Ka sei ta la pō la teak ‘e vḁi ne COVID-19? | Who can get a vaccine?

Vḁi ne COVID-19 kat a‘noa tӧg ‘e ra, ma säe ofrḁu se le‘et ma ‘e Niu Sirḁgi ne fḁu 12 se rere ka pā teak ‘e vḁi ta.

Sḁkior se Book My Vaccine, ne heʻ se COVID Vaccination Healthline la fḁi ʻou av het se teak ne vḁi ta.

Vḁi ne COVID-19 kat a‘noa tӧg ‘e ra, ma säe ofrḁu se le‘et ma ‘e Niu Sirḁgi ne fḁu 12 se rere ka pā teak ‘e vḁi ta. ‘Inea ne tes tä aier‘ḁkiḁg tes ta ‘äe ‘ese la sur se hanue te‘ (visa) ne ‘äe få‘ fak mantanitū la noh pḁu ‘e hanue te‘ (citizenship) teak ne vḁi te‘is kat sḁio‘ ra. ‘Ḁmis kal a‘es‘ao‘åk ra te‘ ne rogrog ne fakput sin se garue ne mou se maj te‘is immigration ma ‘ou rogrog ‘atakoa ne mou se ‘äea la matḁ‘ la kat ‘es tēet la hot se taf ta.

‘E avat ne ‘äe la kō, ‘äe matḁ‘ua ‘äea ma a‘jeamjeman raksa‘ ne la forås‘ḁkia COVID-19 se ‘ou kḁunohoag ta, kḁumane‘aga ma pure‘aga.

‘E ut te‘is ‘äe la pō la räe te‘ ne rogrog pumuḁ ‘atakoa ne sei tä la pō la teak ‘e vḁi ta, hat ag‘esea ma te‘ ne tē ‘i fak se ‘ou maf ne fḁu, nōnō ka ‘äe ‘ef mafuḁ ne sus lelea‘, ne nōnō ka ‘äe no‘ tē se ‘ou foro ‘e av ta ‘e avat ne ‘äe teak ‘e ta vḁit, ma nōnō ka ‘äe ma ‘ou ‘af‘af fakfor ‘e ‘on ‘ihete‘.

Nōnō ka ‘äe kat seminte fḁu 12

Famӧr ne kat seminte hele‘ ra ‘e fḁu 12 kat aier‘åk ra la pō ‘e vḁi te‘is Pfizer ‘e laloag ne av he te‘.

Nōnō ka ‘äe fḁu 65 se rere

Vḁi ta räe ma kel‘åk ti‘ pḁu ‘es‘ao ti‘ ka pō la pärea ma ū ‘e famӧr ne fḁu 65 se rere.

Nōnō ka ‘äe kat ‘ā tiok ra ne ‘äe kat åf ra ‘e ta tēet

Vḁi ta åf se iris ne kat ‘ā tiok ra ma ‘ā rḁu ‘ḁi ke. Vḁi ta kat osim ra ‘e tot, ne ‘ül, ne for, ne fupag, ne tes tū hoi‘åk, ‘on ta mḁnmḁnut (animal products)

Hoi‘åk, vḁi ta kat ‘es ra ‘e tē‘i: antibiotics, blood products, DNA, egg proteins, fetal material, gluten, pork products, preservatives, soy, ne latex (the vial stopper is made with synthetic rubber – bromobutyl).

‘Äe la pō se‘ ma la sḁkior se te‘ ne tē ne häe ne a‘es‘ao‘åk la rēam vḁi te‘is Pfizer (external link)

Nōnō ka ‘äe ‘ef mafuḁ

Nōnō ka ‘äe ‘ef mafuḁ, ‘äe la pō se‘ ma la teak ‘e vḁi ne COVID-19 vaccine ‘e av het ma.

Te‘ ne rogrog ne leum ‘e hḁiḁn ‘ef mafuḁ ‘e rån te‘ ‘atakoa ne teak vahia ‘e vḁi ta kel‘åk ne kat ‘es tēet la kokon‘åk ne la sok ‘e avat ne la teak ‘e vḁi ne COVID-19.

‘Ou la teak ne vḁi ta ‘e avat ne ‘äe ‘ef mafua kop ma la hḁiasoag se ‘ou le‘ ta, pō ‘e ma ‘on aier‘ḁkiget räe ne ma tēet sok ‘e av ne tot ‘on Ӧ‘hӧn ta la hӧl‘åk se ‘on le‘ ta ne leum ‘e tē fuḁp ta ma tape‘ma se sus ta, ne kop ma la pärea ma ū‘ia le‘ sus ta.

Nōnō ka ‘äe ma ‘ou sḁio‘ ne kokon, hḁifäegag ma ‘ou le‘et ne garue se maj ne ämåür fakforo.

Nōnō ka ‘äe ås‘åk la ‘es ta ‘ou le‘et

Nōnō ka ‘äe ‘äe ås‘åk la ‘es ta ‘ou le‘et ‘äe la pō se‘ ma la teak ‘e vḁi te‘is Pfizer.

Vḁi te‘is Pfizer kat pō ‘e ra la täe se ‘ou genes ne ‘ou pō la ‘es lä‘riri‘i (fertility) mRNA ne leum ‘e vḁi ta kat pō ‘e ra la sur se ta utut ne ‘ea cells, ta‘ag utut ne ‘ou DNA noho e.

Kat ‘es ra ta tēet ‘e vḁi ta ne tē te‘is spike protein la hele‘ ‘e laloag tag häeag kalӧf ‘on hḁina (ovaries) ne ifif/hothot ‘on fā (testes).

Nōnō ka ‘ou foro kat åf ra ‘e ta vḁit ‘äe teak ‘e av ta

Nōnō ka ‘äe kat åf ‘e ra se ta vḁit ne teak ne kō‘åk se ‘äe ‘e av ta, rak‘åk ne hḁifäegag ma ‘ou tḁk ta, le‘et ne majḁu se ‘af‘af te‘is ne le‘et ne la kō ‘ia vḁi ta se ‘äe.

Nōnō ka ‘äe a‘mou agtḁu ma ta tēet ne sok se ‘äe hün se ta kō‘åk ne vḁit (anaphylaxis)

‘Äe noj la se teaak ‘e vḁi ta nōnō ka ‘äe a‘mou agtḁu ma ta tēet ne sok se ‘äe hün se ta kō‘åk ne vḁit (anaphylaxis):

  • se ta tēet ‘e tē ne häe‘åk ma ream vḁi te‘is Pfizer
  • se ta kōat ‘e vḁi te‘is Pfizer.

Ka tes tä ‘e laloag ne vḁi te‘is Pfizer — Ministerī ne Måür Fakforo (external link)

Nōnō ka ‘äe kat ne‘ne‘ ra ne tḁu sun

Nōnō ka ‘äe kat ne‘ne‘ ra ‘e terḁnit ne fḁi la teak ‘ou vḁi ta ne tḁu sun la sir ‘e 38°C, ‘äe kop la hå‘ ‘ou av het ne fḁi la teak‘ia ‘ou vḁi ne COVID-19 se avat ne ‘äe ‘inea ‘äe ne‘ne‘ia.

Nōnō ka ‘äe la teak ‘e ta vḁi hoi‘ḁkit

‘Äe kat pō ‘e ra la teak vḁi ne COVID-19 ‘e av ‘eseat ma ne ‘äe teak ‘e ta vḁi hoi‘ḁkit. ‘Äe kop la nā ta av het la teak ta vḁi hoi‘ḁkit ka la hün‘åk ‘on roa heta se kḁinag vḁi ta.

Vḁi ne maså‘ ta

Nā ta gasav ruḁ la vas‘åk ‘ou la teak ne vḁi ne COVID-19 ma vḁi ne maså‘ ta (flu).

Nōnō ka ‘äe ma ‘ou av het fḁi la teak vḁi ne COVID-19, teak mumuḁ kōa‘ ruḁ ne COVID-19 – kōa‘ ruḁ ‘i la nā vas‘åk ‘e laloag ne gasav 3. ‘Äe la pō se‘ ma la teak ‘ou vḁi ne maså‘ ta ‘e laloag ne gasav ruḁ ‘e vḁhiḁg ne teak ne ‘ou kōa‘at te ‘on rue.

Nōnō ka ‘äe kat ‘es av het ra fḁi la teak ‘ou vḁi ne COVID-19, teak mumuḁ ‘ou vḁi ne maså‘ ta. ‘Äe la pō se‘ ma la teak ‘ou kōa‘ mumuḁ ne vḁi ne COVID-19 ‘e vḁhiḁg ne gasav ruḁ ne teak ne ‘ou vḁi ne maså‘ ta.

Vḁi ne Misiḁl ta (Measles), Hurḁp ta - Mumps and Rubella (MMR)

‘Ḁmis a‘häe la rak‘åk la ‘äe la teak mumuḁ kōa‘ ruḁ ne COVID-19 – kōa‘ ruḁ ‘i la vas‘åk la hḁiatḁuḁg se laloag ne gasav 3.

Nōnō ka ‘äe teak mumuḁ ‘e vḁi ne COVID-19, ‘äe kat seminte teak ra vḁi ne MMR ‘äe kop la tår gasav 2 ‘e vḁhiḁg ne teak ne ‘ou kōa‘at te ‘on rue.

Nōnō ka ‘äe teak mumuḁ ‘e vḁi ne MMR, ‘äe kat seminte teak ra vḁi ne COVID-19 ka ‘äe kop la tår gasav 4 la teak ‘ou kōa‘ mumue ta.

Nōnō ka ‘äe ma ‘ou ‘af‘af fak forot ‘e ‘on ‘ihete‘

Räe tēet ne leum ‘e iris ne ‘es väeag ‘e ås‘åk ne vḁi ta (clinical trials) räe ne vḁi ta ‘es‘ao se te‘ ne fḁu ‘atakoa, ‘äe fāat ne hḁnit, ‘äe kḁinag tese, ma te‘ ne famӧr ne ma ‘oris ‘af‘af fakforo ‘e ‘on ‘ihete‘.

‘Äe la pō la teak mij ‘e vḁi ta nōnō ka ‘äe fḁu 16 se rere, ma pō ‘e ta ‘amnḁkit ‘e ‘amnåk he his ne rak‘åk sin:

  • ‘Äe ma ‘ou ‘af‘af fakforo ‘e ‘on ihete‘ ‘on fuḁg se‘ ‘äe la pō ‘e vḁi ne maså‘ ta ne säe ofrḁu se te‘ ne famori, hat tape‘ ma famӧr na ‘ef mafua.
  • Tḁku rak‘åk ne ‘äe ma ‘ou ‘af‘af ne filo‘ ma‘oit (hat ag‘esea ma schizophrenia, huga kokon‘åk a‘mah ta tēet (depressive disorder), bipolar disorder ne schizoaffective disorder, ma famӧr mamfuḁ ne a‘es‘ao‘åk ‘e ut te‘is secondary ma tertiary ne hḁiasoag se ‘af‘af ne filo‘u ma tape‘ ma se addiction services).
  • ‘Äe kat pō ‘e ra la matḁ‘ua ‘ou lamlam ne toto (hypertension iḁ as hoi‘ḁkit se tot lamlam ta). ‘E tē te‘is, raksa‘ pḁu sui‘åk ne kop la ‘es 2 ne se muḁ ti‘ ne vḁi ma hue ne la ‘ese la hḁiasoag la matḁ‘ua lamlam ne ‘ou toto.
  • ‘Ou foro ti‘ pḁu (rak‘åk ne ‘ou mah ta hele‘ ‘e BMI ≥40).

Se rogrog hoi‘åk ‘e hün se teak ne vḁi ta nōnō ka ‘äe ma ‘ou ‘af‘af fakforo hoi‘åk ne kat lelei ra, täe noh tår hḁiasoag se ta ‘af‘afat (treatment), scans, ne teak vḁi ‘e ‘on ‘ihete‘, sḁkior se website ne Ministerī ne Måür Fakforo.

Puer‘åk tē ma fas‘åk tē lelei se ta kḁufamorit ma måür fakforo — Ministerī ne Måür Fakforo (external link)

Last updated: