'e te' ne av 'i la pō te' ne rogrog fo'ou ne kotä rak'åk sin.

Nōnō ka tēet la sok se 'ou la la' se ta hanuḁ hoi'ḁkit, 'äe la pō se' ma la hḁifäegag ma 'ou ut garueag ne 'ahḁifer ta, ne ut garueagat ne 'äe tӧg 'ou tiket ta ma travel insurer.

Ka la garueʻåk tapen ʻamnåk ne aʻesʻaoʻåk ne Quarantine-Free Travel?

ʻE ʻon ʻiheteʻ, Niu Sirḁgi fūʻåk vahia ʻamnåk ne aʻesʻaoʻåk ne Quarantine-Free Travel ma hḁifäegag ma ut ʻi:

 • Osetirelia
 • Cook Islands
 • Niue (ka gat ma ke leum ʻe Niue se Niu Sirḁgi)

ʻAmnåk teʻis Quarantine-Free Travel ʻon fuḁga ʻäe la pō seʻ ma la laʻ se ta hanuet ka kat aʻnoa sur ra la karatin ne noh pūʻatā ʻe avat ne ʻäe heleʻuof se hanuḁ taʻag. ʻÄe kat aʻnoa ʻes ra ta aierʻḁkiget la rakʻåk ʻäe kat pō ʻe ra ʻe ʻafʻaf ta ka kat seminte rou ra.

Famorit ne leʻet ma la pō la aʻesʻaoʻåk ne ʻamnåk ne Quarantine-Free Travel nōnō ka iris ʻatakoaʻåk aierʻḁkiget ne nā sin ma tapeʻ ma se aierʻḁkiget ʻe immigration se utut ne ʻäe laʻ sin.

ʻE av heteʻis, ʻamnåk teʻis Quarantine-Free Travel aierʻåk ke se Niu Sirḁgi ma ta hanuḁ hoiʻåk ʻesea ʻes ta. Fak se, ʻäe la pō la aʻesʻaoʻåk ʻe ʻamnåk teʻis Quarantine-Free travel la leum ʻe Cook Islands se Niu Sirḁgi, ka ʻäe kop la noh terån 14 ʻe Niu Sirḁgi ma kotä ʻäe pō la laʻ se Osetirelia ʻe ʻamnåk teʻis Quarantine-Free.

ʻÄe kop la kḁpʻåk ta hḁʻ ut het la fḁua ʻou isu ma nuju ʻe av ne ʻäe höt ʻe ʻahḁi fere la surum ne hotoaf ʻe Niu Sirḁgi ka gat ma ke iris ne ma ʻoris aierʻḁkiget täe sḁi ʻe aʻsok ne tekäe teʻis. ʻÄe kop la kḁpʻåk ta hḁʻ ut het la fḁua ʻou isu ma nuju ʻe av ne ʻäe hӧt ʻe sal ne hoaʻ tӧg sal ofrḁu ʻe Niu Sirḁgi. Famӧr ʻe ʻon rerege kat aʻnoa kḁpʻåk ra ta hḁʻ ut het la fḁua ʻoris isu ma nuju.

Nōnō ka ma ʻon jenet ʻe tohiga ʻe Niu Sirḁgi ne ta tēet jen ʻe hanuḁ ne aʻesʻaoʻåk ʻe ʻamnåk teʻis Quarantine-free Travel, Covid19.govt.nz (website teʻis) ma websites ne foarʻia rogrogo ma niüs ta täe la rakʻḁkiof.

Nōnō ka ʻafʻaf ta ke noʻom ʻe laloag pureʻaga ʻe Niu Sirḁgi ne ʻe ta hanuet ne mou se ʻamnåk teʻis Quarantine-Free travel, matanitū ta täla fuʻåk karḁu seʻ ʻamnåk teʻis quarantine-free travel la sḁkiroa mamḁr ne raksaʻ ne kop ma la soko, ne täla toakʻḁkia ʻamnåk teʻis la roaʻåk seʻ. Famör ne la laʻ se ta hanuḁ hoiʻḁkit kop la ӧsӧs iris se tē ne kop ma la sok aʻferehit la tāöp ʻoris laʻlaʻo ʻe hanue taʻag.

Sḁkior se teʻ ne rogrog foʻou ne mou se ʻamnåk teʻis Quarantine-Free Travel

Laʻot se Niu Sirḁgi ʻe ʻamnåk teʻis Quarantine-Free

Nōnō ka ʻäe pā sur se Niu Sirḁgi ʻe ʻamnåk teʻis Quarantine-Free, ʻäe kop la:

 • kop la a‘sok te‘ ne foh ne nāam ‘e maj te‘is immigration
 • nōnō ka la leum ‘e Osterelia (Australia) kop la ‘es ‘e aier‘ḁkiget ne kat pō ‘e ra ‘e ‘af‘af ta ‘e laloag ne aoa‘ 72 ka kat seminte rou ra utut ne ‘äe noho e.
 • noh terån 14 ʻe Niu Sirḁgi ne ʻe hanuet ne ʻäe la laʻ sin. Fakse, nōnō ka ʻäe la leum ʻe Osetirelia ʻäe kop la noh terån 14 la våh ʻe Osetirelia ne Niu Sirḁgi ma kotä ʻäe aierʻåk la aʻesʻaoʻåk ʻe ʻamnåk teʻis Quarantine-Free travel. ʻÄe la pō seʻ ma la laʻ ʻe terḁnit te ʻon 15
 • kelʻåk ma ʻes ʻe aierʻḁkiget ne ʻäe kat pō ʻe ra ʻe COVID-19 ʻe laloag ne terån 14 ka kat seminte rou ra. Nōnō ka ʻäe pō våh, ʻäe kop la ʻes ʻe ta aierʻḁkiget ne fḁʻim ʻe ta leʻet ne garue se maj ne vḁi ma måür fakforo ne ʻäe neʻneʻ pḁuʻia ma ʻafʻaf ta ӧf pḁu ʻe ʻou foro
 • kat noh tårtår ra se aʻfumouʻåk ne ʻoris rogrog ne kelʻḁkit hün se COVID-19
 • kop la afʻåk ʻatakoa teʻ ne tē ʻe hün se ʻou laʻ ta (external link) — ʻäe kat pō ʻe ra la sur se ʻahḁifer ta nōnō ka kat aʻvåh ra ʻamnåk teʻis
 • tӧg teʻ ne sḁio ʻatakoa hün se ʻou måür fakforo ka kat seminte rou ra. Nōnō ka ʻäe ma ʻou ʻafʻaf ne foro ʻe ʻon ʻiheteʻ ne täe hün ne fakiʻoag ʻe ʻon rereg ne ʻäe pō, hoʻam ta puk aierʻḁkiget la kelʻåk nōnō ma kat pō ʻe ra la sur se ʻahḁi fer ta.

Pā ‘inea rogrog hoi‘åk hün se kel‘ḁkit se ‘af‘af ta ka kat seminte rou ra utut ne ‘äe noho e

ʻE avat ne ʻäe la heleʻum se Niu Sirḁgi

Noh matḁʻ se teʻ ne ut ne ʻäe laʻ sin

Aʻesʻaoʻåk NZ COVID Tracer app. ʻÄe kat aʻnoa ʻes ra ʻe ta telefon ne Niu Sirḁgi, ne ʻes ʻe sal foʻou teʻis Apple ne Niu Sirḁgi ne Google account la download NZ COVID Tracer.

Download ʻamnåk teʻis NZ COVID Tracer App ʻe App Store (external link)

Download ʻamnåk teʻis NZ COVID Tracer App ʻe Google Play (external link)

Fuʻ ʻe ʻou hanue ta nōnō ka ʻäe ʻafʻaf

Nōnō ka ʻäe ʻafʻaf, pō ʻe masåʻ ta ne fakiʻoag ne COVID-19, fuʻ ʻe hanue ta ma heʻ:

 • Healthline ka kat tӧg ʻe ra ʻe 0800 358 5453
 • ne ʻou tḁk ta, ne
 • kḁugarueagat ne matḁʻ se måür fakfor ne ʻou kḁinag ta (iwi).

Leʻ garuet ʻe maj ne måür fakforo täla rakʻḁkiof ne ʻäe vaʻönʻåk la kelʻåk hün se ʻafʻaf ta. Heʻ se ʻou tḁk ta ka kat seminte laʻ la kelʻåk nōnō ka ʻäe ma fakiʻoag ne ʻafʻaf ta.

Laʻot se Osetirelia ʻe ʻamnåk teʻis Quarantine-Free

Nōnō ka ʻäe pā sur se Osetirelia ʻe ʻamnåk teʻis Quarantine-Free, ʻäe kop la:

 • ʻatakoaʻåk ʻamnåk ne kop la aʻsok ʻe maj ne immigration
 • noh terån 14 ʻe Niu Sirḁgi ne Osetirelia ka kat seminte rou ra — ʻon fuḁga ʻäe la pō seʻ ma la laʻ ʻe terḁnit te ʻon 15
 • ʻÄe kop la fåʻ la våh ʻou peap ne la hot ʻe hanue teʻ la hḁiatḁuḁg ma laloag ne aoaʻ 72 ka kat seminte rou ra Niu SIrḁgi (https://covid19.homeaffairs.gov.au/australia-travel-declaration (external link)).
 • kat ʻes ra ta fakiʻoag ne COVID-19
 • kat noh hḁiʻeleag ra ne hḁipōag ma ta leʻet ne aʻfumouʻåk pō ʻe COVID-19
 • ʻÄe kop la ʻinea lelei ne teʻ ne pureʻag ne ʻäe la laʻ sin la tår ma aierʻåk la ʻäe kal aʻnoa karatin ra ʻe teʻ ne aʻhḁifer ne la leuof. 

ʻE avat ne ʻäe heleʻ ʻe Osetirelia

ʻE avat ma ne ʻäe täe ʻe Osetirelia, ma ʻon tē he his ʻäe kop la aʻsok la matḁʻua ʻäe, ʻou kḁinaga ma ʻou pureʻaga la pär ma ū ʻe COVID-19, tapeʻ ma se ag maʻmaʻa ma aʻesʻaoʻåk ne contact tracing.

Nōnō ka ʻäe pā ʻinea rogrog ne mou se COVID-19, ut tūtū ne famör ne kop ma pō ʻe ʻafʻaf ta laʻo e sin, foh ne mou se ruerue ʻon famori se ta ut hoiʻḁkit (hat tapeʻ ma laʻlaʻo ʻe laloag pureʻaga) ma kelʻḁkit hün se ʻafʻaf ta, sḁkior se website ne mou se pureʻagat ne ʻäe täe ʻe ʻon rerege. Teʻ ne rogrog ne mou se COVID-19 ʻe teʻ ne pureʻaga ne hanuḁ noho:

Noh matḁʻ teʻ ne ut ne ʻäe laʻ sin

ʻAmnåk ne contact tracing app täe ʻe teʻ ne ut ne Osetirelia ka ut maʻoit ʻe pureʻaga ma hanuḁ noho aʻesʻaoʻåk ʻoris app het iris ʻes. ʻÄe la pō seʻ ma la download ma aʻeʻsoaʻåk app ʻi ʻe ʻou SIM card ne Niu Sirḁgi. Kop ma ʻäe kop la ʻes ʻe SIM card ne Osetirelia ne contact details ne Osetirelia la aʻesʻaoʻåk app ʻe ʻon rerege.

ʻAmis pā rakʻåk la ʻäe la matḁʻ se apps ʻi ʻe ʻou telefon ta, la hḁitḁuag ma hulet, nōnō ma ʻäe pō seʻ ta rogrog mijit hün se ʻafʻaf ta ʻe avat ne ʻäe la rou pureʻag ta.

Nōnō ka ʻäe kat pō ʻe ra ne hil la kal aʻesʻaoʻåk ra app heta, ʻio la ʻäe la afʻåk ʻou as ta se teʻ ne pesnes ʻatakoa ma ut ne ʻäe laʻo ʻe sal ne nā sin ʻe ʻoris sal fka garue teʻis contact tracing. 

Download contact tracing apps ne mou se pureʻaga:

Fuʻ ʻe ʻou hanue ta nōnō ka ʻäe ʻafʻaf

Nōnō ka kat neʻneʻ ra, fuʻ ʻe utut ne ʻäe noho ma heʻ se ʻou tḁk ta la far hḁiasoag.

Heʻ se National coronavirus ma vḁi ne COVID-19 se helpline ta ʻe 1800 020 080. ʻOu la heʻom ʻe Osetirelia kat aʻnoa tög ra ʻÄe la pō la heʻ ʻe avat ma ʻe aoaʻ 24 ne terån ta ka ʻe terḁnit ma ʻe gasav ta.

Laʻot se Cook Islands ʻe ʻamnåk teʻis Quarantine-Free

Nōnō ka ʻäe pā sur se Cook Islands ʻe ʻamnåk teʻis Quarantine-Free, ʻäe kop la:

 • ʻatakoaʻåk ʻamnåk ne kop la aʻsok ʻe maj ne immigration
 • kop la noh la ʻatakoa terån 14 ʻe laloag ne Niu Sirḁgi ne Cook Islands ka kat seminte rou ra — ʻon fuag seʻ ʻäe la pō seʻ ma la hot ʻe terḁnit tē ʻon 15 se muḁ
 • kelʻåk ma ʻes ʻe aierʻḁkiget ne ʻäe kat pō ʻe ra ʻe COVID-19 ʻe laloag ne terån 14 ka kat seminte rou ra. Nōnō ka ʻäe pō våh, ʻäe kop la ʻes ʻe ta aierʻḁkiget ne fḁʻim ʻe ta leʻet ne garue se maj ne vḁi ma måür fakforo ne ʻäe neʻneʻ pḁuʻia ma ʻafʻaf ta ӧf pḁu ʻe ʻou foro
 • kat noh tårtår se aʻfumouʻåk ne ʻoris rogrog ne kelʻḁkit hün se COVID-19.

ʻE avat ne ʻäe heleʻ ʻe Cook Islands

ʻE avat ma ne ʻäe täe ʻe Cook Islands, ma ʻon tē he his ʻäe kop la aʻsok la matḁʻua ʻäe, ʻou kḁinaga ma ʻou pureʻaga la pär ma ū ʻe COVID-19, tapeʻ ma se ag maʻmaʻa ma aʻesʻaoʻåk ne contact tracing.

Sḁkior se teʻ ne rogrogo ne mou se matanitū ne Cook Islands ʻe website teʻis (external link)

Noh matḁʻ teʻ ne ut ne ʻäe laʻ sin

Hanue teʻis Cook Islands aʻesʻaoʻåk ʻe kḁinag ʻamnåk ma sal fakgarue ne tūʻåk seʻ ʻe Niu Sirḁgi. ʻÄe kop la:

 • fåʻ ma afʻåk ma hoaʻ ʻou CookSafe QR Card ma ʻäe la scan inse teʻ ne ut ne ʻäe laʻ sin
 • säe ma aʻesʻaoʻåk Bluetooth tracing ʻe CookSafe+ app.

CookSafe+ app ma NZ COVID Tracer app garue agʻesea. Teʻ ne Bluetooth codes (ne ʻkeysʻ) ne nā ne fakputum ʻe ʻou telefon ta ʻe aʻesʻaoʻåk ne ta app het la pō la hḁisokʻḁkiḁg se ʻou telefon hete ʻon tore. Teʻ ne apps ʻi garue agʻesea la ʻinea toton la ʻäe la pō mij ta rogrogot ʻe av ne ʻäe hḁiʻeleag ma ta leʻet ne aʻesʻaoʻåk app heta ka aʻfumouʻåk pō ʻe COVID-19.

Rogrog hoiʻåk se CookSafe QR Card (external link)

Download ʻamnåk teʻis CookSafe+ app ʻe App Store (external link)

Download ʻamnåk teʻis CookSafe+ app ʻe Google Play (external link)

Fuʻ ʻe ʻou hanue ta nōnō ka ʻäe ʻafʻaf

Nōnō ka ʻäe kat neʻneʻ ʻe avat ne ʻäe ʻe Cook Islands, fuʻ ʻe utut ne ʻäe noho e ma kḁpʻåk ta hḁʻ ut het la fḁua ʻou isu ma nuju, nōnō ka kat ʻes ʻe. Se aʻesʻaoʻåk sal ne hoaʻ tӧg sal ofrḁu la hӧʻ se hanue ta.

Heʻ se Cook Islands Healthline ta ʻe 29667 la far hḁiasoaga.

Last updated: