Teak ne ʻou vḁi ne COVID-19 Tes ta la soko | Getting your COVID-19 vaccine: What to expect

Vḁi ta iḁ salat ne la hḁiasoag la fuʻḁkia COVID-19 ma la pärea måür lelei ma nohnoh ʻon famori ʻe ʻos pureʻaga.

Vḁi ne COVID-19 kat a‘noa tӧg ‘e ra, ma säe ofrḁu se le‘et ma ‘e Niu Sirḁgi ne fḁu 12 se rere ka pā teak ‘e vḁi ta.

Sḁkior se Book My Vaccine, ne heʻ se COVID Vaccination Healthline la fḁi ʻou av het se teak ne vḁi ta.

Matḁʻua ma Pärea

Vḁi ne COVID-19 kat tӧg ʻe ra ma säe ofrḁu se teʻ ne famori ʻe Niu Sirḁgi.

Vḁi hḁiasoag la pärea ʻou mḁuri ma matḁʻua ʻäe ʻe ʻafʻafa ka garue agʻesea ma neʻneʻ ne ʻou foro la tḁria teʻ ne ʻafʻaf ʻatakoa, nōnō ka ʻäe la agtḁu ma.

Vḁi ne COVID-19 la graue ʻe av ne la sur se ʻou foro ma la kamat la garue agʻesea ma ʻou tot ne foro la tḁria teʻ ne ʻafʻaf ne COVID-19.

Teak ne vḁi ne COVID-19 iḁ ʻamnåk pumuet ʻäe la aʻsokoa la pärea ma matḁʻua ʻäe ʻe raksaʻ ne ʻafʻaf ta.

ʻE avat ma ne ʻäe teak ma våh ʻe vḁi ta, noh matḁʻ teʻ ne ʻamnåk lelei ne la pō la fuʻḁkia forås ne COVID-19. Sor ma aʻmamamas aʻlelei pḁu ʻou siʻu. Koh ne heʻjiḁ se isfu ne ʻou siʻu ma nōnō ʻe ʻou hanue ta nōnō ka kat neʻneʻ ra. ʻAmnåk teʻis la hḁiasoag la pärea ʻäe, ʻou kḁunohoag ta ma teʻ ne iris ne tore.

Noh aʻesʻaoʻåk ma COVID tracer app, säe Bluetooth ne ʻou telefon ta la, ma rē aʻhäe nōnō ka pā kḁpʻåk ta hḁʻ ut het ne mask het.

Sḁkior la lelei

Medsafe la nā ke aierʻḁkiḁg ne vḁi ta la aʻesʻaoʻåk ʻe Niu Sirḁgi ʻe avat ma ne iris ʻinea toton vḁi ta lelei ma ʻesʻao la pō la aʻesʻaoʻåk. Teʻ ne vḁi ne COVID-19 la sḁkior aʻtoton ʻe foh fak garue la ʻinea aʻlelei pḁu vḁi ta lelei ma teʻ ne ʻamnåk ne vḁi ta kop la heleʻ ma kotä fuḁpʻåk se famori.

Vḁi teʻ Pfizer

Vḁi ta kal nā ra se ʻäe COVID-19. ʻÄe kop la kō aʻruḁ, ma kop la gasav folu la våh ma kotä teak kōaʻat tē ʻon rua. La ʻinea ne ʻäe noh pär aʻlelei, ʻäe kop la kō aʻruḁ ʻe vḁi ta.

Nōnō ka ʻäe kat pō ʻe ra se av het ne fḁi se ʻou kō ta, farʻåk la fḁi mij ta av hoiʻḁkit la hӧʻ la kō.

Teʻ ne tē ne la rē aʻhäe sin ka ʻäe kat seminte kō ra ʻe vḁi ta

Nōnō ka ʻäe kat åf ʻe ra se ta vḁit ne teak ne kōʻåk se ʻäe ʻe av ta, figalelei ma rakʻåk ne hḁifäegag ma leʻet ne la kō ʻia vḁi ta se ʻäe.

Nōnō ka ʻäe tor hue ne la ao potoa ʻafʻaf ne fatmanava ne laʻ toto, figalelei ma rakʻåk ne hḁifäegag ma leʻet ne la kō ʻia vḁi ta se ʻäe.

Nōnō ka ʻäe ʻef mafuḁ, figalelei ma rakʻåk ne hḁifäegag ma ʻou tḁk ta ne leʻet ne la hḁiasoag se ʻou aʻsū ta.

ʻḀmis kat aierʻåk ra la nā vḁi teʻ Pfizer se iris ne kat seminte fḁu saghul ma on se lopo se avat ma ʻon aierʻḁkiget aʻfumouʻåk.

Nōnō ka ʻäe pō ʻe fakiʻoag ne COVID-19, laʻ la kelʻåk ma fuʻ ʻe ʻou hanue ta se av het ne ʻäe pō ʻou aierʻḁkiag ta. ʻÄe la pō la teak ʻe vḁi ta ʻe av het ma ne ʻou aierʻḁkiḁg ne kelʻåk ta rakʻåk ne ʻäe kat pō ʻe ra ʻe ʻafʻaf ta.

Ka tes ta la soko ʻe vḁhiḁg ne ʻotou kō ne vḁi ta?

ʻÄe kop la tårʻåk menet he ruaghul ʻe vḁhiḁg ne ʻou kō ta la leleaʻ ne garue se maj teʻis la ʻio la ʻäe kat ʻes tē raksaʻat la agtḁu ma ʻäe.

ʻÄe kop la tårʻåk roa nōnō ka ʻäe noʻ ta raksaʻ tiʻut se ʻou foro ʻe vḁhiḁg ne teak ne ʻou vḁi ta ʻe av ta, ne la hӧʻ ʻe ta sal roat se ʻou hanue ta ʻe vḁhiḁg ne ʻou kō ta.

ʻAfʻaf ne pō seʻ ma la noʻ ʻe vḁhiḁg ne kō ta

Fak se teʻ ne vḁi ʻatakoa, vḁi ta la pō seʻ ma la hӧʻ raksaʻ se famӧr ʻe ʻon rereg. Tē ʻi soksok ʻe av ʻon rēreg, kat mah ra ma kat noh roa ra ma kal fuʻåk ra ʻäe ʻe teak ne kōaʻat tē ʻon rue ne aʻsokoa teʻ ne tē ne ʻäe rērē ʻe teʻ ne terḁni.

Tēet ne rakʻåk aʻmou noʻ tiʻu ʻe utut ne kō ta aʻsoko, ʻou filoʻ kop ma ka rū ke ʻäe kop ma la ma la aʻfḁiḁg fḁiåk ne fḁiåk vavhiḁn.

ʻOu foro kop ma la jav, ne ʻäe kop ma kal neʻneʻ ra, ne tḁu matit, ne tḁu sun, ne ʻou soko kop ma la rū ne ʻou huga kop ma la fakiḁg. Iḁ kelʻåk ne vḁi ta garuean. Teʻi sok aʻtiʻ ʻe vḁhiḁg ne kō aʻate ʻon rua.

Ma ʻon raksaʻ ne la noʻ ʻe vḁi ta la pō la aʻӧkӧk ʻou ruerue karḁu ma la täe se av ne ʻäe pā hoaʻ motaka ne aʻesʻaoʻåk misin ne garue.

ʻE av ʻon rērege la pō seʻ ma la pō mah ʻe raksaʻ ne kō ta ka tē ʻi peak pḁu. ʻOtomis famӧr garue se maj ne kō ne vḁi ta rak ma majḁu pḁu la ʻio se tekäe heteʻis.

Hḁiasoaga ma rogrog hoiʻåk

Nōnō ka ʻäe agtḁu ma fakiʻoag ne la kop ma leum ʻe COVID-19, fak se nōnō ka ʻäe gat ma ke av koh ka kat fuʻfuʻ ra, tḁu matit ma tḁu sun ka lamlam pḁu ne kat pō ʻe ra la ʻinea ne jen ʻāag ne tē la ʻā ne kat ō ʻe ra la huag se ʻāag ne tē la ʻā, fuʻ ʻe hanue ta ma laʻ la kelʻåk hün se COVID-19.

Nōnō ka kat ʻinea ʻe ra ne fakiʻoag tes ta ʻäe pō, heʻ se Healthline ta ʻe 0800 358 5453.

Nōnō ka ʻäe kokonʻåk ʻou mḁuri ʻe rēko ʻäe kat noh pär ne ū 111, ma ʻea ʻatakoa se irisa ʻäe teak ʻe vḁi ne COVID-19 la pō la iris la sḁkior aʻlelei ne tes ta sok se ʻäea.

ʻOu la pōag ne rogrog aier ta iḁ tē pumuet

Matḁʻ ma se sḁunoa se rogrog se aire ne rogrog ne kat leum ra ʻe matanitū ta ʻe social media ma ut ne tore.

ʻÄe la pō rogrog aier ta ma rogrogot ne la pō la tuḁnʻåk ʻe:

covid19.govt.nz/vaccine

health.govt.nz/covid-vaccine (external link)

ne heʻ se Healthline ta ʻe 0800 358 5453.

Last updated: