Kō ne vḁi ta ma ‘ou garue | Vaccination and your job

Vḁi ne COVID-19 kat a‘noa tӧg ‘e ra, ma säe ofrḁu se le‘et ma ‘e Niu Sirḁgi ne fḁu 12 se rere ka pā teak ‘e vḁi ta.

Sḁkior se Book My Vaccine, ne heʻ se COVID Vaccination Healthline la fḁi ʻou av het se teak ne vḁi ta.

Ma‘oi ne garuet ‘e Niu Sirḁgi la pō se‘ ma la a‘sok ‘e famӧr ne kat seminte kō ra ‘e vḁi ta.

Sḁkior la ‘inea ne tes ta la soko nōnō ka garuet ne ‘äe rē kop la a‘sokom ‘e le‘et ne teak vahiḁ ‘e vḁi ta hün se COVID-19.

‘Ou ut garueagat ne ‘äe garue sin kop la matḁ‘ ‘ou rogrog ne mou se ‘äea la se hot se taf ta

‘Ou ut garueag ta ha‘ la hḁiväeag ‘ou rogrog ne mou se ‘ou kō ne vḁi ta se ta le‘et ma, ma sḁi‘åk ke nōnō ka ‘äe aier‘åk iris la a‘sok sin, ne ma fohot nā ‘e Privacy Act kop la a‘sok sin.

‘Äe kat a‘noa rak‘åk ra se ‘ou ut garueag ta ‘äe kat seminte teak ra ‘ou kō ne vḁi ta. ‘Äe kat a‘noa ‘ea ra se irisa ne pō ‘e tese ta ‘äe kat ‘oaf ra la kō ‘e vḁi ta.

Nōnō ka garue ne ‘äe a‘sok ‘e ‘ou fuḁg fakgarue kop la a‘sok ‘e ta le‘et kō vahia ‘e vḁi ta ka ‘äe rē puer la se rak‘ḁkia se ‘ou ut garueag ta ne ‘äe kō ne ‘igkå‘, ‘ou ut garueag ta la pō la rē puer ma rē la fak se ‘äe kat kō ra ‘e vḁi ta, ka iris kop la rak‘åk se ‘äea ne ta‘ag ‘oris rē pure.

Nōnō ka garuet ne ‘äe a‘soko kop la rē ‘e le‘et ne kō ‘e vḁi ta

Nōnō ka ‘ou ut garueag ta a‘häe ne garue ‘e ‘on rereg kop pḁu la a‘sok ‘e lelea‘ ne kō vahiḁ ‘e vḁi ta, ka rē puer te‘is hün‘åk ke se ‘amnåk ne mou se måür fakforo ma la pärea famori, iris kop la a‘sok ‘amnåk te‘is COVID-19 exposure risk assessment. ‘Amnåk te‘is assessment kop la a‘sok ag‘esea ma famӧr garue, maj ne maf‘ḁkia famör garue (unions) ma te‘ ne iris tūtū ne tore.

‘Amnåk fak garue te‘is risk assessement kop la a‘häe‘åk ma sḁkior se:

  • mamḁr ne COVID-19 ‘on la forḁsit se lelea‘ garue ‘e av ne iris la a‘sokoa ‘oris garue
  • pēfå‘ ma raksa‘ ne la agtḁu fakmurim nōnō ka tē te‘is la sok — fak se, forås‘åk ne ‘af‘af ta ‘e laloag pure‘aga.

WorkSafe täe ös ma få‘ våh fas‘åk tē lelei ne la hḁiasoag ‘e ‘amnåk te‘is risk assessments.

‘On la sḁkior ne nōnō ka ta garuet kop pḁu la a‘sok ‘e ta le‘et ne kō vahia ‘e vḁi ta (external link)

Foh fakmatanitū ne fū‘åk våh hün se garue nōnō ma se la garue‘åk. Ka ne hat tape‘ ma tē ‘atakoa ‘i:

  • ‘on la jen ne ta ‘amnḁkit ne få‘ se kirimin fakgarue (terms and conditions of employment) ne kop la hḁifäegag ma hugag‘esea sin
  • hḁifäegaga ‘e a‘häe ma huḁg lelei
  • matḁ‘ ne la se kao foh ‘e tēkäe ne mou se fir‘åk ne ta le‘ garue hoi‘ḁkit ‘e rēko iris kō ne kat kō ‘e ra ‘e vḁi ta
  • kat rē ra ta tēet ne kop ma la a‘ӧkӧk ne hӧ‘ ta raksa‘at se ta le‘ garuet ‘e rēko iris teak ne kat teak ‘e ra ‘e vḁi ta.

Garue ‘e ut garueag ne matḁ‘ se famori ‘oris la sursur ma hothot ‘e hanue te‘ ne ut ne famori noh pū‘atā ma karantin - Managed Isolation and Quarantine (MIQ)

Kop ma aier, teak ne vḁi te‘is kat fakne‘ne‘ fak foh ma famori pō se‘ ma la rēpurean ‘oris la teak ne vḁi ne COVID-19 ne ‘igkå‘, ka ne garue ‘atakoa ne a‘sok ‘e ut garueag ne mou se MIQ ne ‘e ut garueag ne ‘on mamḁr ne la pō ne ‘af‘af te‘is la lamlam se‘, kop pḁu la a‘sok ‘e famör ne teak vahiḁ ‘e vḁi ne COVID-19. Hat tape‘ ma famӧr ne garue se matanitū ta ‘e marä‘ ne ‘ahḁifere, ma ‘e uḁf ne ‘ahḁi la‘ sḁsi fḁvi e ma ‘e laloag ne ‘ahḁifere.

Ka ma ‘on tēkäe ‘e ‘on rereg ne kop ma kal hat ra. Fak se, le‘et ne kat teak ‘e ra ‘e vḁi ta ka kop ma la aier‘åk la sur ma a‘sok ‘on garue ta la a‘måür‘ḁkia ta måür ‘on ta le‘ hoi‘ḁkit ne matḁ‘ua ma pärea oris måür lelei ‘e av ne ta tēet sok a‘ferehit, ne aier‘åk la a‘sok garue te‘is ne aier‘åk fak foh la kop la a‘sok sin.

Fas‘åk tē fakgarue ne fū‘åk hün se teak ne vḁi ne COVID-19 se famör garue ‘e ut garueag ne matḁ‘ se famori ‘oris la sursur ma hothot ‘e hanue te‘is ne ‘on mamḁr ne la pō ne ‘af‘af te‘is la lamlam se‘

‘Ou la a‘sok ne hḁifäegaga ‘e av ne agtḁu ma ta sūsū het

Nōnō ka ‘äe ma ‘ou ut garueag ta kat hugag‘esea ra la kḁu‘åk ne ta garuet kop pḁu la a‘sok ‘e ta le‘et ne teak våh ‘e vḁi ta, ‘äe la pō se‘ ma la far hḁiasoag ‘e ut te‘is Early Resolution Service Ut te‘is ‘on garue la hḁisok‘ḁkigen hḁifäegaga ma osim ta salat la ås‘åk la suia ma a‘leleia ӧkӧk ne agtḁum ka ne kat a‘noa tög ‘e ra

Early Resolution Service (external link)

Rogrog hoi‘åk

Vḁi ne COVID-19 ma garue — Employment NZ (external link)