Vagahau Niue | Niuean

Fakamau e higoa ke lata mo e tau fakapapahiaga ke he COVID-19 ke he vagahau Niue

Tau fenoga nakai nonofo ke he tau fale mae tau puipuiaga

Fenoga nakai nofo-puipui mai:

Ausetalia (Australia) → Niu Silani ko e hiki e magaaho he vakalele (Suspended) 

Ko e 7-aho ne fakamaama ‘e tau fenoga liliu mai‘ he tau motu mo e tau matakavi mai Ausetalia (nakai ko NSW) lautolu ni e tau tagata o fenoga kua maeke ke liliu ke he tau kaina. Lautolu ne liliu fenoga mai nakai maeke ke moua e tau puipuiaga nai, maeke ni ka liu mai a koe i Victoria.

Fakamolemole ti totou tumau ke he tohi he Quarantine-Free Travel ke lata mo e Unite Against COVID-19, haia he website (kupega hila) ke iloa e tau fakailoaaga poke tau hikihikiaga.

Kaeke kua fai hikihikiaga ke he haau a tau fakatokatokaaga fano fenoga, matutaki atu ke he kautaha vakalele haaau, tagata gahua mae kautaha vakalele mo e tagata gahua ke he faahi puipui ke he tau fenoga (ko e insurer).

Falu a vala tala foou | Latest updates

Hanai e falu a vala tala foou hagaao ke he COVID-19:

Ko e vai huki COVID-19 | The COVID-19 vaccine

Tau mata-patu he hukiaga
Vaccine basics

Moua fefe e Vai-huki
How to get a vaccine

Haohao mitaki mo e tau Talaga-aga
Safety and development

Tau fakatino he Vai-huki mo e tau Koloa
Vaccine posters and resources
 

Fenoga mai ki Niu Silani mo e hake | Travel to and from New Zealand

Tau fakailoaaga ke lata mo e COVID-19 | Information about COVID-19

Puipui e maaga haau | Protecting your community

Tau Fakapapahiaga Fakaofo | The Alert Levels

Tau lagomatai haha iai | Available support

Tau tupe lagomatai ma e tau pisinisi
Financial support for businesses
 

Tau fakatātāaga mo e tau koloa | Posters and resources

Last updated: