ਕੰਟੈਕਟ ਟਰੇਸਿੰਗ / Contact tracing

ਕੰਟੈਕਟ ਟਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ