Aron kakaean rongorongo aika a koaua ao ni katuanakoi rongorongo ni babaka ni ikawai | How to find trustworthy information and avoid scams

Te iti n totoko ibukin te COVID-19 eaki kaboaki, eaki kairoroaki itinakim iai, ao e tauraoi ibukia aomata ni kabane iaon Nutiran man te 12 te ririki ni waerake.

Nakon ana uebutiati Book My Vaccine, ke tarebonia te COVID Vaccination Healthline ni kabaea aram.

A rangi ni mwaiti rongorongo iaonrain, ao iaon ana tabo n reitaki te botanaomata (social media) ibukin te iti n totoko ibukin te COVID-19. E kona n riao ao n kanganga atakin ae e na onimakinaki. Karekei am rorngorongo man tabo ake a onimakinaki ao tai tibwai rongorongo n aki akaka ma ti ngkana ko bon ataia bwa a koaua.

Kona kunei ia rongorongo aika a koaua

Ko kona ni kunei rongorongo aika a koaua (scientific based) n tabo aikai:

Te Ministry of Health

Taben te Botaki ni Kuakua (Ministry of Health) e kairi mwakuri n tararua ibukin mauria kain Nutiran ni ikotaki ma Mwauku, ao mani karioi ao ni babarongai raoi waki ibukin butiraoin te tararua.

COVID-19 vaccines — Ministry of Health (external link)

The Immunisation Advisory Centre (IMAC)

IMAC bon te botaki i are e tei n te School of Population Health n te University are i Auckland. A kona n reke mai iai, rongorongo aika a koaua ake a boboto iaon aia kakae tan rabakaui (scientific research) i Nutiran ke te aonnaba ibukin tenan aoraki ake a kona n totokoaki ni bwainaoraki n totoko ao bonganaia ao aki raoiroia.

The Immunisation Advisory Centre (external link)

The World Health Organization (WHO)

Te WHO ngaia te botaki ae e kateaki ao mani mwakuri ian te United Nations ke botakin te aonnaba, ao are e katabeaki ibukin maurin te botanaomata n te aonnaba.

COVID-19 vaccines — WHO (external link)

COVID-19 vaccine scams

A mwaiti rongorongo aika ko riai n atai ibukin te iti n totoko ni kaineti ma mwakuri ni babaka ni ikawai:

  • Ko na aki kona n tuangaki bwa kona kabwaka bon am iti n totoko, ke ni kamatoa nnem n te rain ibukin te iti n totoko.
  • Rongorongo aika a koaua ibukin te iti n totoko ana roko man tabo aika a onimakinaki ibukin te mauri n aekan, Ministry of Health, Unite against COVID-19 ke am district health board (DHB).
  • Akea te tia mwakuri man te tabo ni kuakua ae ena kona n roko ni mwengam n anganiko te iti n totoko, ma ti ngkana e kaman tia ni barongaki taekana ma ngkoe.
  • Akea rongorongom ae kona titirakinaki n te text ke te emeeri (email). Ngkana ko noria ao ribotinna nakon CERT NZ ao tai kaboa te text ke te emeeri.
  • Ngkana arona bwa e roko iroum te emeeri, te tarebon, ke te SMS n titiraki ibukin rongorongom ni kaineti ma am mwane, bon te mwakuri ni babaka ni ikawai. Ribotinna nakon te CERT NZ n te tai ae waetata.

Ngkana ko nora te bwai ae ko taku bwa e aki koaua ibukin te iti n totoko, ribotinna nakon te CERT NZ (external link)

Angana naba teuana bwa ko kona n tarebonia iaon te namba ae 0800 237 869.

Kakaei riki rongorongo ni babaka ni ikawai ibukin te iti n totoko ibukin te COVID-19 (external link)