ਵੀਡੀਓ / Videos

COVID-19 (ਕੋਵਿਡ-19) ਵੈਕਸੀਨ (ਟੀਕਾ)

ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ

ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ

ਕੰਟੈਕਟ ਟਰੇਸਿੰਗ

Last updated: at