Te tutuo imwain te mwananga ibukiia taan mwamwangana nako Nutiran | Pre-departure testing for travellers to New Zealand

Tararuan te virus bwa e naaki roko i Nutiran e tiku bwa ngaia te kabanea ni kakawaki ibukin te moan totoko.

Angiia taan mwananga nako Nutiran a riai n karekea mwin aia tutuo ae e na oti bwa akea manin te COVID-19 man tabo n tutuo ake a tia ni katauaki, ana riai n tauraoi mwin te tutuo 72 te aoa imwain moan kitanan abaia nako tinaniku.

Aba akana oti inano aki reke iaan te kaetieti ibukin karaoan aia tutuo imwain mwanangaia:

 • Antarctica
 • Te Aono ni Kuka
 • Federated States of Micronesia
 • Biiti
 • Kiribati
 • Mwatiare
 • Nauru
 • New Caledonia
 • Niue
 • Palau
 • Tamoa
 • Toromon
 • Tokelau
 • Tonga
 • Tuvalu
 • Vanuatu

E a tia te Botaki ni Kuakua (Ministry of Health) ni kamatoai aekaki n tutuo aika a butimwaeaki ibukia aba nako ma tiaki Aotiteria ke aba ake korakora iai kakai reken te aoraki. N aron tutu aikai:

 • Te tutuo ae te Nucleic Acid Amplification Testing (NAAT), ni ikotaki ma PCR, RT-PCR ao TMA, ke
 • LAMP, ke
 • antigen test (are a kona naba n ataki bwa te naan viral antigen tests).

Taan boborau mai Aotiteria a riai ni karaoa te tutuo ae te PCR or RT-PCR imwain mwanangaia.

Taan mwananga man taabo aika a rangi ni korakora iai kakai reken te aoraki a riai ni iai aia kakoaua ibukin aia tutuo ae te nasopharyngeal RT-PCR (PCR) are e itiaki ke akea iai manin te aoraki man te tabo n tutuo ake a tia ni katauaki ibukin karaoan te tutuo aio. 

Kakae nako riki rongorongon aaba ake e rangi ni korakora iai kakai reken te aoraki

Bwai aika a riai ni karaoaki ibukin tutuo imwain te mwananga

Ataei ake iaan uoua te ririki (24 te namwakaina) aki kantaningaaki bwa ana karaoa te tutuo aio imwain te mwananga.

Bwatintia ake a roko i Nutiran ibukin reitan mwanagaia nakon aia tabo are a nako iai ao man aki otinako man te marae, aki kantaningaki bwa na karaoa te tutuo imwain te mwananga.

Taan mwangana ake aki kona ni karaoa te tutuo iaan bukina ae riai ibukin mauriia ana riai n tia ni kawara aia taokita 72 te aoa imwain mwanangaia. Ana riai ni karekei ao N tauraoi aia medical certificate are e na kakoauako ae ko aki kona ni karaoa te tutuo ibukin katanan maurim ao akea naba kainikinaean te COVID-19 irouiia.

Ngkana arona bwa mwin am tutuo iai manin te aoraki iai ao N am koaua bwa aio imwin reken te COVID-19 iroum n tai aika a tia n nako, kona riai ni kawara am taokita are e na tuoiko raoi bwa ana akea kanikinaean te COVID-19 aika a tibwa manga reke iroum n te tai aio.

Ngkana e a bon ataki raoi bwa akea COVID-19 iroum ngkai, ao ko riai ni karekei aikai:

 • te medical certificate n oti te tai ngke iai ngkoa manin te aoraki iroum, ngkana e riai, ao
 • booma are e na kaotia iai bwa ko a marurung ao ko aaki kona ni kaewea te COVID-19.

A butimwaeaki Medical certificates n taetaen aba tabeua.

A kaumakaki taan mwamwananga bwa ana ongora ma aobitin aia airline ngkana iai rakan tutuo aika a kainnanoaki imwain te mwananga. A kaumakaki naba bwa ana karekei rongorongon bwai ake a kainnanoi ibukin tikutikuia n aba riki tabeua iaon kawaia nakon aia tabo.

Day 0 tutuo ake a riai ni karaoi naake ana borau nako Nutiran

Angiia taan roko i Nutiran ma tiaki naake a roko iaan te mwamwananga ae te Quarantine-Free Travel a riai ni karaoi baikai:

 • Ana kabanea 14 te bong n rinanon tuan te quarantine ni kaokoroaki n tabo ni kaonoti ake a tarauaki
 • Ana karaoa aia tutuo ae te PCR COVID-19 n day 0, are nanona bwa a riai n tuoaki ni moan rokoia n tabo ni kaonoti ake a tararuaki
 • a riai n tiku n aia ruu ni karokoa ae e otinako mwin aia tutuo.
 • ngkana a roko ma iai kanikinaean te aoraki irouia ao a bon kairaki naba nakon te tabo ni quarantine.

Angiin tutuo ana otinako mwia imwin 24-48 te aoa.

Ngkana e aki reke manin te aoraki imwin te tutuo ao aomata ana bon kabanea naba nikiran aia bong are 14 n taabo ni kaonoti are e tararuaki. Ana manga karaoaki riki aia tutuo n aia katenibong (3) ao manga n aia katebwi ma uoua (12) ni bong n aia tai n tiku. Angiia aomata ake akea manin te COVID-19 n aia tutuo ana ti kona n otinako, ngkana e a tia ni kamatoaaki ao ni kakoauaaki mai iroun ana tiim te Botaki ni Kuakua bwa e a uarereke angan reken ke kaewean manin te COVID-19.

E na moantaai ni kamwaingaki te aomata are e reke manin te aoraki n ana tutuo nakon te quarantine, e ngae ngkana e aki karaoaki te tutuo n day 0.

Kakae nako riki rongorongon te mwamwananga iaan te Quarantine-Free Travel

Rongongoro riki tabeua 

Ibukin rongorongon riki taabo ni kaonoti aika a tararuaki ao te quarantine, taiaoka nakon te uebutiati (website) ae https://www.miq.govt.nz/travel-to-new-zealand/arriving-in-nz/ (external link)

Last updated: