Te mwamwananga n akea kainanoan te tiku n taabo ni kaonoti ake a tararuaki | Quarantine-Free Travel

Akea te quarrantine ibukin te mwamwananga:

Australia → New Zealand bon Katokaki (Suspended)

Taiaoka n nonoora te ana iteraniba Quarantine-Free Travel i aon te uebitiaiti ae Unite Against COVID-19 ibukin rongorongo aika a tibwa manga katokaki aika a boou.

Ngkana iai rotakin kawain kibam, ko kona n reitaki ma am airline, travel agent ao travel insurer.

E na kanga n reke nakoim te mwamwananga n akea kainanoan te tiku n taabo ni kaonoti ake a tararuaki?

N te tai aio ao Nutiran iai ana boraraoi ma aba aikai bwa ana akea kainanoan te tiku n taabo n kaonoti ake a tararuaki:

 • Aotiteria
 • Te Aono Ni Kuka (Cook Islands)
 • Niue (ma ti mai Niue nako Nutiran)

Te mwamwananga are akea kainanoan te tiku n taabo ni kaonoti ake a tararuaki (quarantine) bon te borau imarenan aba n akea manga tikum n taabo n kaonoti ke ni kaonotiko n ti ngkoe. Ko aki kainanoa ae ko na tia ni karaoa am tutuo mani itiaki mwuina imwain mwangam.

Ana kona ni mwangana te koraki n akea kainanoan te tiku n taabo ni kaonoti ake a tararuaki (quarantine) ngkana a iri nanon ana kaetieti ao iai kariaiakaia ni mwananga nakon te aba are ana nako iai man Botaki ibukin Mwamwaanga te (Immigration).

N te tai aio ao akean te tiku n taabo ni kaonoti ake a tararuaki (quarantine) ti imarenan Nutiran ao aba tabeua. N aron aei, e ngae ngke akea kainanoan te tiku n taabo ni kaonoti ake a tararuaki (quarantine) ibukin te mwamwananga imarenan te Aono Ni Kuka (Cook Islands) ao Nutiran, ko na kainnanoia bwa kona kabanea 14 te bong i Nutiran imwain are kona manga reita mwanangam nako Aotiteria) n akea kainnanoan ae kona tiku n te tabo ni kaonoti (quarantine).

Ko riai ni kabongana te matike ke rabunan te ubu ao n aki ngkana iai kariaiakam bwa ko na aki kabongana ngkana ko mwananga n rin ke ko kitana Nutiran. Ko na riai naba ni kabongana rabunan te ubu ngkana ko toka ni baon te bota n aomata ni mwamwananga (public transport). Tabeman aomata aki kataningaki bwa ana kabongana rabunan te ubu.

Ngkana iai te bitaki nakon te Karinan ni katauraoi (Alert Level) i Nutiran ke iai te bitaki man te aba are akea iai kainanoan te tiku n taabo ni kaonoti ake a tararuaki (quarantine), ao ena katanoataki n Covid19.govt.nz (aio website) ao man taabo ni kanako rongorongo riki tabeua iaon te intanete (news websites).

Ngkana manga iai butin te aoraki I Nutiran ke tabo riki tabeua ake akea iai kainanoan te tiku n tabo ni kaonoti ake a tararuaki ao e na kona te tautaeka ni taoni mwamwananga n rinanoi moa kanganga, ke ni katoki taian mwamwananga inanon te tai ae maan. Taan mwamwananga ana riai n tia ni barongai aroia ao ni kakatauraoia nakon bwai aika ana kaoti ngkana a katokaki taian mwamwananga.

Karekean rongorongo aika boou ibukin te mwamwananga n akea kainanoan te tiku n taabo ni kaonoti ake a tararuak

Te mwamwananga nako Nutiran n akea kainanoan te tiku n taabo ni kaonoti ake a tararuaki (quarantine)

Ngkana ko na mwananga nako Nutiran n akea kainanoan te tiku n taabo ni kaonoti ake a tararuaki (quarantine), ao ko riai ni:

 • iri ana kaetieti ni kabane te Immingration 
 • karekaea mwin am tutuo ae e na oti bwa akea iai manin te aoraki 72 te aoa imwain mwanangam mai i Aotiteria.
 • ko riai n tia ni kabanea 14 te bong i Nutiran ke te aba are kona mwangana nako iai. N aron aei, ngkana ko mwananga mai Aotiteria ko kainnanoia bwa kona tia ni kabanea 14 te bong i Aotiteria ke Nutiran imwain manga reitan mwanangam n akea kainanoan te tiku n taabo ni kaonoti ake a tararuaki (quarantine). Ko kona ni mwananga n am katebwi ma nimaua ni bong (15)
 • ena riai n akea manin te COVID-19 n am tutuo 14 te bong imwain kitanan te tabo. Ngkana iai, ena riai ni iai retam mai iroun te tia mwakuri n te tabo ni kuakua are ena kaotia bwa ko aki kona ni kaewea te aoraki
 • e aki tataningaki okin te tutuo ibukin te COVID-19
 • katiai kanoakin boom ibukin te mwamwananga (external link) — ko aki kona n toka n te wanikiba ngkana e aki tabwanin kanoakin beba aikai
 • kaekai titiraki bwa e uara tein marurungim/maurim imwain kitanan te tabo. Ngkana iai riki aoraki are e na kabwarabwai kanikina ake iai iroum, uota am beba mai iroun am taokita (medical certificate) bwa e na buoka aki totokoam n toka.

Kakaei nako riki rongorongon te tutuo imwain te mwananga

Imwin rokom i Nutiran

Ibukin karekeam n te tabo are ko mena iai

Karekea (download) man te intanete ao kabongana te NZ COVID Tracer app. Ko aki kainanoa tarebonin Nutiran ke te applet ke te google account i Nutiran ni karekea te NZ COVID Tracer.

Karekea (download) man te intanete te NZ COVID Tracer App man the App Store (external link)

Karekea (download) man te intanete te NZ COVID Tracer App man Google Play (external link)

Tiku ni mwengam ngkana ko aoraki

Ngkana iai iroum te ngako, buru ke kanikinaean te COVID-19 tiku ni mwengam ao tarebonia:

 • te Healthline ae aki kaboaki iaon 0800 358 5453
 • am taokita, ke
 • ana tieweti ni kukua n am iwi.

Te tia mwakuri n te tabo ni kukua e na ibuobuoki ngkana ko reke n te karinan are kona tuoaki. Tarebonia am taokita imwain kawarana ngkana iai iroum kanikinaean te aoraki.

Te mwamwananga nako Aotiteria n akea kainanoan te tiku n taabo ni kaonoti ake a tararuaki (quarantine)

Ngkana ko na mwananga nako Aotiteria n akea kainanoan te tiku n taabo ni kaonoti ake a tararuaki (quarantine), ko na riai ni:

 • karekea kariaiakakim n rin n te aba ao iri kaetieti ni kabane man te Botaki ibukin Boborau (iImmigration)
 • kabanea 14 te bong i Nutiran ke Aotiteria imwain mwanangam — are nanona bwa ko kona ni mwananga n am ka 15 ni bong ni waerake
 • katiai kanoakin boom (beba) ibukin mwanangam n aki kerikaki ian 72 te aoa imwain kitanan Nutiran (https://covid19.homeaffairs.gov.au/australia-travel-declaration (external link))
 • akea kanikinaean te COVID-19 iroum
 • ko tuai n boo ke n irekereke ma te aomata are e kamatoaki bwa iai irouna te aoraki ae te COVID-19
 • kakoaua raoi bwa te aono ane kona mwananga nako iai a butimwaei kiba ake akea kainanoan te tiku n taabo ni kaonoti ake a tararuaki (quaratine).

Imwuin rokom i Aotiteria

N am tai n tiku i Aotiteria, iai tabeua bwai ae kona riai ni karaoi ibukin katanam, am baronga/whanau ao an abono man te COVID-19, n reitaki ma te mwakuri ni kakaitiaki ao tauan mwuin mwamwanangam.

I bukin kakaean riki rongrongon te COVID-19, tabo ake ko mamateakini, tein te mwawananga (ni ikotaki ma te mwamwanang inanoa) te tutuo, nakon ana website te aono ane ko mean iai. Rongorongon te Covid-19 n te aono ke mwakoron Aotiteria n aron:

Ibukin karekeam n te tabo are ko mena iai

Iai te contact tracing app ae e tabangaki kabonganana i Aotiteria ibukin kaotan am tabo are ko mena iai, ma angia aono a boni kabongana aia apps. Ko kona ni karekei man te intanete (download) ao ni kabonganai apps ma am SIM card mai i Nutiran. Tao ko kainanoa te sim card n Aotiteria ao rongorongon am tabo i Aotiteria ibukin kamanenakin taian apps tabeua.

Ti kaumakiko bwa kona katikui apps n am tarebon n te maan ae teuana namwakaina, bwa e rawa n roko iroum te kauring ni wewete (alert) imwin kitanan te aono.

Ngkana ko aki kona ke ko rineaia bwa kona aki kabongana te app, tiaina aram n tabo ni bitineti ao tabo riki tabeua ibukin tauan mwuin mwamwananga ma bwai ake a a kabonganai tabo aikai

Ngkana ko namakina te aki marurung n te Cook Islands, tiku n am tabo are ko maeka iai ao kabongana rabunan te ubu, ngkana iai iroum.

Ko kona n karekei ke n download tracing apps man websites aikai:

Tiku ni mwengam ngkana ko aoraki

Ngkana ko namakina te aoraki, tiku n am tabo ni maeka ao tarebonia te taokita ibukin buokam.

Tarebon nakon ana tarebon ni ibuobuoki te National coronavirus ao COVID-19 vaccine helpline iaon 1800 020 080. Aki kaboaki taian tarebon (kauring ni wewete – alert) mai Aotiteria. Ko kona n tarebon 24 te aoa 7 te bong n te wiki.

Te mwamwananga nakon te Aono ni Kuka (Cook Islands) n akea kaianoan te tiku n taabo ni kaonoti ake a tararuaki (quarantine)

Ibukin te mwananga nakon te Aono ni Kuka (Cook Islands) n akea kainanoan te tiku n taabo ni kaonoti ake a tararuaki (quarantine), ko riai:

 • karekea kariaiakim n rin n te aba ao n iri ana kaetieti ni kabane te Botaki ibukin Boborau (Immigration)
 • ko riai n kabanea 14 te bong i Nutiran ke te Aono ni Kuka (Cook Islands) imwain mwanangam are nanona bwa ko kona n mwananga 15 te bong ni waerake
 • e na riai n akea manin te COVID-19 n am tutuo 14 te bong imwain kitana te tabo. Ngkana iai, ena riai ni iai retam mai iroun te tia mwakuri n te tabo ni kuakua are e kaotia bwa ko aki kona ni kaewea te aoraki
 • aki tataningaki okin muin tutuo ake akea iai manin te COVID-19.

Imwuin rokom n te Aono ni Kuka (Cook Islands)

N am tai n tiku n te Cook Isalands, iai bwai tabeua ae ko riai ni karaoi ni kataniko, ni katania kain am baronga ao te aono man te COVID-19, ni ikotaki ma mwakuri ni kakaitiaki ao tauan mwuin mwamwanangam.

Kakaei riki bwaninin rongorongon iaon ana uebutiati (website) te tautaeka n te Aono ni Kuka (Cook Islands Government) (external link)

Ibukin karekeam n te tabo are ko mena iai

E kabongana te tititem ae e kaokoro te Aono ni Kuka (Cook Islands) ma ae e kabongana Nutiran. Ko na kainnanoaki bwa kona karaoi baikai:

 • riana aram ibukin te CookSafe QR Card ao uouotia ma ngkoe ao tikaen (scan) n taabo ake ko nako iai
 • kamaiua te Bluetooth tracing n te CookSafe+ app.

A ibuoka ni mwakuri te CookSafe+ app ao te NZ COVID Tracer app. Ni kabane codes man te bluetooth (ke king) ake a kanakoaki ke n reke man am tarebon ni kabongan te app teuana e kona n noraki man te app teuana. A ibuoka ni mwakuri apps aikai n te aro are e kona ni kanakoaki te kauring (alert) nakoim ngkana iai te aomata are e kabongana naba te app aei are e reke manin te aoraki ae te COVID-19 n ana tutuo.

Ronogrongo riki tabeua ibukn te CookSafe QR Card (external link)

Karekea te CookSafe+ app man te App Store (external link)

Karekea te CookSafe+ app man Google Play (external link)

Tiku ni mwengam ngkana ko aoraki

Ngkana ko namakina te te aorakii n te Aono ni Kuka (Cook Islands), tiku n am tabo are ko maeka iai ao kabongana rabunan te ubu, ngkana iai iroum, tai kabongana baon te bota n aomata ibukin okim nakon mwengam.

Tarebon nakon ana tarebon ni ibuobuoki Te Botaki ni Kuakua n te Aono ni Kuka (Cook Islands Healthline) iaon 29667 ibukin buokam.

Last updated: