‘Os nohnoho ‘e Tohige tē ‘on Häke (4) | Living at Level 4

Nōnō ka ʻӓe pō ‘e maså‘ ta ne fakʻioag ne ʻafʻaf teʻis COVID-19 noʻom, figalelei ma fūʻ ʻe ou hanue ta ma heʻ se Healthline ʻe sal ne kat aʻnoa tӧg ʻe ra ʻe 0800 358 5453; ne ʻou tḁk ta ne tes tӓe iḁ ʻea ʻe hün se ʻafʻaf teʻis. Ma se maoʻåk ne kat tӧg ʻe ra nōnō ka ʻäe pā kelʻåk la sḁkiroa ne ʻäe pō ʻe ʻafʻaf teʻis.

Nōnō ka ta tēet la sok a‘ferehit, he‘ mij pḁu se 111.

‘E Tohige te ‘on Häke ‘ӓe kop pḁu la:

 • fu‘ ‘e ‘ou hanue ta ka hot ma ke ‘e av ne ‘äe kop la la‘ la a‘sok ta ‘amnåk pӧpӧr het
 • matḁ‘ la famӧr tū se tḁunå‘ ne sur‘åk se ‘ou kḁu‘ḁpiḁg. Iḁ tē pumuet la ‘äe la matḁ‘ ma pärea te‘ ne iris ne täe ‘e ‘ou kḁu‘ḁpiḁg ta
 • matḁ‘ la noh väevā la hḁiatḁuḁg ma mīta ruḁ ‘e famӧr ne ta kḁu‘ḁpiḁg hoi‘ḁkit ‘e av ne ‘äe kop la hot la a‘sok ta ‘amnåk pӧpӧr het
 • la‘ ma se märå‘ ne ‘el se utut ne ‘äe noho e la rue‘åk ‘ou foro
 • tӧg tē ma ‘e koroa ne ‘eleaf se utut ne ‘äe noho e
 • garue ma rak tē ‘e hanue ta. Ma ‘on famӧr garue ‘e ‘on rērege aier‘åk la hӧ‘ se ut garueag ta ka ma ‘on foh ma‘oi la a‘ne‘ne‘åk se tekäe te‘is.
 • kḁp‘åk ta hḁ‘ ut het la fḁua ‘ou ‘isu ma nuju ‘e av ne ‘äe hӧt ‘e sal ne hoa‘ tӧg sal ofrḁu, hӧt ‘e ‘ahḁifere, motoka ne hoa‘ tӧg sal ofrḁu (taxi) ne av ne ‘äe hӧt ma ta le‘ hoi‘ḁkit (ride-share), ‘e ut garueag ne mou se maj ne måür fakforo ma pesnese ma kampanē ne noh säe la‘ mo. Ma tē leleit la kḁp‘åk ta hḁ‘ ut het la fḁua ‘ou ‘isu ma nuju ‘e av ne noanoa la noh väevā ma ta le‘ hoi‘ḁkit.
 • sor ‘ou si‘u ma a‘mamas a‘lelei pḁu ‘e te‘ ne ava. Iḁ tē pumuet la noh tḁupir ma kikia se ‘amnåk ne mou se noh ma‘ma‘a, fak se sor a‘lelei ne si‘u, ma ‘ou la koh ma he‘jiḁ se isfū ne ‘ou si‘u, ma a‘ma‘ma‘ ne ut tūtū ne fa‘ a‘es‘ao‘åk ‘e te‘ ne terḁni.
 • a‘es‘ao‘åk ‘e NZ COVID Tracer app heta ne Covid-19 tracer booklet, ne få‘ ma a‘fåk ut tūtū ne ‘äe la‘ sin ‘e ta laloag puk het. ‘Amnåk te‘is kop pḁu la a‘sok la hḁiasoag la a‘vavhinaen ‘os la ao ne famör ne kop ma hḁi‘eleag se famör ne pō ‘e ‘af‘af te‘is nōnō ka ‘amnåk te‘is kop la a‘sok.

Sḁkior se ut te‘is la pō rogrog ne mou se COVID-19 ma faki‘oag ne ‘af‘af ta

Sḁkior se ut te‘is la pō rogrog ne mou se ‘ou la kel‘ḁkit ‘e rēko ‘af‘af ta

Sḁkior se ut te‘is la pō rogrog ma ‘amnåk ne mou se Bluetooth tracing

Teak vḁi ta nōnō ka ‘ӓe fḁi vahia ‘ou av het se teak ne vḁi ta

‘Äe pō se‘ ma la teak ‘ou vḁi ta ‘e Tohige te ‘on Häke nōnō ka ‘ӓe fḁi vahia ‘ou av heta. Te‘ ne ut ne vӓe se nāag ne vḁi ta la nōnō sӓe ma. Iris kop la a‘es‘ao‘åk te‘ ne foh ne mou se Tohige te ‘on Häke. ‘Ḁmis a‘ne‘ne‘åk ‘ӓe la teak vḁi ta. 

Kḁp‘åk ta hḁ‘ ut het la fḁua ‘ou isū ma nuju

‘E Tohige te ‘on Häke, a‘ne‘ne‘åk fak foh vahia kop la kḁp‘åk ta hḁ‘ ut het la fḁua ‘ou isū ma nuju:

 • ‘e sal ne hoa‘ tӧg sal ofrḁu, ma te‘ ne ut ne la tår se sal ne hoa‘ tӧg sal ofrḁu, fakse ut ne la tår la hӧt se ‘ahḁi la‘ uḁf ta ma ut ne la tår pasa
 • ‘e av ne la la‘ se ut garueag ne maj ne måür fakforo
 • ‘e ut ne pesnese ma kampanē ne ut garueag ne noh säe se famori ma la hḁikḁinagag ma famori, hat tape‘ ma koroa ne tӧg‘åk tē se nohnoh ‘on famori, koroa ne tӧg‘åk vḁi se ‘af‘af fakforo ma rī hahalag pensini se motoka.

Kḁp‘åk ta hḁ‘ ut het la fḁua ‘ou isū ma nuju a‘ne‘ne‘åk tape‘ ma la a‘es‘ao‘åk ‘e av ne la rou ‘ou hanue ta la hot se ta utut.

Sḁkior se ut te‘is la pō rogrog ma ‘amnåk ne mou se masks ne kḁp‘åk ne hḁ‘ la fḁua ‘ou isu ma nuju

Ruerue ma la'la' ne aier'åk la a'sok 'e Tohige te ‘on Häke

'Os ruerue 'e Tohige te ‘on Häke foh'åk vahia, ma gat ke te' ne hün tūtū ne få' ma af'åk sin. Nōnō ka hün ne 'ou la' ta se ta utut få' ma aier'åk vahia la pō la a'sok, ma 'äe kat a'noa 'es ra 'e ta peap ne aier'ḁkiget la la' se ut ta'ag. Ka 'äe noj la hoa' ta 'ou aier'ḁkiget ma 'äea 'e reko hün ne 'ou hotot 'e 'ou ut nohoag ta.

Nōnō ka 'äe pō 'e faki'oag ne COVID-19, ne hḁi'eleag ma le'et ne a'fumou'åk vahia pō 'e COVID-19 ne 'äe kel'åk ma aier'åk 'äe pō 'e COVID-19, 'äe kop la se hot la la' se ta tēet – 'inea ne tes täe 'äe aier'åk 'äe pō la la' – ma 'äe kop la noh pū'atā, ma he' se Healthline la far'åk ne tes ta la rē ma la' la kel'åk hün se 'af'af ta.

Pā ‘es hḁiasoag?

Nōnō ka ‘äe ӧkӧk fak monē, pā ‘es ‘eu tē la ‘ā, pō ‘e ‘af‘af ne filo‘u ne ‘ou måür fak foro ma ‘on hḁiasoagat la pō se‘ ma la nā se ‘äe.

Sḁkior se ut te‘is la pō rogrog ma ‘amnåk ne mou se hḁiasoag ne ӧs se ta famorit

Sḁkior se ut te‘is la pō rogrog ma ‘amnåk ne mou se hḁiasoag ne ӧs se pesnese ma kampanē

Last updated: