ਪੰਜਾਬੀ / Punjabi

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ COVID-19 (ਕੋਵਿਡ-19) ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ | Latest updates

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲੀਆ COVID-19(ਕੋਵਿਡ-19) ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹਨ:

ਅਨੁਵਾਦਤ COVID-19 (ਕੋਵਿਡ-19) ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਐਲਰਟਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ COVID-19 (ਕੋਵਿਡ-19) ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹੋ।
Stay up to date with the Government’s latest COVID-19 information.

ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਨੁਵਾਦਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜਾਂਗੇ।
Whenever any new translated information is published in Punjabi, we will send an email to alert you.

ਸਾਈਨ ਅਪ / Sign up (external link)

ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਸਫਰ / Travel to and from New Zealand

COVID-19 (ਕੋਵਿਡ-19) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ / Information about COVID-19

ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ / Protecting your community

ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਧਰ / The Alert Levels

ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ / Available support

Last updated: