Vai-huki COVID-19, talaga-aga, fakamooliaga mo e haohao mitaki | COVID-19 vaccines: development, approval and safety

Ko e vai-huki COVID-19 nakai fai totogi, moua noa, ke lata mo e tau tagata oti a Niu Silani kua molea e 12 he tau-tau moui.

Finatu ke he Book My Vaccine po ke, hea-atu ke he COVID Vaccination Healthline ke fakamau e higoa haau.

Mafiti fefe e talaga-aga he vai-huki COVID-19 mo e haohao mitaki fefe

Nakai la haha iai ha matutakiaga pe he nai ke he vahaloto he tau Saienetisi mo e Fakatufono ke he talaga-aga he vai-huki. Ko e mena nai kua fakamafiti-aki e talaga-aga he vai-huki, tiviaga fakataitai mo e tau fakamooliaga ke he lalolagi katoa.

Kua talaga mafiti e vai-huki mo e nakai haha iai e tau shortcuts ke he tau puhala kua taute aki po kua onoono ke he haohao mitaki.

Ko e tau tagata kumikumi kua fakaaoga e lautolu ha lautolu a tau lotomatala ke he iloaaga he falu a moko gagao mo e tau vai-huki ke kamata -aki ha lautolu a tau gahua.

Ko e tau tiviaga fakataitai kua maeke ke fakagahua tokologa e tau tagata gahua noa (volunteers) ke fakamafiti-aki e manako he tau tagata he lalolagi hakoe tupetupe ke he COVID-19. Falu he tau tiviaga fakataitai to taute lagataha he taha ni e magaaho ka e nakai ke he tau aho kehekehe. Pe he e kakano nai, kua maeke he tau Saienetisi ke talahau kua aoga e vai-huki ma e magaaho ku, ke lata mo e tau magaaho fa mahani ki ai, loga e tau mahina mo e tau tau ke fakatali ki ai.

Loga e tau matini lalahi kua talaga ke maeke he tau vai-huki ke mafiti e tau talagaaga ka e nakai tuga mo e tau talahauaga fakamua.

Fuafuaga mo e fakamooliaga he vai-huki i Niu Silani

Ko e Medsafe a Niu Silani, ko e tokaaga he pule ma e tau vai-lakau kua haohao mitaki. Maeke ke fuafua e tau tohi ole ma e tau vai-lakau oti lauia ai e tau vai-huki ke kitia kua moua e tuaga tonu he lalolagi katoa mo e tau manako he tau kautu kua nonofo ai.

Ko e maeke ni e Medsafe ke fakaata e fakaaogaaga he vai-huki ki Aotearoa kaeke kua kitia e lautolu kua lata-tonu mo e haohao mitaki e talagaaga. Tatai ni e tauteaga nai mo e tauteag he falu a a vai- lakau tuga e vai-huki fulu.

Nakai fai puhala ku (shortcuts) ke moua-aki e fakamooliaga.

Ko e vai-huki Pfizer kua fakaaoga he miliona he lalolagi katoa , tumau agaia ni ke muitua mo e onoono ki ai ke kitia kua haohao mitaki.

Gahua fefe e fakataitaiaga he vai-huki Pfizer

Kua kitia mai he tau kumikumiaga kua gahua mitaki e vai-huki ke he tau tagata oti, tau talahauaga (sex) tau tagata mai fefe (race) tau motu fe ne omai ai (ethnicity) mo e tau tutuaga he tau malolo tino (medical condition).

Kua kitia ke he tau kumikumiaga ko e lata mo e 95% he tau tagata ne kua moua lagaua e huki kua puipui fakalahi mai he tau fakamailoga COVID-19. Kakano he mena ia, kaeke kua moua oti e huki haau to nakai ligaliga a koe ke moua he tau gagao kua hagahaga kelea.

Mai he tau fakataitaiaga oti ko e 44,000 tagata ne matutaki atu ke he kumikumiaga he vai-huki Pfizer. Hafa he tau tagata nai, moua e vai-huki, hafa ne moua he taha vai-huki foki ko e saline placebo. Falu a tagata, kehekehe e tau motu ne o mai ai, kehekehe e tau-tau moui, kehekehe mo e tau talahauaga (sexes) po ke tau malolo tino kua nakai iloa ki ai.

Ko e vai-huki Pfizer, 3 e fakapapahiaga he tau tivi.

  • Fakapapahiaga 1 mo e 2 fuafua e haohao mitaki mo e (logonaaga he tino he mole atu e tau huki) mo e tau kehekeheaga he tau huki ma e puke tagata kua nakai tokologa.
  • Fakapapahiaga 2 mo e 3 fuafua e haohao mitaki he vai-huki ke lata mo e tau fakamailoga COVID-19 he mole atu e huki lagaua ke he vahaloto he 21 e tau aho ma e puke tagata tokologa.

Ke iloa mitaki e loa he hagahaga mitaki mo e haohao mitaki he vai-huki, ko lautolu ne matutaki atu ke he tau fuafuaaga fakataitai to muitua e onoonoaga ke he 2 e tau-tau he mole atu e huki ke lagaua ke he vai-huki Pfizer.