Fḁi ʻou av het se teak ne vḁi ne COVID-19 | Booking your COVID-19 vaccination

ʻE avat ma ne heleʻ se ʻäea, ʻäe la pō seʻ ma la fḁi ʻou av het se teak ne vḁi ta ʻe sal teʻis online ne ʻe telefon ta.

Vḁi ne COVID-19 kat a‘noa tӧg ‘e ra, ma säe ofrḁu se le‘et ma ‘e Niu Sirḁgi ne fḁu 12 se rere ka pā teak ‘e vḁi ta.

Sḁkior se Book My Vaccine, ne heʻ se COVID Vaccination Healthline la fḁi ʻou av het se teak ne vḁi ta.

Ka la fḁi tapen ʻou av het se teak ne vḁi ta ʻe online

Aʻesʻaoʻåk sal teʻis online la fḁi ʻou av het se teak ne vḁi ta ʻe Book My Vaccine (external link) ma tä salat ne mij sin la fḁia ʻou av het ne la teak ʻia vḁi ta.

Nōnō ka ʻäe kat seminte aierʻåk ra la fḁi ʻou av het se teak ne vḁi ta, ʻäe la pō seʻ ma la fåʻ ʻou as ta se ʻamnåk ne garue teʻis la pō la ʻḁmis la rakʻḁkiof se ʻäea av het ne ʻäe la pō la fḁia ʻou av het ne la teak ʻia vḁi ta.

La hḁiatḁuḁg ma menet he liḁm la fḁi ʻou av het se teak ne vḁt ta ʻe sal teʻis online.

Nōnō ka noanoa se ʻäe la fḁi ʻou av het se teak ne vḁi ta ne kop la jen ʻou rogrog ne mou se ʻäea, ʻäe la pō seʻ ma la ʻemail se kḁugarueagat ʻe Book My Vaccine.

Email se: booking@vaccine.covid19.health.nz

Book My Vaccine (external link)

Ka la fḁi tapen ʻou av het se teak ne vḁi ta ʻe telefon ta

ʻÄe la pō seʻ ma la heʻ se COVID Vaccination Healthline ʻe 0800 28 29 26 la fḁia ʻou av het se teak ne vḁi ta.

Heʻet se ut teʻis kat tӧg ʻe ra, ka kḁugarueag teʻis kamat garue ʻe 8am la heleʻ se 8pm, ʻe terån ʻatakoa ne gasav ta. ʻÄe la pō seʻ ma la farʻåk se ta leʻet la hӧlʻåk se ʻou fäeag ta nōnō ka ʻäe pā ʻes ʻoris hḁiasoaga.

Ka tes ta la soko ʻe av ne ʻäe la heʻ se irisa

ʻÄe kop ma la noh tår karḁu se avat ne iris la tår telefon ta, ʻe rēko popot ne garue ma maʻoi ne famӧr ne la heʻ ʻe av ʻeseat — figalelei ma rӧtʻåk. ʻE avat ma ne iris la tår telefon ta, ʻon roa ne ʻoris la fḁi ne ʻou av het se teak ne vḁi ta la hḁitḁuḁg ma menet 15.

ʻE av ne ʻäe la heʻ se irisa, iḁ ʻamnåk lelei la ӧs la iḁtiḁt ʻou nampḁ ne mou se NHI (National Health Index). ʻOu la aʻpotsusun ne ʻamnåk teʻis täla hḁiasoag la aʻmijia ʻou fḁi ne av heta se teak ne vḁ ta. ʻOu nampā ne NHI täe afʻåk sio se peap ne fohʻåk vḁi, mḁl ne teak ʻe av ne tiorʻåk ʻou foro (x-ray) ne rogrog ne mou se sḁkior tē ʻon tḁku, ne ʻe puk ne nāam ʻe hḁspet ta. 

Ka la jen tapen ʻou av het ne fḁi se teak ne vḁi ta

Nōnō ka ʻäe kop la håʻåk ne tük pḁu av het ne fḁi se teak ne vḁi ta

Nōnō ka ʻäe ʻafʻaf ka kat seminte heleʻ ra ʻe ʻou av het ne fḁi se teak ne vḁi ta

Nōnō ka ʻäe kat neʻneʻ ra ʻe terḁnit ne fḁi la teakʻia vḁi ta, ʻäe kop la fḁi ta av hoiʻḁkit se teak ne vḁi ta. ʻÄe la pō seʻ ma teak vḁi ta ʻe avat ma ne ʻäe neʻneʻ.

Nōnō ka ʻäe pō ʻe fakiʻoag ne COVID-19, laʻ la kelʻåk ma fuʻ ʻe ʻou hanue ta se av het ne ʻäe pō ʻou aierʻḁkiag ta. ʻÄe la pō la teak ʻe vḁi ta ʻe av het ma ne ʻou aierʻḁkiḁg ne kelʻåk ta rakʻåk ne ʻäe kat pō ʻe ra ʻe ʻafʻaf ta.

Sal hoiʻåk ne la pō la teakʻia vḁi ta

ʻEagke ʻea täʻ ma fḁi ne av heta se teak ne vḁi ta, ka ma ʻon sal hoiʻåk la pō la famori la aʻesʻaoʻåk se teak ne vḁi ta. Sal ʻi hat tapeʻ ma teak ne vḁi ta ʻe ut garueaga ma teʻ ne ut tūtū ʻatakoa ne ӧs la nā ofrḁu vḁi ta ʻe laloag ne matanitū ta.

Se pureʻag ne pūʻatā, ʻḁmis la nā vḁi ta se teʻ ne maf ne fḁu ʻatakoa ʻe av ʻeseat la aʻvavhiḁn garue teʻis se irisa.

Teak ne vḁi ta ʻe ʻou tḁk ta (GP)

Tḁk (GPs) maʻoi nā tapeʻ ma vḁi ne COVID-19 ka famori pō seʻ ma la fḁi av la teak ʻe vḁi ta ʻe ʻofes ne ʻoris tḁku. La ʻinea ne ʻou tḁk ta (GP) pō la aʻsok ʻamnåk teʻis, sḁkior se Healthpoint.

Vḁi ne COVID-19 — Healthpoint (external link)

Ka la farʻåk tapen la ʻit la teak mij ʻe vḁi ta

ʻÄe la pō seʻ ma la farʻåk la kō mij ʻe vḁi ta nōnō ka ʻäe pā hot ʻe Niu Sirḁgi hün se ta tēet ne sok ma ʻäe kop pḁu la hot ne hün se ta ʻamnåk fak matanitū.

Farʻḁkit la teak mij ʻe vḁi ta la hot ʻe Niu Siragi — Ministry of Health (external link)

Nōnō ka ʻäe garue ʻe ut ne boarder ne MIQ

ʻE ʻon ʻiheteʻ teʻ ne iris ne garue se border ma ut ne noh pūʻatā ma karatin (MIQ) kop la teak ʻe vḁi ne COVID-19.

ʻḀmis la aʻfumouʻåk ʻou rogrogo ʻe ʻotomis puku ma ʻe ʻou ut garueag ta, ma kotä rakʻåk se ʻäea la fḁi ʻou av het se teak ne vḁi ta.

ʻOu rogrogo noj la afʻåk tapeʻ ma ʻe ut teʻis Border Workforce Testing Register (BWTR). Figalelei ma sḁioʻ se ʻou ut graueag ta la sḁkior la fåʻ ne ʻou as ta ma ʻou rogrogo la noj (tapeʻ ma se ʻou terån aʻsu ta, nampā ne ʻou telefon ta, nampā ne NHI) la fåʻ ma afʻåk noj se BWTR.

Nōnō ka ʻäe garue ʻe border ne MIQ ma kat seminte rakʻḁkiof ra la fḁi ʻou av het se teak ne vḁi ta, ma hḁifäegag ma ʻou ut garueag ta.

Sḁkior la ʻinea teʻ ne rogrog ne mou se teak ne vḁi se famӧr ne garue se border ma MIQ