Pōag ne rogrog aier ta iḁ tē pumuet | Getting the right information matters

ʻE av ʻe ʻon rerege teʻ ne rogrog ʻi pån sio la rakʻåk rogrog sioksiok la hoaʻ tūen famori ʻe rogrog aier ta ma aʻsūsūen filoʻ ʻon famori. Ma ʻe avat ne rogrog ʻi la pån ma rogrog ʻi ʻis ʻea rogrog sioksiko ne rogorog väväre ma fäeag fakfifis ta ʻea "fake news", "misinformation" ne "conspiracy theory".

Teʻ ne rogrog sioksiok ʻi kat ʻes hḁiasoagat ra se garue agʻeseat ne teʻ ne famori aʻsok sin la hḁiasoag la fuʻḁkia forås ne ʻafʻaf teʻis. Rogrog ʻi pō la foråsʻåk fea ma ararua ʻe ʻos huga ne fuʻḁkia famori ʻe aʻsok ne tē noj ta.

ʻIs kat pō ʻe ra la fuʻḁkia pån ma foråsʻåk ne rogrog sioksiok ʻi, ka ʻis pō seʻ ma la hḁiasoag leʻet se leʻet la rakʻḁkia la rӓea ne tes ta nojo. Av maʻio:

  • leum ʻe famorit ne kat ʻes asat ra
  • rakʻḁkim ne iris pō ʻoris rogrog ʻi ʻe leʻet ne garue se ta majat ʻe matanitū ta ka kat rakʻåk ra ne sei ta nā se irisa rogrog ʻi
  • ʻea teʻ ne rogrog ne rakʻḁkiof kat noʻåk ra se famori ʻe taf ta ma famӧr ne garue se ut teʻis kat ʻoaf ra la ʻis la ʻinea
  • gat ke av ʻea rogrog aier ta ʻreal storyʻ raksaʻ se iḁ ʻe teʻ ne rogrog ne rakʻḁkim se ʻisa ʻe matanitū ta.

ʻE av ne teʻi soko:

  • matḁʻ pḁu se teʻ ne rogrog ne ʻӓe hata ne aʻfḁi se
  • ʻӓe kat seminte nā ra teʻ ne rogrog ʻi ka sḁkior ma hat se lelei ma aier ne rogrog ʻi.

ʻÄe la pō teʻ ne rogrog aier ma la pō la tuḁnʻåk se rogrog ne luem ʻe matanitū ta (media briefings) ʻoris websites ne ʻoris social media channels.

Hḁiasoag la ʻinea ʻia ma pō la vӓea rogrog se aire ne sioksiok teʻis (external link)